Top služby

Ostatné služby

Konečný užívateľ výhod (angl. ultimate beneficial owner) je každá osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku (spoločne aj ako "subjekty" alebo "subjekt") a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. Osoba konečného užívateľa výhod v zmysle zákonnej definície je každá fyzická osoba, ktorá subjekt riadi alebo činnosť subjektu je vykonávaná v jeho prospech. Spoločnosť je povinná viesť o svojom konečnom užívateľovi výhod evidenciu potrebnú na jeho správne identifikovanie pre tretie osoby.

Informácie o konečnom užívateľovi výhod je potrebné aktualizovať pri každej zmene a evidenciu o jeho identifikovaní je potrebné uchovávať ešte 5 rokov po skončení postavenia konečného užívateľa výhod konkrétnej fyzickej osoby. Účelom je, aby každý mohol identifikovať, kto je konečným užívateľom výhod v konkrétnej spoločnosti, pričom sa nemá spoliehať len na údaje v dostupných registroch. 

Konečný užívateľ výhod (ďalej len "KUV") je definovaný v § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "AML zákon"). AML zákon definuje KUV odlišne pre právnickú osobu, fyzickú osobu podnikateľa a pre združenie majetku. KUV je teda každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

V právnickej osobe, je KUV tá fyzická osoba, ktorá:

 • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 • ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti;

Ak ide o združenie majetku, je KUV tá fyzická osoba, ktorá:

 • je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, je KUV fyzická osoba definovaná v ustanoveniach o právnickej osobe,
 • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 • je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 • je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za KUV sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

Ak nie je možné identifikovať osobu KUV podľa vyššie uvedených kritérií, budú sa za neho považovať členovia vrcholového manažmentu. Za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. KUV je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa vyššie uvedené kritériá, ale spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré zo skôr uvedených kritérií. Do registrov sa zapisujú údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, a ak nebolo pridelené dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti KUV. Povinne sa zapisujú aj údaje, na základe ktorých má táto fyzická osoba postavenie KUV v právnickej osobe. Povinné osoby musia zo zákona poskytnúť súčinnosť orgánom, ak register podľa osobitného zákona neobsahuje údaje o KUV alebo pri pochybnostiach o pravdivosti alebo úplnosti údajov zapísaných v registri.

Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. svojim klientom poskytuje komplexné právne služby v oblasti identifikovania a zápisu KUV do obchodného alebo iného príslušného registra. Okrem identifikovania KUV pripravujeme klientom Protokol o identifikovaní konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovení AML zákona o vedení evidencie na tieto účely. Taktiež klientom poskytujeme poučenie o spôsobe vedenia evidencie. Nechajte túto zákonnú povinnosť na nás a vyhnete sa zdĺhavému procesu identifikovania KUV a administratívy s tým spojenej. Prenechaním Vašej povinnosti advokátskej kancelárii budete mať zabezpečené správne identifikovanie KUV a vyhnete sa tak riziku uloženia pokuty zo strany príslušných orgánov. Kontaktujte nás ohľadom vypracovania nezáväznej cenovej ponuky.

Hronček & Partners, s. r. o. aktívne vyvíja iniciatívu aj v oblasti regulácie crowdfundingu ("služba hromadného financovania"). V súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1503 zo dňa 7. októbra 2020 o európskych poskytovateľoch služieb hromadného financovania pre podnikanie a o zmene nariadenia (EÚ) 2017/1129 a smernice (EÚ) 2019/1937, dostupné tu (anglické znenie dostupné na odkaze), ktoré nadobudne účinnosť 10.10.2021, a ktorým sa stanovujú jednotné požiadavky na poskytovanie služieb hromadného financovania, na organizáciu poskytovateľov služieb hromadného financovania, udeľovanie povolení týmto poskytovateľom a dohľad nad nimi, na prevádzku platforiem hromadného financovania, ako aj na transparentnosť a marketingovú komunikáciu je naša advokátska kancelária pripravená poskytnúť Vám kompletné právne poradenstvo na získanie povolenia pre vykonávanie služieb hromadného financovania (crowdfundingu).

V rámci našej advokátskej kancelárie poskytujeme komplexný právny servis pre prevádzkovateľov internetových obchodov (e-shopov). Základom pre Váš e-shop je správne spracovanie Všeobecných obchodných podmienok (VOP), ktoré pripravujeme výlučne na mieru klienta podľa jeho požiadaviek. Ďalšou nevyhnutnosťou je spracovanie reklamačného poriadku a nastavenie zmlúv. V tejto oblasti Vám zabezpečíme:

 • prípravu Všeobecných obchodných podmienok (VOP),
 • prípravu reklamačného poriadku,
 • kompletnú zmluvnú dokumentáciu vo vzťahu k spotrebiteľom ale aj dodávateľom, prepravcom a ostatným subjektom,
 • ochranu osobných údajov,
 • zastupovanie pred správnymi orgánmi ako aj zastupovanie v prípadných súdnych sporoch,
 • zabezpečenie ochrany práv duševného vlastníctva, a to predovšetkým registráciu ochrannej známky, dizajnu, a pod.
 • poradenstvo v oblasti daňového a finančného práva,
 • vypracovanie transferovej dokumentácie.

