Hronček & Kolínova, právne služby

Legalfirm.sk

Hronček & Kolínova, právne služby

Spoznajte náš tím

Za spokojnosťou a úspechom našich klientov stoja kvalitní odborníci. Disponujeme kvalifikovanými a skúsenými ľuďmi a ponúkame možnosť využitia právnych služieb vo všetkých oblastiach práva na najvyššej a profesionálnej úrovni.

Advokáti

JUDr. Kvetoslava Kolínová

zakladajúca advokátka

je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave (1986). Využila svoje právne znalosti a v roku 2000 začala svoju činnosť ako komerčný právnik, od roku 2004 je advokátka. Vo svojej dlhoročnej praxi vedľa sporovej agendy poskytuje klientom komplexné služby v oblasti obchodného práva, fúzií a akvizícií, občianskeho práva a správneho práva, špecializuje sa najmä na daňové právo a pozemkové právo, nehnuteľnosti. Právne služby poskytuje v slovenskom a v ruskom jazyku.

JUDr. Róbert Hronček

Zakladajúci advokát

štúdium absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2009), kde zároveň úspešne obhájil diplomovú prácu na tému „Obchodné meno a jeho právna ochrana“. V roku 2011 ukončil rigorózne štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, obhájil rigoróznu prácu na tému „Ochranná známka a licenčná zmluva“ a zložil rigoróznu skúšku v študijnom odbore obchodné právo. Od septembra 2005 do júna 2009 absolvoval odbornú prax na Okresnom súde v Banskej Bystrici. Od októbra 2005 do júna 2006 pôsobil ako právny asistent v advokátskej kancelárii JUDr. Jozef Zlocha. Od septembra 2009 až do marca 2011 pracoval ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii v Böhm & partners v Bratislave a od marca 2011 až do apríla 2013 ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Kvetoslava Kolínová v Žiline. Od roku 2013 je advokát. Zameriava sa hlavne na oblasť obchodného práva, osobitne práva zmluvného, občianskeho práva hmotného, pracovného práva a práva obchodných spoločností. Jednou zo špecializácii je aj právo proti nekalej súťaži a právo duševného vlastníctva. Právne služby poskytuje v slovenskom a v anglickom jazyku.

Mgr. Matej Balaš

Advokát

štúdium absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (2010) v odbore "právo a právní věda". Štúdium úspešne ukončil zložením štátnej súbornej skúšky z občianskeho, obchodného, trestného a správneho práva a obhajobou diplomovej práce na tému "Žaloba a rozsudek (vzájemný vztah)". Od apríla 2011 do septembra 2014 pracoval ako advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii JUDr. Jána Repáňa v Martine. Po zložení advokátskej skúšky v máji 2015 bol zapísaný do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory. Jeho zameraním je hlavne trestné právo, občianske právo a obchodné právo. Právne služby poskytuje v slovenskom a v anglickom jazyku.

JUDr. Daniela Gavorníková

Advokát

štúdium úspešne absolvovala na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2006. V roku 2012 ukončila rigorózne štúdium na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, kde obhájila rigoróznu prácu na tému „Obmedzenie osobnej slobody ako zaisťovacie opatrenie a ako trest“ a zložila rigoróznu skúšku v študijnom odbore trestné právo. Od júla 2008 do septembra 2011 pracovala ako advokátsky koncipient, najprv v advokátskej kancelárii Geško, Hulín a partneri s.r.o. v Bratislave a následne v advokátskej kancelárii JUDr. Petra Jančiho v Liptovskom Mikuláši. Od roku 2016 je advokátka . Zameriava sa hlavne na oblasť obchodného práva, osobitne práva zmluvného, občianskeho práva hmotného, správneho práva a práva obchodných spoločností. Právne služby poskytuje v slovenskom a v anglickom jazyku.

Právnici

Mgr. Andrea Domény

vedúci právnik, koncipient + GDPR

štúdium absolvovala na Fakulte práva Janka Jesenského Vysokej školy Danubius, kde v roku 2012 ukončila bakalársky stupeň štúdia zložením štátnej skúšky zo správneho a ústavného práva a obhajobou bakalárskej práce na tému „Právna úprava pôsobenia politických strán v Slovenskej republike“. V roku 2014 úspešne ukončila magisterské štúdium zložením štátnej skúšky z občianskeho, obchodného, trestného a medzinárodného práva a obhajobou diplomovej práce na tému „Alternatívne spôsoby riešenia civilných vecí“ (rozhodcovské konanie, mediácia). V advokátskej kancelárii pôsobí od marca 2014 na pozícii právnej asistentky, od mája 2016 na pozícii advokátskeho koncipienta a v súčasnosti zastáva v advokátskej kancelárii pozíciu vedúceho právnika. Špecializuje sa hlavne na oblasť obchodného práva, osobitne práva zmluvného a na právo v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Taktiež sa zameriava na oblasť občianskeho práva hmotného, pracovného práva a finančného práva. Právne služby poskytuje v slovenskom a v anglickom jazyku.

