COVID-19: Možnosť splniť povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v súvislosti s projektom „Prvá pomoc“ alebo „Prvá pomoc+“ predĺžená

18.01.2021 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
5 minút

V súvislosti s neustále pretrvávajúcou epidemiologickou situáciou COVID-19 bola na základe schválenej novely zákona predĺžená možnosť povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora. Uvedené zmeny sa týkajú subjektov zapojených do projektov "Prvá pomoc" alebo "Prvá pomoc+".

COVID-19: Možnosť splniť povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v súvislosti s projektom „Prvá pomoc“ alebo „Prvá pomoc+“ predĺžená

https://www.pomahameludom.sk/assets/images/fb/fb_share.jpg

O podmienke zamestnávateľov splniť povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle aktuálne platnej legislatívy sme Vás informovali v predchádzajúcom článku


V nadväznosti na neustále sa zhoršujúcu epidemiologickú situáciu týkajúcu sa ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike a s tým súvisiacu nepriaznivú ekonomickú situáciu mnohých subjektov (podnikateľov či občanov) vyžadujúcich finančnú pomoc Vláda SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Tento návrh zákona bol následne dňa 14.01.2021 schválený aj Národnou radou SR (ďalej aj len „Zákon“).
Zákon okrem iných právnych predpisov novelizoval aj zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene adoplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon o službách zamestnanosti“) tak, že ho doplnil o nové ustanovenie, cit.:

㤠72aq

(1) V čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti sochorením COVID-19 sa občan môže uchádzať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie aj na základežiadosti podanej v listinnej podobe doručenej prostredníctvom poštovej zásielky.

(2) U zamestnávateľa, ktorému sa poskytuje príspevok v rámci projektov podľa § 54 ods. 1 písm. e) a ktorý musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, sa do 31. decembra 2021 povinnosť zápisu do registrapartnerov verejného sektora považuje za splnenú. Ustanovenie prvej vety sa použije aj na celý mesiac január 2021.“

Účelom tejto novely zákona o službách zamestnanosti je, vzhľadom na zavedenie opatrení týkajúcich sa uzatvorenia alebo obmedzenia činnosti niektorých zariadení, ako aj obmedzenie mobility občanov, na účely realizácie projektov na podporu udržania zamestnanosti podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti (Prvá pomoc+) predĺžiť výnimku z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), a to najdlhšie do konca roka 2021 (viac viď Dôvodová správa k Zákonu).

Z uvedeného vyplýva, že pre zamestnávateľov, ktorým bol (a tiež bude) vyplatený finančný príspevok podľa zákona o službách zamestnanosti v rámci projektov „Prvá pomoc“ alebo „Prvá pomoc+“ a spĺňajú finančné limity (alebo iné podmienky) pre povinnosť zápisu do registra parterov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora sa predĺžila výnimka povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora, a to až do 31.12.2021.

To znamená, že zamestnávatelia, ktorí sa zapojili a zapoja do uvedených projektov a žiadali alebo žiadajú o finančný príspevok (alebo im už bol vyplatený) nemusia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora, resp. považujú sa za automaticky zapísaných, a to až do 31.12.2021. 


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."