Hronček & Kolínova, právne služby

Legalfirm.sk

Hronček & Kolínova, právne služby

Blog

3-dňová konferencia - Mzdy a personalistika v praxi

Dňa 13.05. – 15.05.2019 sa konala 3 – dňová konferencia v hoteli GRAND v Starom Smokovci, zameraná na odpovede na najčastejšie otázky v oblasti miezd, personalistiky a pracovného práva ktorú organizačne zastrešil Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca, zo spoločnosti ProFuturion accounting s.r.o.

Prínosom konferencie bolo vystúpenie renomovaných lektorov a odborníkov z praxe, Júlie Pšenkovej - špecialistky na mzdy, odvody, dane a s tým súvisiacu legislatívu, RNDr. Jany Motyčkovej, odborníčky na sociálne a zdravotné poistenie a JUDr. Róberta Hrončeka a Mgr. Andrei Domény, právnikov z advokátskej kancelárie HRONČEK & PARTNERS s.r.o.

Lektorka Júlia Pšenková odprezentovala Zákonník práce z pohľadu miezd a ďalších peňažných nárokov zamestnancov (náhrady mzdy, príplatky, odstupné a odchodné), daní týkajúcich sa mzdy a príjmov podliehajúcich dani, problematiku daňových bonusov a sociálneho fondu a napríklad aj aktuálnu tému rekreačných poukazov.

Lektorka RNDr. Jana Motyčková viedla prednášku na tému riadenia pracovného času súčasťou ktorej boli prestávky v práci, mzda za nadčas, dovolenky, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, materskej a rodičovskej dovolenky.

V rámci celodennej prednášky lektori z advokátskej kancelárie HRONČEK & PARTNERS s.r.o. JUDr. Róbert Hronček a Mgr. Andrea Domény spolu s Júliou Pšenkovou previedli účastníkov okruhom tém priamo súvisiacich s pracovným právom a Zákonníkom práce v novelizovanom znení platnom v roku 2019 a to od základných pojmov, vznik pracovnoprávnych vzťahov, cez porušenie pracovnej disciplíny, náhradu škody až skončenie či zmenu pracovného pomeru.  Teoretické informácie boli dopĺňané o množstvo príkladov z praxe, prípady, s ktorými sa vo svojej právnej praxi priamo či nepriamo stretli, ako aj o aktuálnu judikatúru slovenských či európskych súdov. V tejto súvislosti sa viedla vecná diskusia najmä formou aktívneho zapájania účastníkov konferencie. Účastníci boli upozornení na zásadné zmeny právnej úpravy Zákonníka práce ako aj súvisiacich právnych predpisov (napr. nemožnosť uložiť zákaz mlčanlivosti zamestnancovi o podmienkach zamestnávania, povinnosť nahlasovania voľných pracovných miest, zmeny v oblasti zamestnávania cudzincov, výšky príplatkov a mnohé ďalšie).

Advokátska kancelária HRONČEK & PARTNERS s.r.o. sa uvedenej problematike pracovného práva intenzívne venuje. Sme pripravení poskytnúť pomoc a právne poradenstvo v oblasti pracovného práva a to ako zamestnávateľom tak aj zamestnancom a to pri príprave pracovnoprávnych dokumentov, či pri riešení rôznych situácií v pracovnoprávnych vzťahoch ako aj zastupovanie klientov v pracovnoprávnych sporoch. V prípade záujmu o služby v oblasti pracovného práva, či akýchkoľvek iných právnych služieb nás neváhajte kontaktovať tu.

Čítať celý článok


PONUKA ŠKOLENIA – PRACOVNÉ PRÁVO organizované advokátskou kanceláriou HRONČEK & PARTNERS s.r.o.

Advokátska kancelária HRONČEK & PARTNERS s.r.o. ponúka školenie na tému: Zákonník práce v roku 2019 – z aplikačnej praxe - 1-dňové intenzívne školenie v oblasti pracovného práva.

Školenie je zamerané nie len na získanie teoretických znalostí ale aj konkrétnych praktických zručností, od oboznámenia sa s aktuálnym Zákonníkom práce po riešenie konkrétnych situácií v rámci personálnej agendy zamestnávateľa.

