V zmysle ust. § 2 ods. 4 písm. d): „Partnerom verejného sektora nie je ani iný štát a jeho orgány.“ Je možné podľa vyššie uvedeného ustanovenia postupovať aj v prípade zahraničného subjektu založeného zvláštnym zákonom za účelom plnenia verejnej služby, t.j. verejnoprávnej inštitúcie?

Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min čítania
V zmysle ust. § 2 ods. 4 písm. d): „Partnerom verejného sektora nie je ani iný štát a jeho orgány.“ Je možné podľa vyššie uvedeného ustanovenia postupovať aj v prípade zahraničného subjektu založeného zvláštnym zákonom za účelom plnenia verejnej služby, t.j. verejnoprávnej inštitúcie?

Pri určení, koho možno považovať za subjekt verejnej správy iného štátu na účely aplikácie výnimky z povinnosti zápisu do registra, treba vychádzať zo slovenskej právnej úpravy. Pokiaľ sa za účasť verejnej správy v podmienkach SR považujú aj verejnoprávne inštitúcie, recipročne aj v rámci iných štátov tieto považujeme za subjekty verejnej správy. Verejnoprávne inštitúcie sú v zmysle právnej teórie charakterizované ako združenia osôb konštituované na základe právneho predpisu, pričom účelom týchto subjektov je poskytovanie verejných služieb. Za verejnoprospešnú inštitúciu sa v podmienkach SR považuje napr. Rozhlas a televízia Slovenska. Verejnoprávne inštitúcie sú v rámci SR rovnako vedené v zozname subjektov verejnej správy, ktorý vedie Štatistický úrad SR. Aj to je argument, prečo tieto subjekty sú podľa nášho názoru (okrem subjektov štátnej správy či samosprávy) považované za verejný sektor iného štátu požívajúci výnimku z povinnosti zápisu podľa § 2 ods. 4 písm. d) ZRPVS.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".