Zastúpenie v daňovej kontrole (daňovom konaní)

27.04.2021 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
11 min

Základné informácie o daňovej kontrole, definíciu daňovej kontroly, ako aj to, kto je príslušný vykonávať daňovú kontrolu a ako samotná daňová kontrola začína a končí sme priblížili v našom článku Téma „Dane“: 1. Daňová kontrola a vyrubovacie konanie – všeobecný úvod. Sme toho názoru, že úspešnosť prípravy na daňovú kontrolu spočíva najmä v dostatku informácií a ich odbornom spracovaní. V nasledujúcom článku si preto priblížime inštitút zastúpenia v daňovej kontrole na základe plnomocenstva.

Zastúpenie v daňovej kontrole (daňovom konaní)

„Vigilantibus iura scripta sunt“ – práva patria bdelým.

Podľa údajov Finančnej správy sa efektivita daňových kontrol každoročne zvyšuje, a preto je dôležité v rámci daňovej kontroly nič nezanedbať. V roku 2018 dosiahla spomínaná efektivita daňových kontrol približne 70%. V číslach to znamená, že v roku 2018 zo 7 916 vykonaných kontrol skončilo 5 469 kontrol s nálezom. Za rok 2019 bolo toto číslo ešte väčšie, pričom efektivita daňových kontrol stúpla na 75 %. Daň z pridanej hodnoty je na Slovensku považovaná z pohľadu daňových únikov za jednu z najrizikovejších daní. V roku 2019 predstavovali kontroly DPH 58,3 % z celkového počtu kontrol, pričom nález na DPH bol vo výške viac ako 400 mil. EUR. Daň z príjmov právnických osôb je druhou najviac kontrolovanou daňou a nález na tejto dani za rok 2019 bol vo výške viac ako 300 mil. EUR. 

Kto sa môže dať zastúpiť na základe plnomocenstva v daňovom konaní?

Oprávnenie udeliť plnomocenstvo na zastupovanie má:

  • daňový subjekt,
  • zákonný zástupca daňového subjektu (rodič neplnoletého daňového subjektu, za predpokladu, že je sám procesne spôsobilý a nebol pozbavený svojich rodičovských práv, osvojiteľ neplnoletého daňového subjektu),
  • opatrovník daňového subjektu ustanovený súdom.

Zastupovanie pri správe daní upravuje Daňový poriadok v § 9. Na základe tohto ustanovenia Daňového poriadku sa môže dať každý daňový subjekt (ako aj zákonný zástupca daňového subjektu alebo opatrovník daňového subjektu určený súdom) v ktorejkoľvek fáze daňového konania zastúpiť na základe plnomocenstva. Daňový subjekt môže udeliť plnomocenstvo na zastupovanie kedykoľvek, t. j. aj po doručení oznámenia o výkone daňovej kontroly, prípadne aj počas jej priebehu.  

Komu môžem udeliť plnomocenstvo na zastupovanie v daňovom konaní?

Pri daňovej kontrole môžete udeliť plnomocenstvo tak právnickej osobe ako aj fyzickej osobe. Zákon nijak nevymedzuje špecifické podmienky pre osobu zástupcu, teda ponecháva na rozhodnutí zastupovaného, komu udelí plnomocenstvo na zastupovanie v daňovom konaní. Osoba, ktorej daňový subjekt udeľuje plnomocenstvo musí byť spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu. Ak by fyzická osoba nebola spôsobilá k právnym úkonom, nemôže byť zástupcom, a teda ak by jej bolo udelené plnomocenstvo, nebolo by účinné.

V prípade, že je zástupcom daňového subjektu právnická osoba, koná za zástupcu jej štatutárny orgán alebo osoba, ktorú štatutárny orgán na to poveril. Za podmienky, že to vyplýva z obsahu udeleného plnomocenstva, môže za zástupcu (ale iba v prípade, že je zástupcom daňový poradca alebo advokát) konať aj iná osoba, ktorej na takéto konanie udelí zástupca plnomocenstvo (tzv. substitučné plnomocenstvo). Konanie substitúta v rozsahu plnomocenstva sa potom považuje za konanie zástupcu. Zástupca však nemôže substitútovi udeliť generálne plnomocenstvo a to s ohľadom na podmienky doručovania upravené v ustanovení § 30 ods. 3 Daňového poriadku, podľa ktorého, ak má adresát zástupcu s plnomocenstvom na účely správy daní, doručuje sa písomnosť len tomuto zástupcovi.

Daňový poriadok ustanovuje, že v tej istej veci môže mať daňový subjekt len jedného zástupcu. To znamená, že daňový subjekt môže mať u toho istého správcu aj viacerých zástupcov, avšak v rôznych veciach, teda nesmie dôjsť k prekrytiu rozsahu udelených plnomocenstiev. V praxi to znamená, že jeden zástupca môže byť splnomocnený napr. na podávanie daňových priznaní DPH, druhý zástupca na podávanie daňových priznaní k iným daniam.