Výhodou ponúkaného školenia je vyškoliť Vašich zamestnancov priamo v sídle Vašej spoločnosti s možnosťou naplánovať termín školenia individuálne a získať balík vzorových pracovnoprávnych, prípadne iných interných dokumentov vypracovaných advokátskou kanceláriou za zvýhodnenú cenu.

Bližšie informácie o individuálnom školení nájdete v priloženom letáku. 

V prípade, že Vás ponuka školenia zaujala, neváhajte nás kontaktovať na info@legalfirm.sk  alebo priamo telefonicky na tel. č.: +421908602017 / +421908602103.

Tešíme sa na Vás na školení!

Advokátska kancelária HRONČEK & PARTNERS s.r.o.

Čítať celý článok


Prednáška advokátskej kancelárie na 1. konferencii Združenia účtovníkov Slovenska

Február 2019 sa pre advokátsku kanceláriu niesol v duchu aktívnej účasti na viacerých konferenciách organizovaných Združením účtovníkov Slovenska pod záštitou Ing. Mgr. Martina Tužinského, PhD., ktoré sa konali  v Bratislave, Banskej Bystrici a Prešove. Išlo o úvodné konferencie, ktorých cieľom bolo okrem poskytnutia prehľadu k viacerým zaujímavým témam tiež prvýkrát oficiálne predstaviť činnosť a aktivity občianskeho združenia, združujúceho účtovníkov z celého Slovenska.

Moderátorsky konferencie zastrešil Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., ktorý okrem otvorenia konferencií odborne naplnil oblasť IT bloku, ktorá sa týkala zefektívnenia a zautomatizovania práce účtovníkov a predstavenia činnosti združenia. Z advokátskej kancelárie HRONČEK & PARTNERS s.r.o. sa konferencie zúčastnili JUDr. Róbert Hronček a Mgr. Andrea Domény, ktorí v rámci svojej prednášky účastníkom poskytli detailnejší náhľad do problematiky zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie účtovníka a legislatívnej úprave jej náhrady, a to jednak z pohľadu externých účtovníkov, vykonávajúcich svoju prácu ako podnikanie a jednak z pohľadu interného účtovníka – zamestnanca.

Súčasťou lektorského tímu boli aj Miroslava Stareková z Digital Marketing Club-u a Mgr. Jakub Ptačin  zo spoločnosti Studio Echt, s.r.o., ktorí  sa venovali marketingu účtovnej kancelárie a budovaniu značky firmy podnikajúcej v odbore účtovníctva. Ing. Martin Marek a Dušan Straňák zo spoločnosti Balanced HR s.r.o. predstavili nové trendy v odmeňovaní a motivovaní zamestnancov a ceste, ako budovať psychickú odolnosť. Zo spoločnosti Libertax consulting s.r.o. vystúpil Ing. Peter Furmaník, ktorý  odborne spracoval a prezentoval účtovníctvo ako podnikanie a oblasť cenotvorby účtovnej kancelárie. Možnosti poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone profesie účtovníkov v rámci Slovenskej republiky a súčasne výhody poistenia pre účtovníkov nezávisle prezentovala Ing. Zuzana Bednarzová zo spoločnosti SATUM CZECH s.r.o.

Sme presvedčení, že 1. organizovaná konferencia pre účtovníkov naplnila očakávania, ako prednášajúcich lektorov, tak účastníkov konferencie, ktorí mali možnosť načerpať skúsenosti najlepších odborníkov z praxe.

Advokátska kancelária sa uvedenej problematike zodpovednosti za škody vo vzťahu k účtovníkom intenzívne venuje. V prípade záujmu o poradenstvo a služby v oblasti práva v kontexte ochrany účtovníctva a účtovníkov voči pochybeniu nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať na účely nezáväznej ponuky tu.

Čítať celý článok


Konferencia - Verejné obstarávanie realizované prostredníctvom verejného obstarávania

Verejné obstarávanie realizované prostredníctvom vestníka verejného obstarávania 
Praktický pohľad na najbežnejšie postupy obstarávania nie bežne dostupných tovarov a služieb na trhu, aj z pohľadu uchádzača
 
Termín konferencie: 10. 04. 2019 
Časový harmonogram: 8:00 - 15:30 hod.
Miesto konania: Hotel Turiec, Martin
+ Panelová diskusia na tému GDPR a zákon o ochrane osobných údajov v praxi 
 
Ciele konferencie
Osvojenie si praktických skúseností z postupov obstarávania nie bežne dostupných tovarov a služieb na trhu z pohľadu verejného obstarávateľa, ako aj z pohľadu uchádzača. 
Ozrejmenie si povinnosti vo vzťahu k EÚ fondom.   
Analógia k zákazkám s nízkou hodnotou a postupov podľa MV CKO č. 6 (osoba podľa § 8 miera podpory 50% a menej).   
Získanie odpovedí na najčastejšie otázky pri aplikácii nového Nariadenia GDPR a získanie orientácie v problematike ochrany osobných údajov v praktických každodenných situáciách.
 
