Hronček & Kolínova, právne služby

Legalfirm.sk

Hronček & Kolínova, právne služby

Právo obchodných spoločností

 • zakladanie spoločností, organizačných zložiek spoločností a ich zápis do obchodného registra (vypracovávanie spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo inej súvisiacej agendy a formalít pre úrady verejnej správy)
 • zabezpečovanie bežnej agendy obchodných spoločností (vypracovávanie vnútorných predpisov, zastupovanie na súdoch a pod.)
 • akvizície spojené s fúziami, rozdelením, transformáciou a likvidáciou obchodných spoločností
 • zakladanie obchodných spoločností a organizačných zložiek
 • príprava a zmeny zakladateľských dokumentov
 • príprava a organizácia valných zhromaždení obchodných spoločností
 • zvyšovanie a znižovanie základného imania, príprava dokumentácie súvisiacej s pôsobnosťou valného zhromaždenia obchodných spoločností
 • reorganizácia obchodných spoločností a zmeny vo vlastníckej štruktúre spoločností
 • poradenstvo v oblasti vnútorných vzťahov medzi akcionármi a spoločníkmi (dohody akcionárov, spoločníkov a pod.)
 • zastupovanie v konaniach pred obchodným registrom, živnostenským registrom a Centrálnym depozitárom cenných papierov SR
 • plnenie informačných povinností vo vzťahu k orgánom verejnej správy
 • zrušenie, likvidácia obchodných spoločností a ich výmaz z obchodného registra
 • zabezpečovanie sídla spoločnosti prostredníctvom obchodného partnera 
 • poradenstvo v oblasti práva obchodných spoločností v Českej republike a zabezpečenie všetkých potrebných úkonov prostredníctvom obchodného partnera v Českej republike.

Fúzie a akvizície

 • príprava zmlúv o prevodoch majetkových účastí v obchodných spoločnostiach (prevody akcií, obchodných podielov a pod.)
 • príprava a realizácia predaja podnikov resp. ich častí
 • právne poradenstvo a uskutočňovanie právnych krokov v rámci splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia obchodných spoločností vrátane cezhraničných fúzií
 • analýza a riešenie pracovnoprávnych a obchodných aspektov súvisiacich s fúziami a akvizíciami

Právny audit (due diligence)

 • analýza skutkového a právneho stavu vybranej obchodnej spoločnosti, a to v požadovanom rozsahu
 • vyhodnotenie dokumentácie spoločnosti za účelom zistenia a odstránenia rizík súvisiacich s už realizovanou agendou spoločnosti
 • vyhodnotenie záverov z právneho auditu

Konkurzy a reštrukturalizácie

 • zastupovanie veriteľov a dlžníkov v rámci konkurzného konania alebo v reštrukturalizácii
 • zastupovanie subjektov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach vo vzťahu k súdom, správcom a veriteľom
 • zastupovanie veriteľov pri uplatňovaní pohľadávok a práv v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní voči úpadcovi a súdu
 • prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie na schôdzach veriteľov a vo veriteľských výboroch
 • vypracovanie dokumentácie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, konaní o oddlžení a iných
 • vypracovanie stanovísk v oblasti konkurzného práva a reštrukturalizácií
 • analyzovanie možných dôsledkov a dopadov vyhlásenia konkurzu
 • analyzovanie právnych podmienok pre vyhlásenia konkurzu, vypracovávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu

Právo duševného vlastníctva

 • prihlasovanie ochranných známok a podávanie námietok pri prihlasovaní ochranných známok
 • poradenstvo v oblasti práv priemyselného vlastníctva a ďalších práv spojených s podnikaním
 • ochrana práv klientov v súvislosti s know-how pri podnikaní a ochrana obchodných mien klientov
 • identifikácia duševného vlastníctva, zastupovanie klientov v sporoch týkajúcich sa porušenia práv k duševnému vlastníctvu
 • poradenstvo v oblasti autorských a licenčných zmlúv
 • poradenstvo v oblasti patentového práva a práva k priemyselným vzorom

Hospodárska súťaž a právo nekalej súťaže vrátane reklamného práva

 • poradenstvo a zastupovanie pred súdmi v oblasti ochrany osobnostných práv fyzických osôb
 • poradenstvo a zastupovanie pred súdmi v oblasti ochrany dobrého mena a povesti právnických osôb
 • poradenstvo a zastupovanie pred súdmi v oblasti práv obchodných mien a jeho právnej ochrany
 • poradenstvo a zastupovanie pred súdmi v oblasti nekalej súťaže (klamlivá reklama a klamlivé označenie služieb a tovaru, parazitovanie na povesti, porušovania obchodných tajomstiev, vyvolanie nebezpečenstva atď.
 • právna ochrana proti nekalej súťaži