Plnomocenstvo – forma a obsahové náležitosti

Plnomocenstvo na zastupovanie v daňovej kontrole sa udeľuje buď písomne, alebo ústne do zápisnice u správcu dane. Pri ústnom udelení plnomocenstva daňový úrad spíše zápisnicu, ktorá musí obsahovať zákonom predpísané náležitosti uvedené v § 19 Daňového poriadku. Zo splnomocnenia musí byť zrejmé kto udeľuje plnomocenstvo (splnomocniteľ), komu je udelené toto plnomocenstvo (splnomocnenec) a rozsah splnomocnenia, prípadne jeho časové ohraničenie. V praxi sa často vyskytujú nedostatky pri udelení plnej moci právnickou osobou. Ak udeľuje splnomocnenie právnická osoba, potom splnomocniteľom nie jej konateľ ako štatutárny zástupca spoločnosti, ale právnická osoba, v mene ktorej koná konateľ alebo štatutárny zástupca zapísaný v obchodnom registri.

Na plnomocenstve sa nevyžaduje úradne overený podpis.

Ak daňový subjekt udelí plnomocenstvo na zastupovanie zástupcovi, ktorý má trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (t. j. Lichtenštajnsko, Island, Nórsko), tak zástupca má povinnosť si zvoliť zástupcu na doručovanie s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky. Ak túto povinnosť nesplní, písomnosti sa budú ukladať u správcu dane, pričom v takomto prípade budú nastávať účinky doručenia písomností v deň ich vydania. Obdobná povinnosť a teda zvoliť si zástupcu na doručovanie, s rovnakými účinkami doručovania, platí pre daňový subjekt, ktorý ma registračnú povinnosť a súčasne trvalý pobyt alebo sídlo mimo územia členského štátu Európskej únie. Tento postup má zabezpečiť plynulú operatívnu komunikáciu správcu dane s daňovým subjektom, resp. s jeho zástupcom.

Rozsah a účinnosť plnomocenstva

Zástupca koná za daňový subjekt v rozsahu udeleného plnomocenstva (generálne / špeciálne / individuálne) a ak nie je rozsah výslovne vymedzený, tak sa považuje udelené plnomocenstvo za všeobecné, čo znamená, že zástupca je oprávnený zastupovať daňový subjekt vo všetkých veciach týkajúcich sa daňového subjektu v súvislosti s jeho daňovými povinnosťami.

Z dôvodu odstránenia pochybností o účinnosti plnomocenstva daňový poriadok ustanovuje, že plnomocenstvo nadobúda účinnosť voči správcovi odo dňa jeho doručenia správcovi dane – ak ide o písomné plnomocenstvo a v prípade ústne udeleného plnomocenstva nadobúda účinnosť voči správcovi dane odo dňa jeho udelenia do zápisnice u správcu dane.

Po nadobudnutí účinnosti plnomocenstva na zastupovanie voči správcovi dane (v prípade generálneho plnomocenstva) správca dane bude doručovať všetky písomnosti súvisiace s daňovou kontrolou priamo zástupcovi. Rovnako komunikácia týkajúca sa daňovej kontroly bude prebiehať medzi správcom dane a zástupcom daňového subjektu a to až do momentu ukončenia daňovej kontroly, teda do dňa doručenia protokolu o daňovej kontrole. Plnomocenstvo udelené zástupcovi však nebráni daňovému subjektu komunikovať so správcom dane a rovnako ho nijako neobmedzuje napríklad pri doručovaní podaní. Ak urobí daňový subjekt nejaký úkon sám, aj napriek tomu, že udelil generálne plnomocenstvo zástupcovi, neznamená to, že správca dane nebude akceptovať konanie daňového subjektu.

Právne úkony zástupcu sú prejavom jeho vôle, ale právne následky (práva a povinnosti) vznikajú priamo tej osobe, ktorá je zastupovaná (daňovému subjektu).

Konanie priamo s daňovým subjektom

Daňový subjekt, ktorý udelí plnomocenstvo na zastupovanie v daňovom konaní zástupcovi sa v zásade nemusí zúčastniť daňovej kontroly osobne. Skutočnosť, že daňový subjekt, jeho zákonný zástupca alebo jeho opatrovník si zvolí zástupcu však nie je prekážkou, aby správca dane vykonával niektoré úkony priamo s daňovým subjektom. Daňový poriadok poskytuje správcovi dane oprávnenie (nie povinnosť) v nevyhnutných prípadoch konať priamo s daňovým subjektom alebo ho vyzvať na vykonanie niektorých úkonov  a to aj v prípade, že je daňový subjekt zastúpený zástupcom na základe generálneho plnomocenstva. Daňový subjekt má povinnosť takejto výzve správcu dane vyhovieť a správca dane má povinnosť o takomto konaní vyrozumieť zástupcu daňového subjektu.