Blok A
 • Kategorizácia zákazky (bežne / nie bežne dostupné na trhu)
 • Nastavenie zákazky
 • Elektronizácia VO
 • Príprava súťažných podkladov – možnosti stanovenia podmienok účasti, hodnotiace kritéria a pod. 
 • Vyhlásenie VO 
 • Postupy počas lehoty na predkladanie ponúk
 • Vyhodnocovanie – komunikácia uchádzači,  zápisnice, lehoty  a pod. 
 • Kontroly zákaziek, pri ktorých sa využíva financovanie z EÚ fondov 
 • Uzatvorenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy a povinnosti s tým súvisiace
 • SANKCIE!
 
Blok B
 • Trestnoprávna zodpovednosť v procese verejného obstarávania
 • Nariadenie GDPR  a zákon o ochrane osobných údajov v praxi (panelová diskusia)
Cena: 70,- EUR 
Uvedená cena zahŕňa aj občerstvenie, pitný režim a obed.
 

Prihlásenie na konferenciu

E-mailom: info@legalfirm.sk
Telefonicky: 0908 602 017
 
 
Organizátor konferencie:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.

Čítať celý článok


Firmám aj neziskovkám pribudli nové povinnosti

Povinnosť identifikovať konečných užívateľov výhod subjektov, ktorí sú partnermi verejného sektora, je už známa. Koncom roka však do platnosti vstúpila novela, ktorá túto povinnosť rozširuje aj na iné subjekty. Nasledovný prehľad prináša informácie, ktorých právnických osôb sa nová legislatíva týka. Po novom sem patria aj neziskové organizácie či obchodné spoločnosti, ktoré túto povinnosť v zmysle platnej legislatívy doteraz nemali.

Rozšírená povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod

Podľa prijatej novely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon č. 297/2008 Z .z.) sa zaviedla povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a zapisovať údaje o týchto osobách pre nepomerne širší okruh osôb, ako tomu bolo doteraz.

V zmysle § 10a ods. 1 tohto zákona je právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a účelové združenie majetku bez právnej subjektivity povinné identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z., ďalej údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 tohto zákona a údaje, ktorými sa preukazuje postavenie konečného užívateľa výhod, ak tieto údaje nie sú súčasťou verifikačného dokumentu v registri partnerov verejného sektora.

Koho sa týkajú uvedené povinnosti?

Z uvedeného vyplýva, že všetky právnické osoby, ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie budú povinné zapisovať konečných užívateľov výhod aj do príslušných registrov, ktoré tieto právnické osoby vedú.

Uvedená povinnosť sa teda týka aj právnických osôb zapísaných alebo povinne sa zapisujúcich do obchodného registra t. j. najmä obchodných spoločností a družstiev. Na základe tejto prijatej novely zákona č. 297/2008 Z. z. sa teda novelizoval aj zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmetná novela stanovuje, že do obchodného registra pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ani subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora, sa zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod a to konkrétne v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia (ak rodné číslo nebolo pridelené), adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

Doposiaľ tomu tak bolo len v zákonom určených prípadoch, ako napríklad pri zápise do registra partnerov verejného sektora. Predmetné právnické osoby sú rovnako povinné tieto informácie aktualizovať.

Čítať celý článok


Prednáška advokátskej kancelárie k aktuálnej téme určovania konečných užívateľov výhod na veľkej konferencii k Legislatívnym zmenám v daňovej úprave od 01.01.2019

V dňoch 10. - 12. decembra 2018 sa vo Vysokých Tatrách konala veľká 3-dňová konferencia organizovaná spoločnosťou ProFuturion accounting s.r.o. na tému Legislatívne zmeny v daňovej oblasti od 01.01.2019 + daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018. Na konferencii sa popri iných významných lektoroch a špecialistoch pre oblasť daní, miezd a odvodov  ako je Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimný a Júlia Pšenková aktívne zúčastnili aj zástupcovia advokátskej kancelárie JUDr. Róbert Hronček a Mgr. Andrea Domény, ktorí aktívne vystúpili s prednáškou na tému Koneční užívatelia výhod, nové zákonné povinnosti v súvislosti s ich identifikáciou a evidenciou.

