Advokát ako externý registrátor do obchodného registra

21.07.2022 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
5 min

Obchodný register možno charakterizovať ako verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje a ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín. V súčasnosti je možné zmenu v obchodnom registri vykonať prostredníctvom elektronického formuláru, adresovaného registrovému súdu, v obvode ktorého má obchodná spoločnosť zapísané sídlo. Podľa súčasnej právnej úpravy existuje celkovo 8 registrových súdov, pričom sa jedná o okresné súdy v sídle kraja. Novela súdnej mapy však počíta už len s existenciou jediného obchodného registra, ktorý bude vedený Okresným súdom Žilina. V nadväznosti na tieto zmeny sa počíta aj so zavedením funkcie externých registrátorov.

Advokát ako externý registrátor do obchodného registra

Pre porovnanie, v Českej republike je zavedený duálny koncept, ktorý umožňuje vykonávať zmeny v obchodnom registri nie len súdom, ale aj notárom. Trend presunu agendy obchodného registra na tretie subjekty je však možné badať vo viacerých členských štátoch EÚ. Spravidla býva táto činnosť vykonávaná, resp. sprostredkovávaná notármi.

Nie je novinkou, že agenda, ktorá spadá pod registrové súdy je značne rozsiahla. Z toho dôvodu sa preto pravidelne stáva, že registrové súdy sú natoľko vyťažené, že nezriedka nedodržia lehoty pre vykonanie jednotlivých zápisov, avšak z logického dôvodu – nápor podaní je tak vysoký, že to jednoducho nie je objektívne možné. Z tohto dôvodu bolo potrebné sa zaoberať myšlienkou, ako by bolo možné registrové súdy aspoň čiastočne odbremeniť. Je zrejmé, že presun celej agendy na externých registrátorov by nebol možný. Registrové súdy musia vo svojich konaniach často pristupovať aj k materiálnemu prieskumu, avšak sú to práve konania vyžadujúce len formálny prieskum, ktoré pracovníkom registrových súdov zaberajú najviac času, práve pre ich početnosť. Pokiaľ teda určité konanie (zmena v OR) podlieha len formálnemu prieskumu, jej presun na externého registrátora by nemal predstavovať zásadnejšiu komplikáciu. Z pohľadu registrových súdov by koncepcia výkonu agendy obchodného registra výlučne externými registrátormi mala vzhľadom  na svoje limity podliehať efektívnej a adekvátnej kontrole zo strany štátu. Treba tiež poznamenať, že základnou úlohou súdov ako orgánov vykonávajúcich verejnú moc je predovšetkým riešiť spory a  nesporová (povahou matričná) agenda v zásade nemusí v celosti spadať pod ich pôsobnosť. Prenesením niektorých konaní by sa registrové súdy odbremenili a posilnila by sa personálna kapacita súdov v iných agendách.

Aké pozitíva by teda priniesla právna úprava, ktorá by umožňovala vykonávať funkciu externého registrátora advokátom? K dnešnému dňu je na Slovensku viac ako 5.300 aktívnych advokátov. Základnými predpokladmi, ktoré jednoznačne hovoria v prospech zavedenia advokátov ako externých registrátorov, je jednak ich personálny aparát, materiálno-technicky aparát a skúsenosti s prípravou právnych podkladov a podaní, ktoré tvoria nevyhnutný predpoklad pre zápis do obchodného registra. Tieto predpoklady advokátov predurčujú k tomu, aby poskytovali svojim klientom dostatočný komfort pri vykonávaní zápisov v obchodnom registri. Odborné skúsenosti advokátov zároveň predstavujú záruku, že podania budú pripravené rýchlo, kvalite a efektívne. V prospech advokátov hovorí aj to, že ich personál je dostatočne pripravený na právnu pomoc s prípravou dokumentov tvoriacich podklad na zápis do obchodného registra, sú pripravení poskytovať klientom aj ďalšie právne služby, ktoré by s vysokou pravdepodobnosťou od nich požadovali následne po vzniku spoločnosti a s tým súvisiace komplexné právne poradenstvo. Tým by sa zabezpečil komplexný právny servis pre klienta, ktorý by v podstate všetky záležitosti vedel vyriešiť na jednom mieste – u svojho advokáta.

Samozrejme je nevyhnutné priblížiť aj potenciálne negatíva. V prvom rade je potrebné sa vysporiadať s kompetenčným konfliktom, ktorý by mohol nastať v prípade, ak by advokát súčasne zastával pozíciu aj advokáta a aj registrátora vo vzťahu k tomu istému zapisovanému subjektu, teda kedy by advokát zároveň pripravil všetku potrebnú dokumentáciu a zároveň aj vykonal samotný zápis. S výkonom činnosti externého registrátora je však s určitosťou spojená nevyhnutnosť výkonu  dohľadu štátu nad vykonávaním registrácií. Požiadavka na dohľad štátu nad činnosťou registrátora v pozícii externého registrátora by mohla predstavovať riziko ohrozenia nezávislosti advokáta pri poskytovaní iných právnych služieb a mohla by byť zásadnou prekážkou výkonu tejto funkcie advokátom. Už zo samotnej povahy profesie advokáta vyplýva, že štátny dohľad nad výkonom slobodného povolania by bol problematický a negatívne vnímaný samotnými advokátmi.

S ohľadom na vyššie uvedené sa však domnievame, že aj napriek existencií určitých negatív, je advokát jedným z najvhodnejších variantov pre výkon funkcie externého registrátora. Uvedené potvrdzuje aj samotný legislatívny zámer, ktorý sme Vám v predchádzajúcom období priblížili a ktorý počíta so zavedením funkcie externých registrátorov pre notárov a advokátov. Nakoľko je našim prioritným záujmom poskytovať klientom špičkové právne poradenstvo vrátane všetkých úkonov s tým súvisiacich, máme v pláne poskytovať aj služby externého registrátora a to hneď po tom, ako bude daná novela účinná. O všetkých novinkách v oblasti externých registrátorov do obchodného registra Vás budeme preto včas informovať.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."