Hronček & Kolínova, právne služby

Legalfirm.sk

Hronček & Kolínova, právne služby

Blog

Prednáška advokátskej kancelárie k aktuálnej téme určovania konečných užívateľov výhod na veľkej konferencii k Legislatívnym zmenám v daňovej úprave od 01.01.2019

V dňoch 10. - 12. decembra 2018 sa vo Vysokých Tatrách konala veľká 3-dňová konferencia organizovaná spoločnosťou ProFuturion accounting s.r.o. na tému Legislatívne zmeny v daňovej oblasti od 01.01.2019 + daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018. Na konferencii sa popri iných významných lektoroch a špecialistoch pre oblasť daní, miezd a odvodov  ako je Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimný a Júlia Pšenková aktívne zúčastnili aj zástupcovia advokátskej kancelárie JUDr. Róbert Hronček a Mgr. Andrea Domény, ktorí aktívne vystúpili s prednáškou na tému Koneční užívatelia výhod, nové zákonné povinnosti v súvislosti s ich identifikáciou a evidenciou.

Organizátorom a hlavným lektorom konferencie bol Ing. Mgr. Martin Tužinský, Phd., člen Slovenskej komory daňových poradcov a špecialista na dane a účtovníctvo, ktorý previedol účastníkov celou konferenciou. Konferencia sa viedla v  duchu získania aktuálnych poznatkov v oblasti schválených a pripravovaných legislatívnych zmien týkajúcich sa účtovníkov a ich vybraných povinností vrátane praktických tipov a príkladov vyplývajúcich z praxe.

 

Čítať celý článok
Zákon o registri partnerov verejného sektora

Podľa ministerky spravodlivosti Lucii Žitňanskej: „návrh zákona o registri partnerov verejného sektora je postavený na tom, že štát musí mať na partnerov zo súkromného sektora, s ktorými obchoduje, väčšie požiadavky na transparentnosť aj na podmienky, ktoré musia spĺňať, aby sa mohli uchádzať o verejné zdroje.“

Návrh protischránkového zákona je vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016 a vychádza tiež z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. Mohli by sme ho tiež označiť ako prostriedok boja proti praniu špinavých peňazí a boja proti korupcii.

Na záver by sme chceli uviesť, že bez zápisu partnera verejného sektora do registra nie je možné, aby osoba získala plnenie alebo majetkové hodnoty z verejných zdrojov, prípadne sa úspešne zapojila do verejných obstarávaní ako dodávateľ tovarov alebo služieb. V pípade potreby zápisu do registra partnerov verejného sektora sa určite obráťte na skutočne kvalifikovaných odborníkov, ktorí Vám zabezpečia profesionálne a komfortné splnenie Vašich zákonných povinností. Náš právny tím zabezpečuje zápis do registra partnerov verejného sektora aj prostredníctvom webového sídla www.partnerverejnehosektora.sk. Na webovom sídle www.partnerverejnehosektora.sk získate všetky nevyhnutné ínformácie, ako postupovať pri zápise do registra partnerov verejného sektora.

Čítať celý článok


Konečný užívateľ výhod podľa novely aj do obchodného registra

Register partnerov verejného sektora a povinnosť identifikovať konečných užívateľov výhod fyzických a právnických osôb, ktoré sú partnermi verejného sektora, sú vzhľadom na dobu uplynutú od prijatia a účinnosti príslušnej legislatívy (ale najmä od povinnosti registrovať sa v spomínanom  registri partnerov verejného sektora pre povinné subjekty do konca júla 2017) už zrejmé. Podľa doterajšej praxe je väčšina verejnosti, ktorej sa zápis do registra partnerov verejného sektora týka, s touto nevyhnutnou povinnosťou už uzrozumená.

Čítať celý článok


Pripravované legislatívne zmeny v procese riešenia platobnej neschopnosti fyzických osôb

Exekúcie predstavujú pre ľudí zložitú situáciu, ktorú prekonávajú s veľkými ťažkosťami. Spôsobujú mnohé problémy nielen v osobnom, ale aj v pracovnom živote.

Súčasná právna úprava síce od roku 2006 upravuje zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o konkurze a reštrukturalizácii“) možnosť oddlženia pre fyzické osoby (tzv. osobný bankrot), ktoré sa nachádzajú v dlhovej pasci, avšak táto úprava neplní takú funkciu, akú by plniť mala.

Čítať celý článok


Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

V Národnej rade Slovenskej republiky bol dňa 13. novembra 2015 schválený nový samostatný zákon (nie len novela právnych predpisov) o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon"). V nasledujúcom článku Vás bližšie oboznámime s obsahom  uvedeného zákona.

