Ako má oprávnená osoba postupovať pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod?

Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min čítania
Ako má oprávnená osoba postupovať pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod?

Je postačujúce, ak oprávnená osoba preverí, či nedošlo k zmene údajov zapísaných v registri a v prípade, že k zmene nedošlo, uvedené potvrdí aj čestným vyhlásením zo strany partnera verejného sektora? V takom prípade sa domnievame, že nie je potrebné vyžadovať pre overenie identifikácie konečného užívateľa výhod ďalšie dokumenty (to znamená napr. opätovne vyžadovať aktuálne znenie spoločenskej zmluvy, resp. zakladateľskej listiny za predpokladu, že k žiadnym zmenám v spoločenskej zmluve, resp. zakladateľskej listine nedošlo).

STANOVISKO MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SR:

Postup pri overení identifikácie konečného užívateľa výhod je vecou oprávnenej osoby. Podľa nášho názoru však nie je postačujúce najmä s ohľadom na povinnosť  konať s odbornou starostlivosťou, aby si oprávnená osoba na preukázanie toho, že údaje o zapísanom konečnom užívateľovi výhod sa nezmenili, vyžiadala len jednoduché čestné vyhlásenie od partnera verejného sektora. Inak povedané v prípade, ak nastanú verifikačné udalosti podľa § 11 ods. 2 ZRPVS, musí oprávnená osoba pri overení identifikácie konať s rovnakou mierou odbornej starostlivosti, ako pri prvozápise partnera verejného sektora. V opačnom prpade sa môže stať, že v rámci konania o kvalifikovanom podnete neunesie dôkazné bremeno konania s odbornou starostlivosťou. 


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".