Hronček & Kolínova, právne služby

Legalfirm.sk

Hronček & Kolínova, právne služby

O nás

Advokátska kancelária JUDr. Kvetoslava Kolínová, s.r.o. a Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o. sú spolupracujúce advokátske kancelárie pôsobiace v meste Žilina a Martin. Poskytujeme kvalitné a efektívne právne služby pre našich klientov vo všetkých oblastiach slovenského práva. Naše služby poskytujeme tak slovenským subjektom, ako i mnohým spoločnostiam zo zahraničia pôsobiacich v Slovenskej republike prostredníctvom svojich dcérskych spoločností alebo pobočiek. Kladieme dôraz na kvalitu poskytovaných právnych služieb s cieľom vyhovieť očakávaniam klientov a to vždy efektívne a na najvyššej úrovni.

Martin
Žilina

Odbornosť

Spolupráca viacerých subjektov na trhu je zárukou odbornosti a kvality poskytovania právnych služieb. Samozrejme spolupráca viacerých advokátov je taktiež zárukou silného partnera na strane klienta.

Inovatívnosť

Pri poskytovaní právnych služieb využívame najnovšie a najmodernejšie technické prostriedky a postupy. Elektronická komunikácia so súdmi, s orgánmi štátnej správy a podávanie návrhov do obchodného registra s využitím zaručeného elektronického podpisu sú pre nás samozrejmosťou. Rovnako využívame po dohode s klientom sledovací systém dlžníkov v obchodnom vestníku prostredníctvom online aplikácie ako i iné inovatívne prvky.

Diskrétnosť

Advokát, ako i zamestnanci advokátskej kancelárie sú zo zákona povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom advokácie. Pre nás je však záväzok mlčanlivosti samozrejmosťou a diskrétnosť na prvom mieste.

Spoľahlivosť

Odbornosť a kvalita poskytovaných služieb členmi právneho tímu sú zárukou spoľahlivosti. Uzavretým poistením za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti a pri poskytovaní právnych služieb pre každú kanceláriu až do výšky 1.500.000,- EUR je však zárukou spoľahlivého a zodpovedného partnera.

Go to top of page