Organizátorom a hlavným lektorom konferencie bol Ing. Mgr. Martin Tužinský, Phd., člen Slovenskej komory daňových poradcov a špecialista na dane a účtovníctvo, ktorý previedol účastníkov celou konferenciou. Konferencia sa viedla v  duchu získania aktuálnych poznatkov v oblasti schválených a pripravovaných legislatívnych zmien týkajúcich sa účtovníkov a ich vybraných povinností vrátane praktických tipov a príkladov vyplývajúcich z praxe.

 

Čítať celý článokKONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD JE PODĽA NOVELY POTREBNÉ ZAPÍSAŤ AJ DO OBCHODNÉHO REGISTRA

V nadväznosti na prijatú novelu zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnú od 01.11.2018 by sme si dovolili obrátiť sa na Vás s ponukou právnych služieb advokátskej kancelárie HRONČEK & PARTNERS s.r.o. týkajúcich sa splnenia povinností vyplývajúcich pre dotknuté subjekty z tejto novej legislatívy.

Vyššie spomenutá novela zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem iného zavádza povinnosť identifikovať konečných užívateľov výhod a zapisovať údaje o týchto osobách pre nepomerne širší okruh povinných subjektov, ako tomu bolo doteraz. V zmysle § 10a ods. 1 tohto zákona sú právnické osoby, ktoré nie sú subjektom verejnej správy a účelové združenie majetku bez právnej subjektivity povinné identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod spolu s inými súvisiacimi údajmi, ktorými sa preukazuje postavenie konečného užívateľa výhod, ak tieto údaje nie sú súčasťou verifikačného dokumentu v registri partnerov verejného sektora. Inak povedané, viesť a aktualizovať údaje v registri, v ktorom sú tieto právnické osoby zapísané (najčastejšie v obchodnom registri).

Predmetná právna úprava novelizuje aj zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v tom zmysle, že právnické osoby – podnikatelia, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri, a ktorí nie sú  subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora budú povinní  do obchodného registra zapisovať resp. doplniť údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod.

Údaje o konečných užívateľoch výhod však nebudú zverejňované, budú slúžiť len pre potreby napr. štátnych orgánov v rámci súdnych alebo iných konaní, v zákonom vymedzených prípadoch. 

Právnické osoby, ktoré boli založené do 31.10.2018 si túto povinnosť budú musieť splniť najneskôr do 31.12.2019. Novozaložené právnické osoby budú povinné identifikovať konečného užívateľa výhod už pri založení resp. vzniku právnickej osoby.

Na okraj ešte spomenieme, že povinnosť týkajúca sa zápisu konečných užívateľov výhod do príslušných registrov sa bude vzťahovať aj na neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie.

Pred záverom by sme si ešte dovolili podotknúť, že povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod, viesť a aktualizovať údaje o ňom v registri partnerov verejného sektora je upravená aj zákonom č. 315/ 2016 Z. z. o Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zápis konečného užívateľa výhod v obchodom registri však  nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa tohto zákona a teda do registra partnerov verejného sektora.

Z uvedeného vyplýva, laicky zhrnuté, že všetky právnické osoby zapísané do obchodného registra (spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, družstvá a pod.), neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie a teda aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti resp. zdravotnícke zariadenia (vrátane lekárenskej starostlivosti), ktorí sa zapisujú do obchodného registra a ktorí nie sú subjektom zapísaným do registra partnerov verejného sektora, budú povinní zapisovať svojich konečných užívateľov výhod do obchodného registra a teda splniť túto povinnosť tak, aby sa vyhli prípadným následným sankciám zo strany registrového súdu až do výšky 3.310,-  € za jej nesplnenie.

