V Slovenskej republike sa pripravuje novela Obchodného zákonníka a ďalších súvisiacich právnych predpisov, ktorej cieľom je zjednodušiť prístup k podnikaniu, a to formou spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej ako „SRO“). Predmetnou novelou sa navrhuje zaviesť nový, zjednodušený spôsob založenia SRO, prostredníctvom vzorových dokumentov, poskytnutých Ministerstvom spravodlivosti SR. SRO tak bude možné založiť aj zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného vzoru spoločenskej zmluvy.  

Naďalej samozrejme zostáva zachovaný aj dnes platný postup založenia SRO a iných foriem obchodných spoločností, ktorý bude mať význam najmä pri založení spoločnosti, v ktorej majú zakladatelia záujem podrobnejšie, resp. špecificky vymedziť vzájomné vzťahy, či založiť v spoločnosti existenciu takých inštitútov, ktoré vyžadujú špecifickú úpravu, a tiež v prípadoch, ak nebudú naplnené hmotnoprávne podmienky využitia zjednodušeného spôsobu založenia SRO.  

Aktuálne je zákon vo fáze po skončení medzirezortného pripomienkového konania, v rámci ktorého sa tieto pripomienky vyhodnocujú. Bolo ich vznesených niekoľko, a to aj vo vzťahu k niektorým hmotnoprávnym či procesným podmienkam, ktoré uvádzame vyššie, preto nemožno vylúčiť, že finálne znenie zákona, ak bude schválené, bude obsahovať určité odlišnosti. 

Priebeh legislatívneho konania sledujeme a náš článok budeme pre Vás priebežne informovať o aktualitách. 

Aké podmienky musia byť splnené, aby bolo možné využiť zjednodušený spôsob založenia SRO? 

 1. spoločnosť nemá viac ako päť spoločníkov
 2. spoločnosť je založená za účelom podnikania
 3. predmetom podnikania spoločnosti sú len vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní, 
 4. predmet podnikania spoločnosti netvorí viac ako desať vybraných činností zodpovedajúcich zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní, 
 5. obchodné meno spoločnosti musí obsahovať dodatok označujúci právnu formu  „s. r. o.“, 
 6. spoločníci povinne splatia základné imanie peňažnými vkladmi
 7. správcom vkladu je konateľ
 8. spoločnosť nemá ustanovenú dozornú radu. 

Uvedené podmienky musia byť splnené súčasne. 

Predmetná novela mení aj Zákon o obchodnom registri, kde vymedzuje  aj niekoľko procesných podmienok, ktorých splnenie bude nevyhnutné pre založenie SRO zjednodušeným spôsobom. Ide o tieto: 

 • konateľ musí byť spôsobilý na právne úkony, mať min. 18 rokov, bezúhonný a zapísaný v registri fyzických osôb
 • každý spoločník spoločnosti musí mať zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky v rámci jednotnej oblasti platieb v eurách, 
 • spoločníci spoločnosti, ktorí sú fyzickými osobami nemôžu byť pri zjednodušenom založení spoločnosti zastúpení a v prípade právnických osôb tieto pri zakladaní musia konať prostredníctvom štatutárneho orgánu. 

Osoba preukazujúca svoju bezúhonnosť, ktorá je občanom SR poskytne pri podávaní návrhu na zápis SRO zjednodušeným spôsobom údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. V prípade zahraničnej osoby je potrebné doložiť výpis z registra trestov toho štátu, ktorého je občanom. 

Ako uvádza dôvodová správa k zákonu „Na účely zjednodušeného založenia spoločnosti sa vyžaduje absolútna bezúhonnosť, t.j. fyzická osoba nemôže byť právoplatne odsúdená za trestný čin alebo jej odsúdenie je zahladené.“ ... „Nakoľko je cieľom jednoduchšie, rýchlejšie a časovo a nákladovo hospodárnejšie začatie hospodárskej činnosti režim bezúhonnosti pri zápise spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom je nastavený prísnejšie oproti režimu, ktorý je nastavený v živnostenskom zákone. Bezúhonnosť v prípade zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom bude preverovať registrový súd.“ 

Súčasne musia byť splnené ostatné zákonné podmienky, vyžadované pre založenie a vznik SRO, ktoré zostávajú navrhovanou právnou úpravou nedotknuté. 

Pred tým ako sa rozhodnete pre založenie SRO zjednodušeným spôsobom bude veľmi dôležité overiť, či je podnikateľská činnosť, ktorú máte záujem vykonávať, zaradená v osobitnom zozname voľných živností pre účely založenia SRO zjednodušeným spôsobom, ktorý vedie na svojej webovej stránke Ministerstvo vnútra SR (pôjde o prílohu č. 4a Živnostenského zákona).  

Tento zoznam nájdete na konci stránky.

Podnikateľské oprávnenie takejto SRO vznikne dňom jej zápisu do Obchodného registra a osvedčenie spoločnosti vydá a doručí príslušný Živnostenský úrad bezodkladne po vykonaní zápisu, t.j. po jeho vzniku. Povinnosť ohlásenia živnosti v tomto prípade bude plniť priamo registrový súd. 