Mgr. Barbora Vrabcová

Právnik

je absolventkou Právnickej fakulty Paneurópskej Vysokej školy, kde v roku 2013 ukončila bakalársky stupeň štúdia zložením štátnej skúšky z európskeho a ústavného práva a obhajobou bakalárskej práce na tému „Tlačový zákon a jeho význam v rámci správy kultúry“. V roku 2016 úspešne ukončila magisterské štúdium zložením štátnej skúšky z občianskeho, trestného a pracovného práva a obhajobou diplomovej práce na tému „Kriminalita v masmédiách.“ V advokátskej kancelárií pôsobí od októbra 2018 na pozícii právnika. Zameriava sa najmä na oblasť obchodného práva, verejného obstarávania a práva v oblasti bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Mgr. Veronika Košíková

Advokátsky koncipient

štúdium v odbore práva úspešne absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2007. Ďalšie štúdium v odbore farmácie absolvovala na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2012. Popri štúdiu na Farmaceutickej fakulte  UK v rokoch 2007 až 2008 získavala pracovné skúsenosti ako asistentka rôznych oddelení jednej z najväčších medzinárodných farmaceutických spoločností pôsobiacich na Slovensku. Od roku 2009 popri štúdiu pracovala ako právny asistent v advokátskej kancelárii Mgr. Rastislav Domček, advokát v Bratislave a to až do roku 2012. Ďalšie pracovné skúsenosti v rokoch 2012-2014 získavala pôsobením v zdravotníctve, v oblasti lekárenstva.  Od roku 2018 je advokátsky koncipient. Zameriava sa hlavne na oblasť farmaceutického práva, správneho práva, obchodného práva a práva obchodných spoločností. Právne služby poskytuje v slovenskom a v anglickom jazyku.

 

Mgr. Rebeka Košarišťanová

Advokátsky koncipient

štúdium absolvovala na Právnickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave, kde v roku 2016 ukončila bakalársky stupeň štúdia zložením štátnej skúšky zo správneho práva a obhajobou bakalárskej práce na tému ,,Pracovné a sociálne zákonodarstvo obdobia socializmu“. V roku 2018 úspešne ukončila magisterské štúdium zložením štátnej skúšky z občianskeho, trestného a pracovného práva a obhajobou diplomovej práce na tému ,,Duálne vzdelávanie (pracovnoprávne aspekty). V advokátskej kancelárii pôsobí od mája 2018 na pozícii advokátskeho koncipienta. Špecializuje sa najmä na oblasť pracovného, občianskeho a obchodného práva. Zameriava sa aj na problematiku Programov vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu. Právne služby poskytuje v slovenskom a v anglickom jazyku.

Mgr. Jana Hančinová

Advokátsky koncipient

je absolventkou fakulty práva na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, ktorú úspešne ukončila v roku 2014 zložením štátnej súbornej skúšky z občianskeho, trestného a európskeho práva a obhajobou diplomovej práce na tému " Obligatórne zastúpenie v občianskom súdnom konaní". Počas štúdia na vysokej škole bola zamestnaná na exekútorskom úrade a v advokátskej kancelárii na pozícií právneho asistenta. Koncipientskú prax začala v bratislavskej advokátskej kancelárií so zameraním na súkromnoprávnu agendu, najmä na oblasť korporátneho práva obchodných spoločností, pričom v priebehu výkonu praxe advokátskeho koncipienta nadobudla aj praktické skúsenosti z oblasti občianskeho, obchodného, pracovného, správneho a rodinného práva. V advokátskej kancelárii pôsobí od novembera 2018 na pozícii advokátskeho koncipienta. Zameriava sa hlavne na oblasť verejného obstarávania, obchodného práva, občianskeho práva hmotného. Právne služby poskytuje v slovenskom a v anglickom jazyku.

Právni asistenti

Marek Masarik

právny asistent

Je študentom II. ročníka Právnickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V advokátskej kancelárii pôsobí od septembra 2017. Ovláda predovšetkým nemecký jazyk (vrátane odbornej právnej terminológie), ale aj anglický jazyk. Počas štúdia na vysokej škole sa zúčastnil workshopu v pražskej advokátskej kancelárii CHSH Kališ & Partners o cezhraničných arbitrážach v nemeckom jazyku. So svojim tímom vyhral medzinárodnú súťaž v rímskom práve a takisto bol úspešný v súťaži Cena Ernesta Valka. V budúcnosti by sa chcel venovať trestnému, občianskemu a obchodnému právu.