Advokátska kancelária HRONČEK & PARTNERS s.r.o. má komplexné profesionálne skúsenosti so zápismi nielen slovenských, ale aj zahraničných fyzických a právnických osôb do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od účinnosti tohto zákona sme úspešne zaregistrovali viac ako 500 slovenských aj zahraničných partnerov verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. Bližšie informácie o zápise partnerov verejného sektora a referencie nájdete na webovej stránke www.partnerverejnehosektora.sk

Naša kancelária je pripravená poskytnúť všetkým právnickým osobám, ktorých sa povinnosť zápisu údajov o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra týka (aj do všetkých ostatných registrov), naše špecializované právne služby, ktorých profesionalita je potvrdená okrem iného aj dlhoročnými skúsenosťami so zápisom partnerov verejného sektora (a identifikáciou konečných užívateľov výhod) do registra partnerov verejného sektora.

 

Čítať celý článok


Zákon o registri partnerov verejného sektora

Podľa ministerky spravodlivosti Lucii Žitňanskej: „návrh zákona o registri partnerov verejného sektora je postavený na tom, že štát musí mať na partnerov zo súkromného sektora, s ktorými obchoduje, väčšie požiadavky na transparentnosť aj na podmienky, ktoré musia spĺňať, aby sa mohli uchádzať o verejné zdroje.“

Návrh protischránkového zákona je vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016 a vychádza tiež z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. Mohli by sme ho tiež označiť ako prostriedok boja proti praniu špinavých peňazí a boja proti korupcii.

Na záver by sme chceli uviesť, že bez zápisu partnera verejného sektora do registra nie je možné, aby osoba získala plnenie alebo majetkové hodnoty z verejných zdrojov, prípadne sa úspešne zapojila do verejných obstarávaní ako dodávateľ tovarov alebo služieb. V pípade potreby zápisu do registra partnerov verejného sektora sa určite obráťte na skutočne kvalifikovaných odborníkov, ktorí Vám zabezpečia profesionálne a komfortné splnenie Vašich zákonných povinností. Náš právny tím zabezpečuje zápis do registra partnerov verejného sektora aj prostredníctvom webového sídla www.partnerverejnehosektora.sk. Na webovom sídle www.partnerverejnehosektora.sk získate všetky nevyhnutné ínformácie, ako postupovať pri zápise do registra partnerov verejného sektora.

Čítať celý článok


Pripravované legislatívne zmeny v procese riešenia platobnej neschopnosti fyzických osôb

Exekúcie predstavujú pre ľudí zložitú situáciu, ktorú prekonávajú s veľkými ťažkosťami. Spôsobujú mnohé problémy nielen v osobnom, ale aj v pracovnom živote.

Súčasná právna úprava síce od roku 2006 upravuje zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o konkurze a reštrukturalizácii“) možnosť oddlženia pre fyzické osoby (tzv. osobný bankrot), ktoré sa nachádzajú v dlhovej pasci, avšak táto úprava neplní takú funkciu, akú by plniť mala.

Čítať celý článok


Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

V Národnej rade Slovenskej republiky bol dňa 13. novembra 2015 schválený nový samostatný zákon (nie len novela právnych predpisov) o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon"). V nasledujúcom článku Vás bližšie oboznámime s obsahom  uvedeného zákona.

Čítať celý článok


Upomínacie konanie a jeho výhody

Už je to vyše pol druha roka čo po dvojmesačnej legisvakačnej dobe nadobudol 1. februára 2017 účinnosť zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon o upomínacom konaní“). Z hľadiska súčasnej hypertrofie práva či z aspektu textuálnej zložitosti právnych predpisov možno povedať, že tento zákon sa odlišuje od štandardu, nakoľko je podľa nás napísaný pomerne jasne a predovšetkým stručne, keďže jadro zákona, článok I., obsahuje len 15 paragrafov. Skromnosť zákonodarcovho pera sa však neodrazila na nižšej kvalite tohto právneho predpisu, naopak, zákon zavádza v podstate nový druh civilného procesu do právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorým sa majú spravovať niektoré súkromnoprávne vzťahy. Upomínacie konanie je novinkou v oblasti vydávania platobných rozkazov. Možno povedať, že ide o akýsi alternatívny spôsob riešenia sporov o peňažné plnenie, nakoľko tento druh konania funguje paralelne vedľa štandardného konania, ktoré sa spravuje zákonom č. 150/2016 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj len „Civilný sporový poriadok“). To v praxi znamená, že je iba na voľnej úvahe žalobcu, či sa rozhodne svoj nárok uplatňovať v zmysle ust. § 265 a nasl. Civilného sporového poriadku alebo v upomínacom konaní. Je však nutné poznamenať, že na upomínacie konanie sa subsidiárne uplatní Civilný sporový poriadok s výnimkou ust. § 126.

