Hronček & Kolínova, právne služby

Legalfirm.sk

Hronček & Kolínova, právne služby

Právne poradenstvo poskytujeme širokému spektru klientely, slovenským i zahraničným subjektom v rôznych oblastiach práva.

Ako príklady uvádzame:

 • komplexné právne poradenstvo významnému výrobcovi obalov a obalových materiálov so zahraničnou majetkovou účasťou najmä v oblasti obchodného práva, pracovného práva a práva obchodných spoločností,
 • komplexné právne poradenstvo slovenskej stavebnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti cestného staviteľstva najmä v oblasti obchodného práva, pracovného práva a práva obchodných spoločností,
 • komplexné právne poradenstvo stavebnej spoločnosti z Českej republiky najmä v oblasti obchodného práva, pracovného práva a práva obchodných spoločností,
 • komplexné právne poradenstvo maklérskej spoločnosti a spoločnosti podnikajúcej v oblasti online poistenia najmä v oblasti obchodného práva, finančného práva a práva obchodných spoločností,
 • komplexné právne poradenstvo spoločnosti z Českej republiky podnikajúcej v oblasti predaja automobilov a motocyklov najmä v oblasti obchodného práva a vymáhania pohľadávok,
 • komplexné právne poradenstvo spoločnosti z Českej republiky podnikajúcej v oblasti predaja strojárskych výrobkov najmä v oblasti obchodného práva a práva obchodných spoločností,
 • komplexné právne poradenstvo spoločnosti z Českej republiky podnikajúcej v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb najmä v oblasti obchodného práva a vymáhania pohľadávok,
 • komplexné právne poradenstvo poprednej spoločnosti na slovenskom trhu podnikajúcej v oblasti veľkoobchodného predaja elektroniky najmä v oblasti obchodného práva, vymáhania pohľadávok a práva obchodných spoločností,
 • komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti servisu a predaja drevoobrábacích technológií najmä v oblasti obchodného práva a vymáhania pohľadávok,
 • komplexné právne poradenstvo spoločnosti z Českej republiky podnikajúcej v oblasti predaja outdoorového vybavenia najmä v oblasti obchodného práva a vymáhania pohľadávok,
 • komplexné právne poradenstvo spoločnosti z Českej republiky podnikajúcej v oblasti predaja textilu a obuvi najmä v oblasti obchodného práva a vymáhania pohľadávok,
 • komplexné právne poradenstvo spoločnosti z podnikajúcej v oblasti súkromnej bezpečnostnej služby,
 • komplexné právne poradenstvo poprednej spoločnosti na slovenskom trhu podnikajúcej v oblasti cestovného ruchu,
 • komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti reklamy a marketingu najmä v oblasti obchodného práva a práva duševného vlastníctva,
 • komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti výroby a predaja farmaceutických výrobkov najmä v oblasti farmaceutického práva, obchodného práva a vymáhania pohľadávok,
 • komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti predaja elektroinštalačného materiálu a svietidiel najmä v oblasti obchodného práva a vymáhania pohľadávok,
 • komplexné právne poradenstvo poprednej spoločnosti podnikajúcej v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy a špedície, najmä v oblasti obchodného práva, osobitne dohovoru CMR,
 • komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy a špedície so špecializáciou na prepravu nadrozmerného nákladu, najmä v oblasti obchodného práva, osobitne dohovoru CMR,
 • komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy so špecializáciou na prepravu nebezpečných vecí podľa dohovoru ADR, najmä v oblasti obchodného práva, osobitne dohovoru CMR,
 • komplexný výkon činnosti opravnenej osoby pre subjekt, ktorý je partnerom verejného sektora, v súlade so zákonom č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a registrácia do registra partnerov verejného sektora,
 • zápis zahraničného subjektu do registra partnera verejného sektora a komplexné poradenstvo v oblasti legislatívy upravujúcej registráciu partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora,
 • komplexné právne poradenstvo poprednej spoločnosti podnikajúcej v oblasti colných služieb a špedície, najmä v oblasti obchodného práva, osobitne dohovoru CMR a colného práva,
 • komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti tepelnej techniky a úpravy vody najmä v oblasti obchodného práva a práva duševného vlastníctva,
 • komplexné právne poradenstvo neštátnemu zdravotníckemu zariadeniu, najmä v oblasti medicínskeho práva, obchodného práva a pracovného práva,
 • právne poradenstvo nadnárodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti výroby kompresorov, stavebných a banských strojov, elektrických nástrojov a montážnych systémov najmä v oblasti obchodného práva,
 • právne poradenstvo poprednej spoločnosti podnikajúcej v oblasti výroba a predaja finálnych výrobkov a polotovarov z uhlíkových materiálov najmä v oblasti obchodného práva,
 • právne poradenstvo poprednému výrobcovi stavebných materiálov so zahraničnou majetkovou účasťou najmä v oblasti obchodného a pracovného práva,
 • právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti správy bytov najmä v oblasti obchodného, občianskeho práva, osobitne zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov,
 • právne poradenstvo vzdelávacej inštitúcii najmä v oblasti obchodného a pracovného práva,
 • komplexné právne poradenstvo spoločnosti poskytujúcej služby v oblasti presných výliskov, vrátane dizajnu a vyhotovenia výrobku v oblasti priemyselnej výroby so špecializáciou na dodávky pre automobilový a elektrotechnický priemysel, so zahraničnou majetkovou účasťou najmä v oblasti obchodného práva, pracovného práva a práva obchodných spoločností,
 • právne poradenstvo nadnárodnej skupine podnikajúcej v oblasti drevospracujúceho priemyslu a celulózo-papierenského priemyslu najmä v oblasti obchodného práva a vymáhania pohľadávok,
 • právne poradenstvo nadnárodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti prevádzkovania fitnescentier najmä v oblasti občianskeho práva a správneho práva,
 • právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti poskytovania spotrebiteľských úverov so zahraničnou majetkovou účasťou najmä v oblasti občianskeho práva, obchodného práva a správneho práva,
 • komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti predaja farmaceutických výrobkov najmä v oblasti farmaceutického práva, obchodného práva a práva obchodných spoločností,
 • komplexné právne poradenstvo spoločnosti podnikajúcej v oblasti veľkoobchodného predaja najmä zváracej techniky a poskytovania servisných a technologických služieb s tým súvisiacich najmä v oblasti obchodného práva, vymáhania pohľadávok a práva obchodných spoločností,
 • komplexné právne poradenstvo subjektu prevádzkujúci systém www.biobox.sk, ktorý slúži farmárom aj konzumentom pre distribúciu potravín v regióne Turiec a mesta Žiliny najmä v oblasti občianskeho práva a obchodného práva, 
 • právne poradenstvo slovenskej stavebnej spoločnosti s majetkovou účasťou štátu (Slovenskej republiky) podnikajúcej v oblasti stavby a obnovy železničných tratí, cestných komunikácií, železničných a cestných mostov, využívanie mostného obnovovacieho materiálu a montáž pilierov PIŽMO najmä v oblasti obchodného práva, pracovného práva,
 • Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o zabezpečila služby oprávnenej osoby, súvisiace so zápisom do registra partnerov verejného sektora viacerým slovenským, ako i zahraničným subjektom.
 • Martin3
 • Martin4
 • Martin5
 • Martin6
Go to top of page