Arca Investments bude muset podstoupit insolvenční řízení na Slovensku, které stanovuje přísnejší podmínky

28.01.2021 | Autor: Advokátní kancelář Hronček & Partners, s. r. o.
20 minut

Pokusy společnosti Arca Investments, a.s. podstoupit insolvenční řízení v podobě restrukturalizace na území České republiky soud nekolikrát zamítl. Společnost bude muset podstoupit insolvenci na Slovensku, kde ale zákon stanovuje přísnější podmínky.

Arca Investments bude muset podstoupit insolvenční řízení na Slovensku, které stanovuje přísnejší podmínky

Problémy společnosti Arca Investments, a.s., která patří do portfolia finanční skupiny Arca Capital jsou již několik měsíců intenzivně diskutovanou otázkou. Uvedené problematice jsme v minulosti věnovali již několik článků, kde jsme poukázali na skutečnost, že všechny okolnosti nasvědčují tomu, že společnost Arca Investments, a.s. má zájem podstoupit insolvenční řízení v legislativních podmínkách České republiky. Uvedené se naplnilo, jelikož jeden z věřitelů, IFIS investiční fond, a.s. (dále jako "IFIS"), podal návrh na prohlášení insolvenčního řízení, které však bylo Městským soudem v Praze zamítnuto. Rozhodnutí Městského soudu bylo následně potvrzeno i vrchní soudem v Praze jako odvolacím soudem. Uvedené skutečnosti mají za následek to, že společnost Arca Investments, a.s. vysoce pravděpodobně nebude moci podstoupit insolvenční řízení v České republice a tedy podle Českých právních předpisů.

Vrchní soud v Praze se v usnesení sp.zn .: VSPH 1319/2020-A-30 vypořádal s uvedenou problematikou, kdy vyvrátil všechny argumenty IFIS, který poukazoval na skutečnosti, že jsou to právě České soudy, které jsou příslušné na jedno z insolvenčních řízení, a nikoli soudy Slovenské republiky, jelikož má společnost Arca Investments, a.s. sídlo právě na území Slovenské republiky. Vrchní soud v Praze tedy potvrdil předchozí rozhodnutí Městského soudu v Praze, který se zabýval jednotlivými důvody, které měly prokazovat příslušnost Českých soudů.

IFIS svá tvrzení v návrhu zdůvodnil několika argumenty, například uvedl, že navzdory skutečnosti, že společnost Arca Investments, a.s. má sídlo na území České republiky, ale centrum zájmu společnosti Arca Investments, a.s. je na území České republiky. Dále rovněž poukázali na skutečnost, že celkový majetek, do kterého společnost Arca Investments, a.s. investovala na území České republiky je přibližně třikrát větší, než ten na území Slovenské republiky. Podle dostupných informací by společnost Arca Investments, a.s. měla mít investovaný kapitál na území České republiky ve výši 135 000 000,- Kč, zatímco na území České republiky pouze přibližně 45 000 000,- Kč. Jako další relevantní skutečnost považoval IFIS to, že klíčovým partnerem společnosti Arca Investments, a.s. je J&T BANKA, a.s., která rovněž sídlí v České republice. Stejně tak mnoho věřitelů má sídlo nebo bydliště na území České republiky a jeden z klíčových členů představenstva je rovněž osoba s trvalým bydlištěm v Praze. IFIS považoval všechny tyto argumenty za dostatečné k prokázání toho, aby v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20.05.2015 a českými právními předpisy, zejména občanský soudní řádem byla stanovena příslušnost Českých soudů.

Městský soud v Praze však uvedené argumenty neakceptoval a poukázal na několik nesrovnalosti. V první řadě je nutné uvést, že podle článku 3 odst. 1 citovaného Nařízení platí domněnka, že na insolvenční řízení jsou příslušné soudy členského státu, na jehož území jsou soustředěny hlavní zájmy dlužníka, přičemž za takové místo se považuje místo, odkud dlužník spravuje své záležitosti a místo, které je známé třetím osobám, přičemž pokud je prokázán opak, je takovým místem v případě právnických osob jejich sídlo. Společnost Arca Investments, a.s. má sídlo na území Slovenské republiky.