Office manager

Mgr. Ivana Mušáková

Office manager

štúdium absolvovala na Žilinskej univerzite v Žiline odbor Mediamatika kde v roku 2016 úspešne ukončila magisterské štúdium. V advokátskej kancelárií pracuje na pozícií asistentky od apríla 2017. Na pozícií Office managera pracuje od februára 2018. Ovláda anglický a nemecký jazyk.

Asistenti

Bc. Zuzana Ševčíková

Asistent

štúdium absolvovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2002). Od roku 2005 pracuje ako asistentka v advokátskej kancelárii, kde počas svojej dlhoročnej praxe získala mnohé cenné skúsenosti.

Mgr. Monika Šovčíková

Asistent

magisterské štúdium absolvovala na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (2015). Aktuálne končí doktorandské štúdium v študijnom programe Sociálna práca. Už počas štúdia nadobúdala komunikačné a administratívne skúsenosti. Od roku 2009 do roku 2018 praxovala, aj brigádne pracovala, v spoločnosti Mountfield SK, s. r. o. na ekonomickom oddelení v oblasti administratívy. Ovláda anglický jazyk. V advokátskej kancelárii pracuje na pozícii právny asistent od augusta 2018.

Laura Žlebeková

Asistent

Absolventka Obchodnej akadémie v Martine, momentálne externá študentka Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore Podnikanie v obchode. Absolventskú prax absolvovala na Okresnej prokuratúre v Martine.  Počas štúdia pracovala na viacerých administratívnych pozíciach. Ovládam anglický jazyk. V advokátskej kancelárii pracuje od augusta 2018.

Bc. Michal Hlobej

Asistent

absolvent Obchodnej akadémie v Martine, momentálne študentom inžinierskeho štúdia Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v študijnom odbore ekonomika a riadenie cestovného ruchu. V advokátskej kancelárii pôsobí na pozícií asistenta od augusta 2018, zameriava sa hlavne na právne aspekty v oblasti prepravy a cestovného ruchu. Ovláda anglický jazyk.

Nikola Holková

Asistent

Absolventka bilingválneho gymnázia Tomáša Ružičku v Žiline, zameranie francúzsky jazyk. Momentálne študentka medzinárodných vzťahov a diplomacie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Štúdium absolvovala aj v zahraničí v Holandsku a vo Fínsku, kde nadobudla znalosti anglického a francúzskeho jazyka. Počas štúdia pracovala na rôznych administratívnych pozíciách, momentálne na pozícií asistent v advokátskej kancelárii.

Externí konzultanti

PaedDr. Andrea Jančošková

externý konzultant

je absolventkou Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, štúdium ukončila s titulom „doktor pedagogiky“ (1989). V r. 1992 –1994 študovala na Merton College of Arts (UK). Pracovala ako redaktorka v Matici slovenskej, neskôr v Slovenskej národnej knižnici v Martine (preklady z/do anglického jazyka - MDT, AACR2, publikácie z oblasti knižnej kultúry, scenáre pre dabingové štúdiá etc.). Od r. 1998 pracuje na Mestskom úrade v Martine na oddelení zahraničných vzťahov – oblasť partnerskej spolupráce a európskych záležitostí. Špecializuje sa taktiež na preklady v oblasti legislatívnej, ekonomickej, komunálnej a venuje sa tlmočeniu. Od r. 1998 je členkou Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry.
Od roku 2012 pracuje pre Advokátsku kanceláriu JUDr. Róberta Hrončeka ako externý konzultant.

Mgr. Martin Katuščák, PhD.

externý konzultant

absolvoval Filozofickú fakultu UK v Bratislave v odboroch knižničná a informačná veda a anglický jazyk a literatúra (2003). Pracoval v Slovenskej národnej knižnici v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva ako metodik a koordinátor, výsledky z interdisciplinárneho výskumu uchovávania a sprístupňovania písomného kultúrneho a vedeckého dedičstva spracoval v dizertačnej práci obhájenej na Žilinskej univerzite v roku 2013. Viac ako dve desaťročia sa profesionálne venuje oblasti prekladateľstva z/do anglického jazyka, od roku 2005 vo vlastnej spoločnosti poskytujúcej odborné konzultačné, webové, organizačné a prekladateľské služby. Spolupracuje s Inštitútom pre kultúrnu politiku ako projektový manažér a redaktor.
Od roku 2016 spolupracuje s Advokátskou kanceláriou JUDr. Róberta Hrončeka ako externý konzultant.

Go to top of page