Zmluvné právo

 • komplexné posúdenie predloženého zmluvného vzťahu, pripomienkovanie zmlúv a podrobná analýza zmlúv
 • vypracovanie príslušných zmlúv, a to vo všetkých oblastiach obchodného, občianskeho a pracovného práva, vrátane špecifických právnych oblastí ako napríklad zabezpečenia záväzkov a pod.

Pracovné právo

 • uzatváranie pracovných a manažérskych zmlúv
 • vypracovávanie vnútorných smerníc spoločností
 • príprava právnych riešení v rámci ukončenia pracovných pomerov vrátane hromadného prepúšťania
 • zastupovanie klientov v pracovnoprávnych sporoch
 • vypracovanie stanovísk a analýz v oblasti pracovného práva
 • zastupovanie klientov pri kolektívnom vyjednávaní a zamestnaneckých radách
 • príprava dohôd o dočasnom pridelení zamestnancov
 • riešenie agendy zodpovednosti zamestnancov a zamestnávateľov v pracovnoprávnych vzťahoch
 • otázky dočasného prideľovania zamestnancov na výkon práce u iného zamestnávateľa

Akvizície nehnuteľností

 • prevodov nehnuteľností (vypracovávanie zmluvných dokumentov a zastupovanie v konaní pred katastrálnym úradom)
 • nájmu pozemkov, budov a nebytových priestorov
 • vecných a zabezpečovacích práv
 • záložných práv a práv vecných bremien
 • zmlúv o výstavbe

Vymáhanie pohľadávok

 • súdne vymáhanie finančných pohľadávok
 • na požiadanie klienta zabezpečujeme vykonávanie kontroly nad priebehom konkurzného a reštrukturalizačného konania prostredníctvom online aplikácie
 • zastupovanie v zmenkovom konaní
 • zastupovanie pred rozhodcovskými súdmi a arbitrážnymi orgánmi
 • zastupovanie pred súdmi v Českej republike ako hosťujúci advokát
 • kompletná správa a vymáhanie pohľadávok v predsúdnom štádiu, v súdnom konaní, exekučnom konaní, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, dedičskom konaní, trestnom konaní a v rámci likvidácie právnických osôb
 • právne analýzy v oblasti uplatňovania a vymáhania pohľadávok  
 • spisovanie právnych úkonov týkajúcich sa pohľadávok
 • právne poradenstvo v oblasti uplatnenia práva prostredníctvom európskeho platobného rozkazu

Medicínske a farmaceutické právo

 • právne poradenstvo v oblasti zdravotníctva, najmä v súvislosti s podmienkami výkonu jednotlivých zdravotníckych povolaní
 • právna zodpovednosť zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti
 • riešenie právnych problémov spojených s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti
 • komplexné právne poradenstvo pri prevádzkovaní zdravotníckych zariadení

Správne právo

 • zastupovanie klientov v správnom konaní
 • uplatňovanie administratívnoprávnych nárokov klientov v správnych konaniach
 • právne poradenstvo a príprava podkladov v správnom konaní
 • žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov, opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov

Športové právo

 • právne poradenstvo v oblasti športového práva, predovšetkým v oblasti futbalu a hokeja

Právo informačných technológii

 • príprava právnych riešení a zmluvnej dokumentácie v oblasti softvérového práva a práv spojených s doménovými menami
 • právne poradenstvo a príprava právnych riešení v oblasti elektronických komunikácií a ochrany osobných údajov
 • komplexné poradenstvo v oblasti internetového práva
 • právne poradenstvo pre prevádzkovateľov portálov, online aplikácii a elektronických obchodov

Právo tretieho sektora

 • zakladanie neziskových organizácií (občianskych združení, nadácií,  neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby)
 • komplexné právne poradenstvo spojené s činnosťou neziskových organizácií, zmluvnou dokumentáciou a daňovými otázkami