Úzka spolupráca so spoločnosťou Top privacy s.r.o. špecializujúcou sa na ochranu osobných údajov je garanciou prvotriednych právnych služieb aj s ohľadom na nariadenie GDPR a ním súvisiace povinnosti.

V rámci riešenia daňovej problematiky naša advokátska kancelária už dlhé roky úzko spolupracuje s erudovanými profesionálmi v danej oblasti, prostredníctvom ktorých pre Vás vieme zabezpečiť daňové poradenstvo na špičkovej úrovni, a to vrátane posúdenia a prípravy transferovej dokumentácie. Odborné právne služby v spojení s profesionálnym daňovým poradenstvom potvrdzujú komplexnosť našich služieb. Otvorený prístup a kolektívna práca viacerých profesionálov pri jednotlivých projektoch je pre klienta veľkou výhodou.

V súvislosti s transferovým oceňovaním a vypracovaním transferovej dokumentácie pre Vás zabezpečíme:

 • vypracovanie skrátenej dokumentácie,
 • vypracovanie základnej dokumentácie,
 • vypracovanie úplnej dokumentácie (vrátane analýzy porovnateľnosti),
 • samostatné vypracovanie analýzy porovnateľnosti.

Ďalšou z mnohých oblastí, v ktorých poskytujeme svoje právne služby je oblasť poistného práva, v rámci ktorej úzko spolupracujeme so špičkovými odborníkmi a špecialistami na poistenie z portálu www.poistenie.sk. Tím odborníkov z našej advokátskej kancelárie, dlhoročné bohaté skúsenosti a spolupráca s pertraktovaným portálom je garanciou poskytovania prvotriednych právnych služieb a odborného poradenstva v tomto odvetví. V rámci poistného práva Vám ponúkame komplexný servis, ktorý zahŕňa komunikáciu s poisťovňami, prípravu právnych podaní, posúdenie Vašich nárokov, zastúpenie v súdnom konaní a mnoho iného.

V oblasti poistného práva sa zameriavame najmä na:

 • akékoľvek vymáhanie a následné uplatňovanie nárokov vyplývajúcich z poistných zmlúv, a to mimosúdnou, tak i súdnou cestou, vrátane právneho zastupovania počas celého konania až do právoplatného ukončenia sporu,
 • odborné právne posúdenie Vašich poistných udalostí s ohľadom na zmluvnú dokumentáciu a následné posúdenie Vašich nárokov voči poisťovni, vypracovanie právnych stanovísk na zohľadnenie Vašich nárokov a odporúčanie ďalšieho postupu uplatňovania nárokov, príprava akýchkoľvek podaní adresovaných poisťovniam, komunikácia s poisťovňami, právne posúdenie Vašich terajších poistných zmlúv,
 • preverovania správnosti postupu poisťovní pri likvidáciách poistných udalostí, podávanie námietok a iných opravných prostriedkov voči nesprávnemu postupu pri likvidáciách poistných udalostí,
 • poskytovanie právnej pomoci a poradenstva pri uplatňovaní regresných nárokov zo strany poisťovní.

Počas niekoľkoročnej pôsobnosti v oblasti poistného práva sme dokázali zvrátiť mnoho poistných udalostí, ktoré poisťovne likvidovali a právnou pomocou sme zabezpečili našim klientom úspech pri uplatňovaní ich nárokov. Takisto sme boli úspešní v sporových konaniach, ako aj pri riešení sporov mimosúdnou cestou.

 • príprava zmlúv o prevodoch majetkových účastí v obchodných spoločnostiach (prevody akcií, obchodných podielov a pod.)
 • príprava a realizácia predaja podnikov resp. ich častí
 • právne poradenstvo a uskutočňovanie právnych krokov v rámci splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia obchodných spoločností vrátane cezhraničných fúzií
 • analýza a riešenie pracovnoprávnych a obchodných aspektov súvisiacich s fúziami a akvizíciami
 • analýza skutkového a právneho stavu vybranej obchodnej spoločnosti, a to v požadovanom rozsahu
 • vyhodnotenie dokumentácie spoločnosti za účelom zistenia a odstránenia rizík súvisiacich s už realizovanou agendou spoločnosti
 • vyhodnotenie záverov z právneho auditu

Rovnako sa zaoberáme aj špecifickou agendou colného práva. Poskytujeme odborné konzultácie a zastupujeme klientov pri zásahoch do práv, právom chránených záujmov klientov vo verejnoprávnych konaniach na colných úradoch, Finančnom riaditeľstve SR a na súdoch. Spracúvame právne stanoviská a analýzy, ako aj elektronickú komunikáciu s finančnou správou. 