Důležitým podkladem pro rozhodnutí byla i skutečnost, že na základě rozhodnutí Okresního soudu Trnava, sp. zn. 21CRe/5/2020 ze dne 26. 6. 2020, byla společnosti Arca Investments, a.s. přiznána dočasná ochrana proti věřitelům v rámci tzv. LEX CORONA. Podle Městského soudu v Praze je tato skutečnost podstatná z toho důvodu, že pokud společnost Arca Investments, a.s. podala návrh na dočasnou ochranu před věřiteli na Slovenském soudu, má sama za to, že místem jejího řízení je právě území Slovenské republiky a nikoliv území České republiky, jak bylo tvrzeno IFIS. Městský soud se rovněž vypořádal s bydlištěm managementu, kdy poukázal na skutečnost, že na základě údajů zapsaných v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, má většina členů managementu bydliště na území Slovenské republiky. Ke změně příslušnosti soudů tak nemůže přispět ani skutečnost, že jeden z členů má trvalé bydliště na území České republiky nebo to, že většina věřitelů společnosti Arca Investments, a.s. mají sídlo nebo bydliště v České republice.

Vůči uvedenému rozhodnutí Městského soudu v Praze byl podán řádný opravný prostředek - odvolání, o němž následně rozhodoval instanci nadřízený soud, kterým je Vrchní soud v Praze. IFIS ve svém odovlaní poukázal na další relevantní skutečnosti, například to, že i samotný Rastislav Velič má trvalé bydliště na území České republiky, dále že společnost Arca Investments, a.s. uzavírala své společenskoprávní vztahy na území České republiky a v České měně, tedy v českých korunách a ne eurech rovněž znovu poukázal na sídlo J&T BANKA, jako hlavní partnera společnosti Arca Investments, a.s. a žádal, aby Vrchní soud v Praze napadené rozhodnutí zrušil a zároveň požádal o povolení k zahájení restrukturalizačního řízení.

Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí vypořádal s uvedenou problematikou, přičemž poukázal na tu skutečnost, že cílem výše uvedeného Nařízení je právě zabránit dlužníkovi v takovém řízení, jehož cílem jsou nekalé praktiky, které by vedly k zajištění toho nejvýhodnějšího místa pro vedení takového insolvenčního řízení.

Pro srovnání na tomto místě uvádíme, že řízení společnosti Arca Investments, a.s. a její snaha podstoupit restrukturalizaci na území České republiky a podle českých právních předpisů může být motivována právě tou skutečností, že Slovenské právní předpisy vyžadují při restrukturalizací alespoň 50% uspokojení pohledávek věřitelů, přičemž tato podmínka v české právní úpravě absentuje.

Vrchní soud v Praze ve svém rozhodnutí rovněž zabýval otázkou, proč pokud byly zájmy společnosti Arca Investments, a.s. čestné, ušlechtilé a bez postranních úmyslů, se společnost neobrátila na Český soud hned v první polovině roku 2020, kdy nastaly její zjevné finanční problémy. Takové jednání vykazuje podle soudu znaky tzv. forum shopping, nebo také známé jako úpadková turistika, jejíž podstatou je účelové přesouvání insolvenčních řízení do státu, kde jsou podmínky pro úpadce nejpříznivější. V závěru svého rozhodnutí Vrchní soud v Praze uvedl, že stejně tak jako soud prvního stupně, ani soud odvolací není přesvědčen o tom, že skutečnosti uváděné v prvotním návrhu a následně i v odvolání by prokazovaly příslušnost soudů České republiky a rovněž vyvrátil argument IFIS o aplikací Nařízení Brusel I BIS, které mohlo být dle názoru IFIS na daný případ analogicky, resp. interpretačně aplikovány, protože toto Nařízení nelze použít právě z důvodu, že se nevztahuje na insolvenční řízení. Z těchto důvodů tedy Vrchní soud v Praze rozhodnutí prvního stupně potvrdil.

Stejný pokus o zahájení insolvenčního řízení na území České republice proběhl i začátkem roku 2021, tentokrát však na návrh zabezpečeného věřitele - J&T BANKY. I tento návrh byl však opět zamítnut a to se stejným odůvodněním - České soudy nejsou příslušné k projednání této věci.

Všechny skutečnosti tedy nasvědčují tomu, že insolvenční řízení, v podobě restrukturalizace nebo konkurzu bude pravděpodobně muset Arca Investments, a.s. podstoupit jedině na území Slovenskej republiky. Stejně to vidí i bývalý akcionář, Pavol Krúpa, který se na margo snahy podstoupit reorganizaci v Česku vyjádřil: „Je to zase snaha uniknout slovenské jurisdikci. Na Slovensku je zákon o reorganizaci přísnější a dává garanci vyplacení více než 50% pohledávek.“1

Uvedený výrok o minimální míře uspokojení pohledávek věřitelů je pravdivý. Podle zákona č. 7/2005 Sb. o konkurzu a restrukturalizaci ao změně některých zákonů, je možné předmětnou situaci řešit právě prostřednictvím restrukturalizace, která by však musela garantovat věřitelem uspokojení nejméně ve výši 50%, nebo konkurzem, při kterém však samotná výška vymožené částky zpravidla polovinu výšky pohledávek nedosahuje jako tomu je při restrukturalizací.