Občianske právo

 • príprava a pripomienkovanie zmlúv v oblasti občianskeho práva
 • komplexné právne poradenstvo v oblasti občianskeho záväzkového práva, rodinného práva a dedičského práva
 • riešenie právnych problémov spojených s vyporiadaním podielového a bezpodielového spoluvlastníctva
 • zastupovanie klientov v občianskoprávnych sporoch
 • právna pomoc a zastúpenie v prípadoch vzniku škodových udalostí na zdraví, majetku alebo iných právach vrátane pomoci pri vymáhaní finančného odškodnenia
 • vymáhanie nárokov na náhradu škody vzniknutej pri dopravných nehodách (škoda na majetku, bolestné, sťaženie spoločenského uplatnenia, náhrada nákladov vynaložených na liečenie, strata na zárobku a pod.) alebo v dôsledku iných skutočností zakladajúcich nárok na náhradu škody
 • vymáhanie nárokov na náhradu škody vzniknutej v dôsledku nezákonného postupu orgánov verejne moci

Trestné právo

 • zastupovanie obvineného a obžalovaného obhajcom v trestnom konaní  
 • podávania sťažností proti jednotlivým uzneseniam orgánov činných v trestnom konaní, ako i vypracovanie iných potrebných písomných úkonov v trestnom konaní
 • žiadosť o zahladenie odsúdenia
 • podanie trestného oznámenia
 • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní
 • uplatňovanie škody  (v adhéznom konaní)
 • právne konzultácie a poradenstvo

Daňové právo a colné právo

 • právne poradenstvo v oblasti daní, DPH, spotrebných daní, miestnych daní a poplatkov
 • zastupovanie v daňovom konaní pred daňovými a colnými úradmi
 • príprava právnych stanovísk týkajúcich sa otázok daňového a colného práva
 • posudzovanie obchodných zmlúv z hľadiska daňového a colného práva

Finančné právo a poisťovníctvo

 • právne poradenstvo v oblasti finančného práva, bankovníctva, poistenia a zaistenia, finančného sprostredkovania v oblasti poistenia a zaistenia
 • právne poradenstvo v oblasti právnej úpravy a regulácie podmienok činnosti subjektov pôsobiacich na finančnom trhu v poistnej oblasti
 • ochrana právnych záujmov klientov pri vymáhaní nárokov na poistné plnenia voči poisťovniam vrátane zastupovania v konaní pred súdmi, či inými subjektmi finančného trhu

Právo v oblasti energetiky

 • zastupovanie v konaniach pred regulačnými orgánmi, najmä v konaniach o udelení povolenia alebo licencie na vykonávanie činností v oblasti energetiky
 • právne analýzy a vypracovanie stanovísk súvisiacich s otázkami cenovej regulácie a činnosťou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
 • právne analýzy predpisov z oblasti energetiky a príprava stanovísk na základe požiadaviek klienta

Právo v oblasti dopravy a špedície

 • právne poradenstvo v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy
 • právne poradenstvo v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej špedície
 • právne poradenstvo v oblasti sporov s medzinárodným prvkom
 • vypracovanie zmlúv, stanovísk a analýz
 • právne poradenstvo v oblasti dohovoru CMR 

Ochrana osobných údajov

 • poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov
 • zastupovanie pred Úradom na ochranu osobných údajov
 • evidencia a registrácia informačných systémov
 • zabezpečenie bezpečnostného projektu prostredníctvom externého subjektu
 • zabezpečenie bezpečnostnej smernice prostredníctvom externého subjektu

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

 • poradenstvo v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu
 • zabezpečenie programu vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaní terorizmu

Verejné obstarávanie

 • Príprava ponúk, resp. žiadostí o účasť do verejných obstarávaní
 • Uplatňovanie revíznych postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní
 • Zastupovanie klientov v konaní pred Úradom pre verejné obstarávania a súdmi Slovenskej republiky

Partner verejného sektora

 • posúdenie zákonnej povinnosti registrácie v registri partnerov verejného sektora bez akýchkoľvek poplatkov
 • komplexný výkon činnosti oprávnenej osoby pre subjekty, ktoré sú partnerom verejného sektora, v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z.  o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • podanie návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora
 • podanie námietok v prípade odmietnutia zápisu do registra partnerov verejného sektora
 • podanie návrhu na zápis zmien zapísaných údajov v registri partnerov verejného sektora
 • podanie návrhu na výmaz oprávnenej osoby z registra partnerov verejného sektora
 • poradenstvo pre partnera verejného sektora
 • sledovanie a upozorňovanie na legislatívne zmeny v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora.
 • posúdenie konečného užívateľa výhod v súlade so Smernicou EÚ 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ako aj v súlade so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Go to top of page