Čítať celý článok


Poskytovanie služieb pre partnerov verejného sektora odborníkmi

Subjekty, ktoré prijímajú finančné plnenie alebo majetkové plnenia z verejných zdrojov v zákonom stanovenom limite, ako aj špecifické subjekty zákonom určené, vzniká povinnosť zaregistrovať sa do registra partnerov verejného sektora. Uvedenú povinnosť zaviedol zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako zákon o registri partnerov verejného sektora). Zákon definuje vybrané subjekty ako partnerov verejného sektora. Bez vykonaného zápisu v novovzniknutom registri nebude môcť mať vybraný subjekt ako partner verejného sektora prístup k verejným zdrojom a bude mu zamedzená možnosť uchádzať  o získanie verejných zdrojov. Registrácia do registra partnerov verejného sektora ako i splnenie ostatných súvisiacich  zákonom určených povinností musí zabezpečiť oprávnená osoba definovaná v zmysle zákona. Oprávnenou osobou je len advokát, banka, pobočka zahraničnej banky, notár, daňový poradca, audítor, so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike. Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. so sídlom v Žiline zabezpečuje slovenským i zahraničným osobám vysoko odborné a profesionálne služby v oblasti registrácie do registra partnerov verejného sektora a súvisiacich činností oprávnenej osoby. Rovnako zabezpečuje poradenstvo v uvedenej oblasti. Pre uvedené služby sme zriadili aj špecializované webové sídlo s podrobnými informáciami o uvedených službách www.partnerverejnehosektora.sk.

Čítať celý článok


Určenie partnerov verejného sektora

Partnerom verejného sektora je fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

 1. prijíma finančné prostriedky alebo plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva od subjektu verejného sektora (napr. štátu, obce, z európskych fondov, zdravotnej poisťovne a ďalších),

 2. je žiadateľom príspevku poskytovanému z európskych štrukturálnych a investičných fondov,

 3. uzatvára akúkoľvek zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu ako výsledok verejného obstarávania,

 4. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a má so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

 5. má povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. osoba, ktorá je držiteľom banského alebo geologického oprávnenia, je správcom výberu mýta a úhrady diaľničnej známky, je oprávnená podnikať v energetike, je zdravotnou poisťovňou atď.)

 6. nadobúda pohľadávku štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom,

 7. prijímateľom prostriedkov zo zdravotnej poisťovne,

 8. je subdodávateľom partnera verejného sektora.

Zákon o registri partnerov verejného sektora stanovuje pre registráciu partnera verejného sektora podmienku finančného limitu, ktorý je nasledovný:

 1. limit nad 100.000,- EUR, ak ide o jednorazové plnenie, alebo 250.000,- EUR v jednom kalendárnom roku, ak sa jedná o opakované plnenie z verejných zdrojov,

 2. limit nad 100.000,- EUR, ak ide o majetok.

 

 

Čítať celý článok


Termíny pre partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora je zriadený od 1. februára 2017. Partner verejného sektora, ktorý uzatvorí zmluvu so subjektom verejného sektora po 1. februári 2017, má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora najneskôr ku dňu uzatvorenia zmluvy, okrem prípadu ak sa jedná o osobu, ktorá:

 1. bola k 31. januáru 2017 zapísaná v zozname konečných užívateľov výhod podľa zákona o verejnom obstarávaní,

 2. je účastníkom zmluvy uzavretej pred 1. februárom 2017 a spĺňa podmienky na zápis do registra konečných užívateľov výhod,

 3. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a spĺňa ďalšie podmienky pre zápis,

 4. je držiteľom banského alebo geologického oprávnenia ako zhotoviteľ geologických prác podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov,

 5. je správcom výberu mýta podľa § 12 ods. 2 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a správcom výberu úhrady diaľničnej známky podľa § 8 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov,

 6. je oprávnená podnikať v energetike podľa § 6 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 7. je zdravotnou poisťovňou, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitných predpisov účinných pred 1. februárom 2017,

ktoré musia byť zapísané najneskôr do 31. júla 2017.

Čítať celý článok


Upomínacie konanie a jeho výhody

Už je to vyše pol druha roka čo po dvojmesačnej legisvakačnej dobe nadobudol 1. februára 2017 účinnosť zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon o upomínacom konaní“). Z hľadiska súčasnej hypertrofie práva či z aspektu textuálnej zložitosti právnych predpisov možno povedať, že tento zákon sa odlišuje od štandardu, nakoľko je podľa nás napísaný pomerne jasne a predovšetkým stručne, keďže jadro zákona, článok I., obsahuje len 15 paragrafov. Skromnosť zákonodarcovho pera sa však neodrazila na nižšej kvalite tohto právneho predpisu, naopak, zákon zavádza v podstate nový druh civilného procesu do právneho poriadku Slovenskej republiky, ktorým sa majú spravovať niektoré súkromnoprávne vzťahy. Upomínacie konanie je novinkou v oblasti vydávania platobných rozkazov. Možno povedať, že ide o akýsi alternatívny spôsob riešenia sporov o peňažné plnenie, nakoľko tento druh konania funguje paralelne vedľa štandardného konania, ktoré sa spravuje zákonom č. 150/2016 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj len „Civilný sporový poriadok“). To v praxi znamená, že je iba na voľnej úvahe žalobcu, či sa rozhodne svoj nárok uplatňovať v zmysle ust. § 265 a nasl. Civilného sporového poriadku alebo v upomínacom konaní. Je však nutné poznamenať, že na upomínacie konanie sa subsidiárne uplatní Civilný sporový poriadok s výnimkou ust. § 126.

Čítať celý článok

Go to top of page