Novela zákona o Obchodnom registri

25.11.2021 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
5 min

Dňa 16.11.2021 bola schválená novela zákona č. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o Obchodnom registri“), ktorou Ministerstvo spravodlivosti reagovalo na požiadavky podnikateľského prostredia s cieľom znížiť administratívnu záťaž. Účinnosť tejto novelizácie je naplánovaná ku dňu 01.12.2021.

Novela zákona o Obchodnom registri

V poslednom článku k tejto téme sme Vás upozornili na povinnosť doplniť identifikačné údaje do obchodného registra, teda najmä rodné číslo, nakoľko toto je považované za najjednoznačnejší spôsob identifikácie fyzickej osoby, pričom táto povinnosť sa vzťahovala na spoločníkov, členov štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristov, členov dozorného orgánu, likvidátorov, správcov na výkon nútenej správy a ich zástupcov a vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb (ďalej len „povinné osoby“). Povinné osoby tak mali učiniť pôvodne do 30.09.2021. Táto lehota však bola predĺžená, a to až do 30.09.2022.

Ako sme však uviedli vyššie, cieľom zákona je najmä zníženie administratívnej záťaže, preto Ministerstvo spravodlivosti prišlo s návrhom automatizovaného doplnenia  identifikačných údajov o vyššie uvedených osobách v určitom právnom postavení bez potreby podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra. Ako alternatívne riešenie je stále možnosť manuálne podať samostatný návrh na zápis na doplnenie predmetných údajov, avšak s tým rozdielom, že tento je oproti pôvodnému návrhu oslobodený od súdneho poplatku. Podanie takého návrhu je preto bezplatné.

Za účelom automatizovaného doplnenia osobných údajov bude Ministerstvom spravodlivosti zavedený osobitný mechanizmus automatizovaného doplnenia identifikačných údajov, ktorý sa bude realizovať spôsobom využitia hodnôt referenčných údajov. Platí, že automatizované doplnenie identifikačných údajov však bude možné len pri osobách, pri ktorých neexistuje žiadna pochybnosť ich identifikácie, čomu zodpovedá zákonodarcom použité spojenie „logické priradenie k tomu istému subjektu evidencie“. Domnievame sa, že v praxi by sa však v prípade „nepriradenia“ jednalo skôr o výnimku ako pravidlo.

Po tom, čo registrový súd úspešne vykoná doplnenie identifikačných údajov, zašle povinnej osobe do jej elektronickej schránky oznámenie o tomto doplnení spolu s aktuálnym výpisom z obchodného registra. Uvedená povinnosť sa samozrejme týka len tých povinných osôb, ktoré ešte tieto údaje doplnené nemajú. V prípade obchodných spoločností založených po 30.09.2020 táto povinnosť automaticky odpadá, nakoľko v ich prípade boli tieto identifikačné údaje vyžadované už pri registrácií.

V tejto súvislosti je dôležité upozorniť, že pokiaľ ste ešte ako povinná osoba nepodali návrh na doplnenie uvedených údajov do obchodného registra a zároveň Vám v lehote do 31.05.2022 nebude doručené Oznámenie o doplnení identifikačných údajov z registrového súdu tak, ako sme uviedli vyššie, platí, že vykonanie automatizovaného doplnenia identifikačných údajov nebolo vo Vašom prípade možné, preto platí, že uvedené doplnenie bude potrebné vykonať manuálne, teda prostredníctvom bezplatného návrhu adresovaného registrovému súdu.

Bezplatnosť tohto návrhu sa vzťahuje len na časť týkajúcu sa doplnenia identifikačných údajov. Pokiaľ by ste chceli prostredníctvom jedného návrhu vykonať viac zmien v obchodnej spoločnosti, tieto budú spoplatnené podľa aktuálneho sadzobníka súdnych poplatkov. Bezplatne bude preto možné podať výlučne len návrh na doplnenie identifikačných údajov.

V tejto veci je možné ešte poukázať na pripravovanú novelu o tzv. externých registrátoroch, ktorú sme Vám priblížili v tomto článku, pričom jej podstatou je možnosť externých registrátorov, teda napríklad advokátov alebo notárov, vykonávať určité zmeny v obchodnom registri priamo, bez potreby podávania osobitného návrhu registrovému súdu, čoho následkom má byť zrýchlenie procesu zapisovania údajov do obchodného registra. Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. sa o problematiku externých registrátorov aj naďalej hlboko zaujíma, nakoľko je v našom najlepšom záujme poskytovať klientom prvotriedne právne poradenstvo a právne služby, ktoré plánujeme do budúcna obohatiť aj o činnosť externého registrátora, a to hneď ako to bude možné.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."