Novela Zákonníka práce #1 - Zásadné zmeny v roku 2022

04.10.2022 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
Aktualizované dňa: 24.10.2022
7 min

Dňa 4. októbra 2022 bol v Národnej rade Slovenskej republiky schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novela prináša početné a významné zmeny v Zákonníku práce, ktoré sa dotýkajú viacerých práv a povinností zamestnávateľov pri založení, zmenách aj skončení pracovného pomeru. Zmeny sa dotknú aj vysielania zamestnancov, práce vykonávanej na základe dohôd mimo pracovného pomeru a tiež sa zavádza nový inštitút otcovskej dovolenky. V rámci doplňujúci návrhov počas legislatívneho procesu bola tiež navrhnutá úprava práva odborovej organizácie, pôsobiacej u zamestnávateľa primeraným spôsobom osloviť zamestnanca za účelom ponúknutia mu členstva v nej. Pôvodne zamýšľaný dátum účinnosti novely (od 1.10.2022) sa posunul a novelizované znenie Zákonníka práce nadobudne účinnosť od 1. novembra 2022. K novele Zákonníka práce pripravujeme aj bezplatný webinár - informácie k nemu nájdete na konci článku.

Novela Zákonníka práce #1 - Zásadné zmeny v roku 2022

Obsah článku:
Doručovanie 
Pracovné zmluvy
Formy poskytovania informácií

Základné východiská 

Hlavným cieľom novely Zákonníka práce je vykonanie transpozície európskych smerníc, a to konkrétne: 

 • smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii, 
 • smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ. 

Vo svetle európskej normotvorby sa má navrhovanou novelou zvýšiť predvídateľnosť a transparentnosť pracovných podmienok tak, aby zamestnanec presne vedel kedy, v akom rozsahu a za akých podmienok bude prácu vykonávať. Inštitút otcovskej dovolenky zabezpečujúci zosúladenie pracovného a súkromného života má zároveň prispieť k rovnosti medzi mužmi a ženami a možnosti vytvorenia puta medzi otcami a deťmi už v ranom veku detí. 

Doručovanie  

Písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo práv a povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy prípadne z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru doručuje zamestnávateľ zamestnancovi prioritne na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, možno písomnosť doručiť poštovým podnikom ako doporučenú zásielku. 

Zákonník práce však neupravuje dĺžku uloženia zásielky na pošte, čo v praxi viedlo k celému radu prípadov, kedy samotný obsah písomnosti nebol sporný, avšak problematický bol len spôsob doručenia, resp. posúdenie či došlo k neprimeranému skráteniu lehoty na uloženie zásielky zo strany zamestnávateľa. 

Z tohto dôvodu sa navrhuje upraviť dĺžku lehoty uloženia zásielky priamo v zákone. Po novom tak zamestnávateľ nesmie určiť pre zásielku odbernú lehotu kratšiu ako desať dní. 

Zmena pracovnej zmluvy 

Novelou sa do Zákonníka práce dopĺňa chýbajúci, ale v praxi sa aplikujúci postup, že v prípade zmeny pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi písomné vyhotovenie dodatku k pracovnej zmluve. 

Náležitosti pracovnej zmluvy 

Súčasné znenie § 43 Zákonníka práce upravuje podstatné, pravidelné a náhodilé náležitosti pracovnej zmluvy. Od účinnosti novely Zákonníka práce bude musieť pracovná zmluva okrem identifikačných údajov zamestnanca a zamestnávateľa povinne obsahovať len podstatné náležitosti, t. j.: 

 1. druh práce a jeho stručnú charakteristiku,  
 2. miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto) alebo miesta výkonu práce, ak ich je viac, alebo pravidlo, že miesto výkonu práce určuje zamestnanec, 
 3. deň nástupu do práce, 
 4. mzdové podmienky. 

Pokiaľ ide o pravidelné zložky pracovnej zmluvy po novom bude mať zamestnávateľ na výber, či ich upraví v pracovnej zmluve ako ďalšie podmienky v zmysle § 44 Zákonníka práce alebo v súlade s novozavedeným ustanovením § 47a  poskytne zamestnancovi písomnú informáciu o jeho pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania v rozsahu nasledovných údajov: 

 1. spôsob určovania miesta výkonu práce alebo určenie hlavného miesta výkonu práce, ak sú v pracovnej zmluve dohodnuté viaceré miesta výkonu práce,  
 2. ustanovený týždenný pracovný čas, údaj o spôsobe a pravidlách rozvrhnutia pracovného času vrátane predpokladaných pracovných dní a vyrovnávacieho obdobia podľa § 86, § 87 a 87a, rozsah a čas poskytnutia prestávky v práci, nepretržitého denného odpočinku a nepretržitého odpočinku v týždni, pravidlá práce nadčas vrátane mzdového zvýhodnenia za prácu nadčas, 
 3. výmera dovolenky alebo spôsob jej určenia, 
 4. splatnosť mzdy a výplata mzdy vrátane výplatných termínov, 
 5. pravidlá skončenia pracovného pomeru, dĺžka výpovednej doby alebo spôsob jej určenia, ak v čase poskytnutia informácie nie je známa, lehota na podanie žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, 
 6. právo na odbornú prípravu poskytovanú zamestnávateľom, ak sa poskytuje, a jej rozsah 

Naďalej platí, že v pracovnej zmluve možno dohodnúť ďalšie podmienky, o ktoré majú účastníci záujem, najmä ďalšie hmotné výhody. 

