Hronček & Kolínova, právne služby

Legalfirm.sk

Hronček & Kolínova, právne služby

BlogZákon o registri partnerov verejného sektora

Podľa ministerky spravodlivosti Lucii Žitňanskej: „návrh zákona o registri partnerov verejného sektora je postavený na tom, že štát musí mať na partnerov zo súkromného sektora, s ktorými obchoduje, väčšie požiadavky na transparentnosť aj na podmienky, ktoré musia spĺňať, aby sa mohli uchádzať o verejné zdroje.“

Návrh protischránkového zákona je vypracovaný na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2016 a vychádza tiež z programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. Mohli by sme ho tiež označiť ako prostriedok boja proti praniu špinavých peňazí a boja proti korupcii.

Na záver by sme chceli uviesť, že bez zápisu partnera verejného sektora do registra nie je možné, aby osoba získala plnenie alebo majetkové hodnoty z verejných zdrojov, prípadne sa úspešne zapojila do verejných obstarávaní ako dodávateľ tovarov alebo služieb. V pípade potreby zápisu do registra partnerov verejného sektora sa určite obráťte na skutočne kvalifikovaných odborníkov, ktorí Vám zabezpečia profesionálne a komfortné splnenie Vašich zákonných povinností. Náš právny tím zabezpečuje zápis do registra partnerov verejného sektora aj prostredníctvom webového sídla www.partnerverejnehosektora.sk. Na webovom sídle www.partnerverejnehosektora.sk získate všetky nevyhnutné ínformácie, ako postupovať pri zápise do registra partnerov verejného sektora.

Čítať celý článok


Pripravované legislatívne zmeny v procese riešenia platobnej neschopnosti fyzických osôb

Exekúcie predstavujú pre ľudí zložitú situáciu, ktorú prekonávajú s veľkými ťažkosťami. Spôsobujú mnohé problémy nielen v osobnom, ale aj v pracovnom živote.

Súčasná právna úprava síce od roku 2006 upravuje zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o konkurze a reštrukturalizácii“) možnosť oddlženia pre fyzické osoby (tzv. osobný bankrot), ktoré sa nachádzajú v dlhovej pasci, avšak táto úprava neplní takú funkciu, akú by plniť mala...

Čítať celý článok


Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

V Národnej rade Slovenskej republiky bol dňa 13. novembra 2015 schválený nový samostatný zákon (nie len novela právnych predpisov) o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon"). V nasledujúcom článku Vás bližšie oboznámime s obsahom uvedeného zákona. Ide o úpravu základov trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ktoré sú ukladané právnickým osobám, ich ukladanie a postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov v trestnom konaní proti právnickým osobám...

Čítať celý článok


Poskytovanie služieb pre partnerov verejného sektora odborníkmi

Poskytovanie služieb pre partnerov verejného sektora odborníkmi

Subjekty, ktoré prijímajú finančné plnenie alebo majetkové plnenia z verejných zdrojov v zákonom stanovenom limite, ako aj špecifické subjekty zákonom určené, vzniká povinnosť zaregistrovať sa do registra partnerov verejného sektora. Uvedenú povinnosť zaviedol zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako zákon o registri partnerov verejného sektora). Zákon definuje vybrané subjekty ako partnerov verejného sektora. Bez vykonaného zápisu v novovzniknutom registri nebude môcť mať vybraný subjekt ako partner verejného sektora prístup k verejným zdrojom a bude mu zamedzená možnosť uchádzať  o získanie verejných zdrojov. Registrácia do registra partnerov verejného sektora ako i splnenie ostatných súvisiacich  zákonom určených povinností musí zabezpečiť oprávnená osoba definovaná v zmysle zákona. Oprávnenou osobou je len advokát, banka, pobočka zahraničnej banky, notár, daňový poradca, audítor, so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike. Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. so sídlom v Žiline zabezpečuje slovenským i zahraničným osobám vysoko odborné a profesionálne služby v oblasti registrácie do registra partnerov verejného sektora a súvisiacich činností oprávnenej osoby. Rovnako zabezpečuje poradenstvo v uvedenej oblasti. Pre uvedené služby sme zriadili aj špecializované webové sídlo s podrobnými informáciami o uvedených službách www.partnerverejnehosektora.sk.

Čítať celý článok


Určenie partnerov verejného sektora

Určenie partnerov verejného sektora

Partnerom verejného sektora je fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

 1. prijíma finančné prostriedky alebo plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva od subjektu verejného sektora (napr. štátu, obce, z európskych fondov, zdravotnej poisťovne a ďalších),

 2. je žiadateľom príspevku poskytovanému z európskych štrukturálnych a investičných fondov,

 3. uzatvára akúkoľvek zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu ako výsledok verejného obstarávania,

 4. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a má so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

 5. má povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. osoba, ktorá je držiteľom banského alebo geologického oprávnenia, je správcom výberu mýta a úhrady diaľničnej známky, je oprávnená podnikať v energetike, je zdravotnou poisťovňou atď.)

 6. nadobúda pohľadávku štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom,

 7. prijímateľom prostriedkov zo zdravotnej poisťovne,

 8. je subdodávateľom partnera verejného sektora.

Zákon o registri partnerov verejného sektora stanovuje pre registráciu partnera verejného sektora podmienku finančného limitu, ktorý je nasledovný:

 1. limit nad 100.000,- EUR, ak ide o jednorazové plnenie, alebo 250.000,- EUR v jednom kalendárnom roku, ak sa jedná o opakované plnenie z verejných zdrojov,

 2. limit nad 100.000,- EUR, ak ide o majetok.

 

 

Čítať celý článok


Termíny pre partnerov verejného sektora

Termíny pre partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora je zriadený od 1. februára 2017. Partner verejného sektora, ktorý uzatvorí zmluvu so subjektom verejného sektora po 1. februári 2017, má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora najneskôr ku dňu uzatvorenia zmluvy, okrem prípadu ak sa jedná o osobu, ktorá:

 1. bola k 31. januáru 2017 zapísaná v zozname konečných užívateľov výhod podľa zákona o verejnom obstarávaní,

 2. je účastníkom zmluvy uzavretej pred 1. februárom 2017 a spĺňa podmienky na zápis do registra konečných užívateľov výhod,

 3. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a spĺňa ďalšie podmienky pre zápis,

 4. je držiteľom banského alebo geologického oprávnenia ako zhotoviteľ geologických prác podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov,

 5. je správcom výberu mýta podľa § 12 ods. 2 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a správcom výberu úhrady diaľničnej známky podľa § 8 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov,

 6. je oprávnená podnikať v energetike podľa § 6 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 7. je zdravotnou poisťovňou, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitných predpisov účinných pred 1. februárom 2017,

ktoré musia byť zapísané najneskôr do 31. júla 2017.

Čítať celý článok


Konečný užívateľ výhod podľa novely aj do obchodného registra

Register partnerov verejného sektora a povinnosť identifikovať konečných užívateľov výhod fyzických a právnických osôb, ktoré sú partnermi verejného sektora, sú vzhľadom na dobu uplynutú od prijatia a účinnosti príslušnej legislatívy (ale najmä od povinnosti registrovať sa v spomínanom  registri partnerov verejného sektora pre povinné subjekty do konca júla 2017) už zrejmé. Podľa doterajšej praxe je väčšina verejnosti, ktorej sa zápis do registra partnerov verejného sektora týka, s touto nevyhnutnou povinnosťou už uzrozumená.

            Podľa prijatej novely zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon č. 297/2008 Z .z.) sa zaviedla povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod a zapisovať údaje o týchto osobách pre nepomerne širší okruh osôb, ako tomu bolo doteraz. V zmysle § 10a ods. 1 tohto zákona sú právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a účelové združenie majetku bez právnej subjektivity povinné identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z., ďalej údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa § 6a ods. 1 tohto zákona a údaje, ktorými sa preukazuje postavenie konečného užívateľa výhod, ak tieto údaje nie sú súčasťou verifikačného dokumentu v registri partnerov verejného sektora.

Z uvedeného vyplýva, že všetky právnické osoby zapísané do obchodného registra, ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie budú povinné zapisovať konečných užívateľov výhod aj do príslušných registrov, ktoré tieto právnické osoby vedú. Uvedená povinnosť sa teda týka aj právnických osôb zapísaných alebo povinne sa zapisujúcich do obchodného registra t. j. najmä obchodných spoločností a družstiev. Na základe tejto prijatej novely zákona č. 297/2008 Z. z. sa teda novelizoval aj zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

            Predmetná novela stanovuje, že do obchodného registra pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, sa zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod a to konkrétne v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu. Doposiaľ tomu tak bolo len v zákonom určených prípadoch, ako napríklad pri zápise do registra partnerov verejného sektora. Predmetné právnické osoby sú rovnako povinné tieto informácie aktualizovať.

Údaje o konečných užívateľoch výhod budú zapísané v neverejnej časti registra a teda budú anonymné a nebudú sa zverejňovať (na rozdiel od  údajov v registri partnerov verejného sektora). Prístup k nim však budú mať orgány verejnej moci napr. štátne orgány, ústredné orgány štátnej správy a všeobecne vykonávatelia verejnej správy ako napríklad daňové úrady, policajný zbor alebo orgány činné v trestnom konaní pre prípad, aby sa predchádzalo napr. prieťahom v súdnych konaniach a rovnako aj povinné osoby podľa zákona č. 297/2008 Z. z. za účelom splnenia ich povinnosti identifikovať konečného užívateľa výhod.

            Je tiež dôležité upovedomiť právnické osoby, ktorých sa zápis týka, že obchodný register nebude prepojený s registrom partnerov verejného sektora a teda zápis do obchodného registra nebude nahrádzať povinnosť uviesť údaje o konečnom užívateľovi výhod v registri partnerov verejného sektora. Existujú značné pochybnosti o právnej úprave v tejto časti novely, pretože prepojením dvoch registrov by sa predišlo nielen administratívnej záťaži registrových súdov, ale najmä zapisujúcich sa osôb. Za pozitívne aspoň hodnotíme skutočnosť, že právnické osoby, ktoré už sú zapísané v obchodnom registri, budú oslobodené od súdneho poplatku za zápis konečných užívateľov výhod.

Novela zákona č. 297/2008 Z. z., ktorá sa týka zápisu konečných užívateľov výhod do obchodného registra a iných príslušných registrov nadobudne účinnosť už 01.11.2018 a všeobecne platí, že právnické osoby, ktoré boli zapísané v obchodnom registri do 31.10.2018, budú musieť podať návrh na zápis konečných užívateľov najneskôr do 31.12.2019.

Právnické osoby zapísané do obchodného registra, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie, ktoré vzniknú po 31. októbri 2018 budú povinné zapisovať údaje o konečných užívateľoch výhod pri svojom vzniku.

Naša kancelária je pripravená poskytnúť všetkým právnickým osobám, ktorých sa povinnosť zápisu údajov o konečných užívateľoch výhod nielen do obchodného registra, ale aj všetkých ostatných registrov týka, naše odborné právne služby, ktorých profesionalita je potvrdená okrem iného aj dlhoročnými skúsenosťami so zápisom partnerov verejného sektora (a identifikáciou konečných užívateľov výhod) do registra partnerov verejného sektora.

Čítať celý článok

Go to top of page