 • zastupovanie veriteľov a dlžníkov v rámci konkurzného konania alebo v reštrukturalizácii
 • zastupovanie subjektov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach vo vzťahu k súdom, správcom a veriteľom
 • zastupovanie veriteľov pri uplatňovaní pohľadávok a práv v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní voči úpadcovi a súdu
 • prihlasovanie pohľadávok, zastupovanie na schôdzach veriteľov a vo veriteľských výboroch
 • vypracovanie dokumentácie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní (napr. návrhu a vyhlásenie konkurzu, návrhu na povolenie a reštrukturalizácie, atď.), konaní o oddlžení a iných
 • vypracovanie stanovísk v oblasti konkurzného práva a reštrukturalizácií
 • analyzovanie možných dôsledkov a dopadov vyhlásenia konkurzu
 • analyzovanie právnych podmienok pre vyhlásenia konkurzu, vypracovávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu
 • zabezpečenie vypracovania reštrukturalizačných posudkov prostredníctvom spolupracujúcich reštrukturalizačných správcov
 • súdne vymáhanie finančných pohľadávok
 • na požiadanie klienta zabezpečujeme vykonávanie kontroly nad priebehom konkurzného a reštrukturalizačného konania prostredníctvom online aplikácie
 • zastupovanie v zmenkovom konaní
 • zastupovanie pred rozhodcovskými súdmi a arbitrážnymi orgánmi
 • zastupovanie pred súdmi v Českej republike ako hosťujúci advokát
 • kompletná správa a vymáhanie pohľadávok v predsúdnom štádiu, v súdnom konaní, exekučnom konaní, konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, dedičskom konaní, trestnom konaní a v rámci likvidácie právnických osôb
 • právne analýzy v oblasti uplatňovania a vymáhania pohľadávok  
 • spisovanie právnych úkonov týkajúcich sa pohľadávok
 • právne poradenstvo v oblasti uplatnenia práva prostredníctvom európskeho platobného rozkazu
 • právne poradenstvo v oblasti športového práva, predovšetkým v oblasti futbalu a hokeja
 • príprava právnych riešení a zmluvnej dokumentácie v oblasti softvérového práva a práv spojených s doménovými menami
 • právne poradenstvo a príprava právnych riešení v oblasti elektronických komunikácií a ochrany osobných údajov
 • komplexné poradenstvo v oblasti internetového práva
 • právne poradenstvo pre prevádzkovateľov portálov, online aplikácii a elektronických obchodov
 • zakladanie neziskových organizácií (občianskych združení, nadácií,  neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby)
 • komplexné právne poradenstvo spojené s činnosťou neziskových organizácií, zmluvnou dokumentáciou a daňovými otázkami
 • zastupovanie v konaniach pred regulačnými orgánmi, najmä v konaniach o udelení povolenia alebo licencie na vykonávanie činností v oblasti energetiky
 • právne analýzy a vypracovanie stanovísk súvisiacich s otázkami cenovej regulácie a činnosťou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
 • právne analýzy predpisov z oblasti energetiky a príprava stanovísk na základe požiadaviek klienta

Nekalá súťaž predstavuje konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje.

Našim klientom poskytujeme odborné právne poradenstvo aj v sporoch vyplývajúcich z nekalej súťaže, či už v pozícií žalobcu, alebo v pozícií žalovaného. O našich úspechoch v sporoch z nekalej súťaže svedčí aj naše úspešné dovolanie na Najvyššom súde. V sporoch z nekalej súťaže hájime záujmy našich klientov, pričom okrem odstránenia protiprávneho stavu a zdržania sa nekalosúťažného konania sa snažíme aj o dosiahnutie satisfakcie pre našich klientov, najmä v podobe finančných plnení, či už vo forme náhrady škody alebo vydaním bezdôvodného obohatenia.

V sporoch z nekalej súťaže sa zameriavame na vypracovanie správnej stratégie pre konkrétny prípad, keďže každé nekalosúťažné konanie je individuálne a vyžaduje si jedinečný prístup. Našim klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo už od identifikovania nekalosúťažného konania, zasielaním predžalobných výziev na upustenie od nekalosúťažného konania, až po následné právoplatné skončenie prípadného súdneho konania.

Rovnako tak posudzujeme klientove konanie s ohľadom na možnosť vystaviť sa nekalosúťažnému konaniu, pričom sa snažíme o čo najväčšiu elimináciu a minimalizáciu možnosti vzniku prípadného sporu.

 • registrácia (ohlásenie) živnosti
 • získanie povolenia alebo licencie na vykonávanie činnosti
 • zastupovanie v konaniach pred regulačnými orgánmi a orgánmi verejnej moci, najmä v konaniach o udelení povolenia alebo licencie na vykonávanie činnosti

Viac informácií nájdete v sekcií T | R | C.