Náležitosti pracovnej zmluvy a písomná informácia zamestnávateľa pri výkone práce mimo územia Slovenskej republiky.

V prípade miesta výkonu práce mimo územia Slovenskej republiky, zamestnávateľ v pracovnej zmluve dohodne so zamestnancom tzv. osobitné podstatné náležitosti, medzi ktoré patrí miesto a doba výkonu práce v štáte alebo v štátoch mimo územia Slovenskej republiky. V súvislosti s výkonom práce mimo územia SR je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytnúť pred odchodom na výkon práce písomnú informáciu týkajúcu sa: 

 1. meny, v ktorej sa bude vyplácať mzda alebo jej časť,  
 2. údaja o ďalších plneniach spojených s výkonom práce v štáte alebo v štátoch mimo územia Slovenskej republiky v peniazoch alebo naturáliách, 
 3. údaja o tom, či je zabezpečená repatriácia zamestnanca a aké sa na ňu vzťahujú podmienky. 

Repatriáciou sa majú na mysli prípadné podmienky návratu zamestnanca z cudziny. 

Uvedenú informačnú povinnosť má zamestnávateľ len v prípade, ak uvedené údaje neobsahuje už samotná pracovná zmluva a ak doba výkonu práce v štáte alebo v štátoch mimo územia Slovenskej republiky presiahne štyri po sebe nasledujúce týždne. 

Forma poskytovania informácií 

Ako možno vidieť, novela Zákonníka práce zavádza pre zamestnávateľov viacero informačných povinností. Z tohto dôvodu sa zákonodarca rozhodol spresniť formu informácií poskytovaných zamestnancom zavedením ustanovenia §38a: 

„Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona alebo iného pracovnoprávneho predpisu poskytuje v písomnej forme, v listinnej podobe; zamestnávateľ môže túto informáciu poskytnúť v elektronickej podobe, ak zamestnanec má k elektronickej podobe informácie prístup, môže si ju uložiť a vytlačiť a zamestnávateľ uchová doklad o jej odoslaní alebo o jej prijatí, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Rovnako to platí aj na písomnú odpoveď zamestnávateľa, ak je zamestnávateľ povinný zamestnancovi písomne odpovedať.“ 

Novelou sa spresňuje, že písomne znamená v listinnej podobe, pričom navrhované znenie zároveň zavádza pravidlá poskytovania informácií v elektronickej podobe. 

Tím našich odborníkov z oblasti pracovného práva je garanciou poskytovania efektívnych právnych služieb. V prípade, že sa potrebujete poradiť ale potrebujete pomôcť s akoukoľvek otázkou v oblasti pracovného práva, neváhajte sa na nás obrátiť. Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. je Vám plne k dispozícií.  

Webinár - Novela Zákonníka práce a GDPR

Obsahom tohto webinára budú:
1/ Najzásadnejšie zmeny Zákonníka práce po veľkej novele (2022-2023)
(zmeny právnej úpravy pri vzniku, zmene a skončení pracovného pomeru, pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nové povinnosti zamestnávateľa, zmeny pri vysielaní zamestnancov a zavedenie otcovskej dovolenky).
2/ Pracovnoprávne vzťahy v kontexte Nariadenia GDPR
(personálne procesy pri spracúvaní osobných údajov, účely a právne základy spracúvania osobných údajov, problematika súhlasov a právne aspekty kontrolného mechanizmu na pracovisku).

Na konci webinára budú môcť účastníci webinára klásť prednášajúcim otázky.

Kedy: 30.11.2022 o 9:00
Kde: Online prostredníctvom platformy Webex
Prednášajúci: Mgr. Andrea Domény (Hronček & Partners), Mgr. Anna Kopkášová (Hronček & Partners), Barbora Plavcová Gombárska (Top privacy)
Cena: zadarmo

Organizátorom webinára je Hronček & Partners, s. r. o. a Top privacy s.r.o.
Účasť na webinári je bezplatná a je pre limitovaný počet osôb.
Zaregistrujte sa na webinár, získate prehľad o Novele Zákonníka práce, GDPR a využite možnosť zodpovedať akékoľvek Vaše otázky z týchto oblastí. 

Registrovať sa môžete už teraz prostredníctvom nášho formulára. Pridajte sa do udalosti na LinkedIne alebo na Facebooku a nepremeškajte žiadne novinky k webináru. Tešíme sa na Vás!  


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci.