COVID-19 a jeho dopad na register partnerov verejného sektora

Hronček & Partners, s. r. o. | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
5 min

Mimoriadna situácia vyvolaná pandémiou COVID-19 a na ňu nadväzujúce opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva sa dotkla aj zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon RPVS“).

COVID-19 a jeho dopad na register partnerov verejného sektora

Zákonom č. 66/2020 Z.z. sa s účinnosťou od 04.04.2020 novelizuje aj zákon č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti (ďalej len zákon č. 5/2004 Z.z.“), ktorý upravuje aj to, že pri realizácii projektov na podporu udržania zamestnanosti podľa § 54 ods. 1 písm. e) sa ustanovuje výnimka povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona RPVS a to z dôvodu zjednodušenia a zrýchlenia poskytovania pomoci zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám, ktorých zasiahol dopad súčasnej pandemickej krízy.

Vyššie uvádzané je priamo zakotvené v ustanovení § 72am zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti:

U zamestnávateľa, ktorému sa poskytuje príspevok v rámci projektov podľa § 54 ods. 1 písm. e) a ktorý musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, sa do 31. decembra 2020 povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora považuje za splnenú.“

Ide o rôzne projekty, ktorých cieľom je podporiť udržanie pracovných miest, vrátane miest na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, podporiť udržanie zamestnancov v zamestnaní v súvislosti so situáciou spôsobenou nákazou COVID-19 a jej následkami.

V nadväznosti na vyššie spomínané by sme chceli dať do pozornosti, že týmto nie sú dotknuté povinnosti zápisu do RPVS, ktoré vyplývajú z iných právnych predpisov ako napr. zákona o RPVS, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď., t.z., že ak napr. obchodná spoločnosť spĺňa podmienku zápisu do RPVS na základe ustanovenia § 2 zákona RPVS musí byť ako partner verejného sektora v registri partnerov verejného sektora zapísaná.

V prípade Vášho záujmu o zápis do registra partnera verejného sektora nás neváhajte osloviť


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".