Čo ak v tej istej veci koná daňový subjekt a aj ním zvolený zástupca?

V situácii, kedy v tej istej veci koná daňový subjekt a aj ním zvolený zástupca a ich konanie si navzájom odporuje, rešpektuje správca dane konanie samotného daňového subjektu.

Zastupovanie daňových subjektov u jedného správcu dane

Zástupca za daňový subjekt, daňový poradca a advokát môžu zastupovať u jedného správcu dane neobmedzený počet daňových subjektov. Správca dane a druhostupňový orgán je však oprávnený vylúčiť zo správy daní zástupcu v prípade, ak dôjde k stretu so záujmami iných daňových subjektov pri uplatňovaní práv a plnení povinností podľa daňového poriadku. Toto oprávnenie správcu dane na vylúčenie zástupcu zo správy daní neplatí, ak je zástupcom daňový poradca alebo advokát.

Zánik plnomocenstva

Daňový poriadok v príslušných ustanoveniach neupravuje spôsoby zániku plnomocenstva. Tie sú upravené v § 33b Občianskeho zákonníka, podľa ktorého plnomocenstvo zanikne:

  • vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené,
  • ak ho splnomocniteľ (zastúpený daňový subjekt) odvolal,
  • ak ho vypovedal splnomocnenec (zástupca),
  • smrťou splnomocnenca (zástupcu) – ak ide o fyzickú osobu,
  • smrťou splnomocniteľa (zastúpeného) – ak ide o fyzickú osobu a iba ak z jeho obsahu nevyplýva niečo iné,
  • zánikom právnickej osoby, ktorá je splnomocnencom (zástupcom) – len vtedy, ak práva a záväzky tejto právnickej osoby neprechádzajú na inú osobu,
  • zánikom právnickej osoby, ktorá je splnomocniteľom (zastúpeným) - len vtedy, ak práva a záväzky tejto právnickej osoby neprechádzajú na inú osobu.

Z ustanovenia § 33b Občianskeho zákonníka vyplýva, že v prípade odvolania plnomocenstva (jednostranný právny úkon zastúpeného) je toto odvolanie účinné vo vzťahu k zástupcovi od okamihu, kedy sa o ňom dozvedel. Právne úkony vykonané zástupcom do tejto doby zaväzujú zastúpeného.

Daňový poriadok upravuje samostatne účinnosť odvolania plnomocenstva ako aj výpovede plnomocenstva zástupcom voči správcovi dane, pričom tak výpoveď, ako aj odvolanie plnomocenstva sú účinné odo dňa ich doručenia správcovi dane alebo odo dňa uvedenia týchto skutočností do zápisnice u správcu dane.

V prípade, že zastúpený zomrie, alebo ak zástupca plnomocenstvo vypovie, má zástupca povinnosť urobiť ešte všetko, čo neznesie odklad, aby zastúpený, prípadne jeho právny nástupca neutrpel ujmu na svojich právach. Na základe tejto skutočnosti, v prípade, ak by zástupca vykonal nejaký úkon, ktorý neznesie odklad, aby zastúpený neutrpel ujmu na svojich právach, správca dane bude tento neodkladný úkon akceptovať (napr. prerokovanie pripomienok a dôkazov po kontrole).

Prečo byť zastúpený pri daňovej kontrole profesionálmi? 

Profesionálne zastupovanie pri daňovej kontrole aké ponúka aj advokátska kancelária Hronček & Partners je u väčších spoločností štandardom, pričom dať sa zastupovať odborníkmi odporúčame aj ostatným podnikateľom, ktorým odborné zastúpenie zaručí bezstarostnosť a najmä istotu odbornosti a profesionálneho zorientovania sa v daňovej problematike, ako aj v procesnom práve. Zameškanie lehoty v daňovom konaní, či opomenutie niektorých podstatných krokov pri výkone daňovej kontroly, alebo nepredloženie relevantných dôkazov môže mať za následok neskoršie dorubenie dane správcom dane, prípadne môže dôjsť k uloženiu sankcií. Inštitút zastupovania je preto dôležitým inštitútom v rámci správy daní. Jeho využitie umožňuje daňovému subjektu sa plne venovať svojej podnikateľskej činnosti, zatiaľ čo styk so správcom dane zabezpečuje jeho zástupca, ktorému daňový subjekt udelil splnomocnenie. Ďalšie informácie o daňovom konaní a zastupovaní v daňovej kontrole nájdete v našich predošlých článkoch (1, 2) a v sekcií služby.

 


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."