Finančné právo, daňové právo a colné právo

V oblasti finančného práva poskytujeme komplexné právne poradenstvo pre slovenské i zahraničné subjekty poskytujúce finančné služby na slovenskom i českom trhu, ako napr. finančné sprostredkovanie, poskytovanie spotrebiteľských a iných úverov. Zastupujeme klientov pri podaní žiadostí o udelenie povolení na vykonávanie činností podľa osobitných predpisov – napr. v konaní o udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov. V rámci poradenstva sa venujeme nastaveniu a zosúladeniu postupov týchto subjektov s príslušnými právnymi predpismi a legislatívnymi zmenami, vypracúvanie obchodných podmienok, interných predpisov, podaní na príslušné orgány ako aj zastupovaniu pred orgánmi dozoru (Národná banka Slovenska, Česká národná banka, a ďalšie).

Máme skúsenosti i s poradenstvom spoločnostiam, venujúcim sa elektronickým menám (kryptomeny).

Zameriavame sa aj na oblasť daňového práva, kde klientom poskytujeme právne poradenstvo v oblasti daňových predpisov a ich aplikácie. V spolupráci so špičkovými daňovými poradcami sa venujeme problematike daní, a to najmä dane z príjmov a zrážkovej dane, jej uplatňovaniu, a tiež zastupujeme klientov v daňových konaniach, ako i v prípadných súdnych konaniach voči orgánom štátnej správy. V rámci spolupráce s partnerskou kanceláriou Združenia účtovníkov Slovenska sa pravidelne zúčastňujeme odborných konferencií na témy v danej oblasti.

Rovnako sa zaoberáme aj špecifickou agendou colného práva. Poskytujeme odborné konzultácie a zastupujeme klientov pri zásahoch do práv, právom chránených záujmov klientov vo verejnoprávnych konaniach na colných úradoch, Finančnom riaditeľstve SR a na súdoch. Spracúvame právne stanoviská a analýzy, ako aj elektronickú komunikáciu s finančnou správou. 

Zobraziť projekty, ktoré sme realizovali aj v oblasti tejto služby

Finančné právo, daňové právo a colné právo

Máte záujem o túto službu?