Považujeme za důležité se na tomto místě vypořádat i s pojmy úpadek dlužníka, platební neschopnost a předlužení. Úpadek dlužníka znamená, že tento je buď insolventní nebo předlužený. Platebně neschopný (insolventní) je ten, kdo není schopen plnit 30 dnů po lhůtě splatnosti alespoň dva peněžní závazky více než jednomu věřiteli. Předlužený je ten, kdo má více než jednoho věřitele a hodnota jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Z veřejně dostupných informací, například z registru účetních závěrek vyplývá, že aktiva společnosti Arca Investments, a.s. převyšují její závazky, tedy podle těchto dostupných informací bychom matematicky nemohli mluvit o tom, že je dlužník předlužený. Právnická osoba je platebně neschopná, pokud není schopna plnit 30 dnů po lhůtě splatnosti alespoň dva peněžní závazky více než jednomu věřiteli. V této souvislosti je tedy dostačující, aby se přihlásila alespoň dvojice věřitelů s nesplacenými závazky společnosti Arca Investments, a.s., které jsou více než 30 dní po splatnosti a které společnost Arca Investments, a.s. nevyrovná.

Restrukturalizace i konkurz představují zákonem upravený postup řízení úpadku dlužníka, a to prostřednictvím zpeněžení jeho majetku a následným uspokojením věřitelů v co největším rozsahu. Restrukturalizace je proces ozdravování společnosti. Podstata spočívá v revitalizací společnosti a podstatným prvkem tohoto procesu je, že společnost si po úspěšné restrukturalizaci zachová svou existenci a možnost nadále podnikat. V případě, že soud povolí restrukturalizaci společnosti, věřitel musí svou pohledávku do restrukturalizace přihlásit v zákonné lhůtě. Pokud věřitel pohledávku nepřihlásí, tato zanikne a věřitel tak nemá další zákonnou možnost domoci se navrácení svého zaniklého práva. Dále poukazujeme na skutečnost, že ani v procesu restrukturalizace společnosti nemusí (a v drtivé většině případů ani nedochází) dojít k úplnému uspokojení pohledávek věřitelů. Restrukturalizační plán většinou stanoví období, ve kterém bude docházet prostřednictvím splátek k uhradzovaniu dluhů, přičemž věřitel by měl být uspokojen minimálně ve výši 50% své pohledávky. Tato skutečnost je právě důvodem, proč se Arca Investments, a.s. opakovaně pokouší o zahájení restrukturalizace na území České republiky. Důvod je velmi jednoduchý - požadavek uspokojení věřitelů minimálně ve výši 50% v Česku při restrukturalizaci (pozn. reorganizaci) absentuje. Navíc, podle Slovenských právních předpisů je základní podmínkou schválení restrukturalizačního plánu soudem, přičemž tento musí být vypracován řádně a důkladně, podložený relevantními skutečnostmi a důkazy prokazujícími schopnost dlužníka uspokojit své dluhy v uvedené výši.

Konkurz, laicky označovaný jako bankrot, je stejně jako restrukturalizace proces směřující k uspokojení věřitelů, avšak s několika podstatnými rozdíly. Cílem konkurzního řízení je zpeněžit majetek úpadce a následně rovnoměrně uspokojit pohledávky věřitelů. Věřitel musí svou pohledávku přihlásit, avšak stejně tak jako při restrukturalizace, ani v rámci konkurzního řízení nemůže očekávat věřitel v praxi uspokojení své pohledávky v plném rozsahu. Výsledkem konkurzního řízení je tedy částečné uspokojení pohledávek věřitelů a následný výmaz společnosti z Obchodního rejstříku, přičemž uspokojení pohledávky v insolvenčním řízení může být značně menší než u restrukturalizací. 

Tým našich odborníků z oblasti konkurzu a restrukturalizace je garancí poskytování efektivních právních služeb. V případě, že se potřebujete poradit nebo potřebujete pomoci s jakoukoliv otázkou v oblasti vymáhání Vaší pohledávky, neváhejte se na nás obrátit. Advokátní kancelář Hronček & Partners, s. r. o. je Vám plně k dispozici.

 

1 https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2284673-arca-investments-podala-novy-insolvencny-navrh-v-cesku-sud-ho-obratom-zamietol?fbclid=IwAR30SQqk0ZEMOBBVvmIjSKKO-o_XlSNCVq2jUuzMIeS_LQJktBbI4ORePbE


Advokátní kancelář Hronček & Partners, s. r. o.

Advokátní kancelář Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitní obsah netvoří copywriteri, ale odborníci."