Ak by si chcel podnikateľ zvoliť aj iné alebo viaceré predmety podnikateľskej činnosti, bude musieť využiť štandardný postup pri založení SRO. Pri založené SRO zjednodušeným spôsobom to nebude možné. 

V čom je výhoda založenia SRO zjednodušeným spôsobom? 

Najväčšou výhodou je určite rýchlosť založenia SRO ako aj výrazne jednoduchší postup. Určite je však vhodné vopred dostatočne overiť, či forma SRO, v ktorej chcete pôsobiť spadá pod zákonom vymedzené parametre, v opačnom prípade sa vystavíte riziku, že založená spoločnosť nebude reflektovať Váš zámer. 

Vo vzťahu k výške súdnych poplatkov, novela zatiaľ nepočíta s osobitnou úpravou výšky poplatkov za založenie SRO, t.j. napr. s ich znížením. 

Aktuálne navrhované znenie novely neprináša žiadne iné osobitné výhody, spojené s SRO založenou zjednodušeným spôsobom. Jej následné fungovanie bude podliehať rovnakým právam a povinnostiam ako v prípade ostatných SRO. 

Ako budem môcť podať návrh na zápis?

Návrh sa bude podávať na Okresný súd v Žiline. Ostatné registrové súdy nebudú príslušné tieto návrhy rozhodovať, teda ani SRO týmto novým spôsobom do Obchodného registra nezapíšu. 

Predpokladá sa vytvorenie osobitného elektronického procesu, ktorý využitím automatizovaných postupov umožní založenie a súčasné podanie návrhu na zápis SRO do obchodného registra využitím štruktúrovaných údajov zo vzorovej spoločenskej zmluvy. 

Zoznam voľných živností pre účely založenia právnickej osoby a zriadenia podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zjednodušeným spôsobom (príloha č. 4a Živnostenského zákona) 

 

Por. číslo

SK NACE Kód

Názov voľnej živnosti

1

01600.023 

Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo  a poľovníctvo

2

08110.010 

Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava 

3

10800.023 

Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov 

4

10910.010 

Výroba krmív a kŕmnych zmesí 

5

13300.023 

Výroba textílií, textilných výrobkov, odevov a odevných doplnkov 

6

15100.023 

Spracovanie kože, výroba obuvi,  kožených a kožušinových výrobkov 

7

16200.023 

Opracovanie drevnej hmoty,  výroba komponentov z dreva a výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku,  slamy 

8

17120.011 

Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov 

9

19200.010 

Výroba koksu a rafinovaných produktov 

10

20130.011 

Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov   

11

20150.010 

Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov 

12

22190.010 

Výroba výrobkov z gumy a plastov 

13

23100.023 

Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov 

14

24100.023 

Výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých kovových  výrobkov 

15

26100.023 

Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok 

16

27900.020 

Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí 

17

28220.011

Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely 

18

29100.010  

Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky 

19

32100.023  

Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov,  sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia 

20

32500.040 

Výroba zdravotníckych pomôcok

21

37000.011 

Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov 

22

38210.010 

Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 

23

41201.010 

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

24

43120.023 

Prípravné práce k realizácii stavby 

25

43390.010 

Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

26

45200.030 

Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla 

27

46190.011 

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby 

28

47190.010 

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)  

29

64920.020 

Záložne 

30

47190.020  

Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva  

31

52100.030 

Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva 

32

49410.010 

Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla 

33

50300.010 

Prevádzka malých plavidiel 

34

52100.023

Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave 

35

55200.010 

Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok 

36

55909.010 

Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností 

37

56200.023

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy 

38

58110.011 

Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce 

39

59120.011 

Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok 

40

62020.011

Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 

41

82100.023  

Služby v oblasti administratívnej správy a služby organizačno-hospodárskej povahy 

42

91010.020 

Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty 

43

82990.010 

Verejné obstarávanie 

44

69200.010 

Vedenie účtovníctva 

45

64910.010 

Finančný lízing 

46

64990.030 

Faktoring a forfaiting

47

64990.040 

Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu 

48

64920.010 

Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt  

49

64990.020 

Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 

50

68200.010 

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 

51

68320.010 

Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnosti  

52

70220.010 

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

53

71129.023 

Inžinierske činnosti, technické testovanie a analýzy 

54

72190.023 

Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied 

55

73200.023 

Reklamné, marketingové, fotografické a informačné  služby, prieskum trhu a verejnej mienky 

56

74900.121 

Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií  

57

74900.140 

Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu, konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií 

58

77390.023

Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí 

59

81210.010 

Čistiace a upratovacie služby 

60

96010.010 

Prevádzkovanie čistiarne a práčovne 

61

84250.011 

Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení 

62

85590.023 

Mimoškolská vzdelávacia činnosť 

63

86909.020 

Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby    

64

87900.010 

Poskytovanie sociálnych služieb 

65

90100.023 

Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských,  zábavných, športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu 

66

93290.030 

Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí   

67

95290.011 

Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť 

68

96020.040 

Služby súvisiace so skrášľovaním tela 

69

96090.010 

Poskytovanie služieb osobného charakteru 

70

74900.095

Pravidelná kontrola detského ihriska