Dobrovoľný zápis do RPVS

Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
: 12.04.2024
2 min čítania

V zmysle ust. § 17 ods. 1 zákona o RPVS: „Do registra možno zapísať postupom a za podmienok podľa tohto zákona aj osobu, ktorá nie je partnerom verejného sektora, ak o to požiada.“ Pre ktoré praktické prípady je inštitút „dobrovoľného zápisu“ v zmysle vyššie uvedeného určený? Ako je v bežnej praxi možné zistiť, že osoba, zapísaná v RPVS, postupovala podľa § 17 ods. 1 zákona o RPVS (a teda nie je partnerom verejného sektora)? Ako postupovať v prípade, že sa osoba zapísala postupom podľa § 17 ods. 1 zákona o RPVS, a teda v čase zápisu nebola partnerom verejného sektora, avšak neskôr sa ním stala? Je potrebné (s ohľadom na § 17 ods. 2 zákona o RPVS) o tom registrový súd informovať a zápis zmeniť? Ak áno, akým spôsobom?

Dobrovoľný zápis do RPVS

V praxi sa vyskytujú prípady, kedy podnikateľ predpokladá, že vstúpi do viacerých verejných obstarávaní, kde hodnota zakázky presahuje limity uvedené v ZRPVS, pričom tento subjekt očakáva, že aspoň v rámci jedného z týchto obstarávaní by sa mohol stať úspešným uchádzačom. Keďže následne, najneskôr pred podpisom zmluvy, subjekt musí byť v registri zapísaný, chce si splniť svoju povinnosť s dostatočným časovým predstihom. ZRPVS napriek tomu povinnosť zápisu od súťažiteľov nevyžaduje, tá sa vyžaduje najneskôr v momente pred uzatvorením zmluvy.

ZRPVS nevyžaduje, aby subjekt oznámil registrujúcemu orgánu, že sa z dobrovoľne zapísaného subjektu "zmenil" na partnera verejného sektora. Ustanovenia ZRPVS sa vzťahujú rovnako na partnera verejného sektora ako na dobrovoľne zapísaný subjekt s výnimkou sankcií, ktoré dobrovoľne zapísanému subjektu byť uložené nemôžu. Pokiaľ súd bude rozhodovať o porušení povinností zo ZRPVS, musí sa zaoberať aj otázkou, či subjekt bol zapísaný dobrovoľne a teda sankciu za pochybenie neuloží, alebo či subekt spĺňa podmienky uvedené v ZRPVS a je teda partnerom verejného sektora.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".