Čítať celý článok


Poskytovanie služieb pre partnerov verejného sektora odborníkmi

Subjekty, ktoré prijímajú finančné plnenie alebo majetkové plnenia z verejných zdrojov v zákonom stanovenom limite, ako aj špecifické subjekty zákonom určené, vzniká povinnosť zaregistrovať sa do registra partnerov verejného sektora. Uvedenú povinnosť zaviedol zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako zákon o registri partnerov verejného sektora). Zákon definuje vybrané subjekty ako partnerov verejného sektora. Bez vykonaného zápisu v novovzniknutom registri nebude môcť mať vybraný subjekt ako partner verejného sektora prístup k verejným zdrojom a bude mu zamedzená možnosť uchádzať  o získanie verejných zdrojov. Registrácia do registra partnerov verejného sektora ako i splnenie ostatných súvisiacich  zákonom určených povinností musí zabezpečiť oprávnená osoba definovaná v zmysle zákona. Oprávnenou osobou je len advokát, banka, pobočka zahraničnej banky, notár, daňový poradca, audítor, so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike. Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. so sídlom v Žiline zabezpečuje slovenským i zahraničným osobám vysoko odborné a profesionálne služby v oblasti registrácie do registra partnerov verejného sektora a súvisiacich činností oprávnenej osoby. Rovnako zabezpečuje poradenstvo v uvedenej oblasti. Pre uvedené služby sme zriadili aj špecializované webové sídlo s podrobnými informáciami o uvedených službách www.partnerverejnehosektora.sk.

Čítať celý článok


Určenie partnerov verejného sektora

Partnerom verejného sektora je fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

 1. prijíma finančné prostriedky alebo plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva od subjektu verejného sektora (napr. štátu, obce, z európskych fondov, zdravotnej poisťovne a ďalších),

 2. je žiadateľom príspevku poskytovanému z európskych štrukturálnych a investičných fondov,

 3. uzatvára akúkoľvek zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu ako výsledok verejného obstarávania,

 4. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a má so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

 5. má povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. osoba, ktorá je držiteľom banského alebo geologického oprávnenia, je správcom výberu mýta a úhrady diaľničnej známky, je oprávnená podnikať v energetike, je zdravotnou poisťovňou atď.)

 6. nadobúda pohľadávku štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom,

 7. prijímateľom prostriedkov zo zdravotnej poisťovne,

 8. je subdodávateľom partnera verejného sektora.

Zákon o registri partnerov verejného sektora stanovuje pre registráciu partnera verejného sektora podmienku finančného limitu, ktorý je nasledovný:

 1. limit nad 100.000,- EUR, ak ide o jednorazové plnenie, alebo 250.000,- EUR v jednom kalendárnom roku, ak sa jedná o opakované plnenie z verejných zdrojov,

 2. limit nad 100.000,- EUR, ak ide o majetok.

 

 

Čítať celý článok


Termíny pre partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora je zriadený od 1. februára 2017. Partner verejného sektora, ktorý uzatvorí zmluvu so subjektom verejného sektora po 1. februári 2017, má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora najneskôr ku dňu uzatvorenia zmluvy, okrem prípadu ak sa jedná o osobu, ktorá:

 1. bola k 31. januáru 2017 zapísaná v zozname konečných užívateľov výhod podľa zákona o verejnom obstarávaní,

 2. je účastníkom zmluvy uzavretej pred 1. februárom 2017 a spĺňa podmienky na zápis do registra konečných užívateľov výhod,

 3. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a spĺňa ďalšie podmienky pre zápis,

 4. je držiteľom banského alebo geologického oprávnenia ako zhotoviteľ geologických prác podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov,

 5. je správcom výberu mýta podľa § 12 ods. 2 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a správcom výberu úhrady diaľničnej známky podľa § 8 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov,

 6. je oprávnená podnikať v energetike podľa § 6 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 7. je zdravotnou poisťovňou, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitných predpisov účinných pred 1. februárom 2017,

ktoré musia byť zapísané najneskôr do 31. júla 2017.

Čítať celý článok

Go to top of page