Vážený klient, obchodný partner a návštevník webovej stránky,

Chceli by sme Vás informovať o spôsobe, akým naša spoločnosť nakladá s Vašimi osobnými údajmi. Vážime si Vaše súkromie a preto sme prijali primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu Vašich osobných údajov.

Z Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nám vyplýva povinnosť transparentnosti pri spracúvaní vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ, Hronček & Partners, s. r. o., Kálov 1, 010 01 Žilina, IČO: 47248327, v súvislosti so svojou činnosťou spracúva osobné údaje na rôzne účely.  Spracúvanie osobných údajov môže byť založené na rôznych právnych základoch, o ktorých Vás informujeme v rámci jednotlivých účelov spracúvania osobných údajov (nižšie v texte).

Prevádzkovateľ poveril zodpovednú osobu dohľadom nad ochranou osobných údajov. Povinnosti zodpovednej osoby podľa GDPR vykonáva externá konzultačná spoločnosť Top Privacy s.r.o.  a zodpovednú osobu možno podľa článku 38 ods. 4 kontaktovať na e-mailovej adrese: zodpovednaosoba@topprivacy.sk.

V ďalšej časti nájdete názvy informačných systémov, ktoré sú rozdelené podľa účelu spracúvania osobných údajov, každý z nich po rozkliknutí obsahuje podrobnú informáciu podľa článku 13 a 14 GDPR, ktorá vám podrobne vysvetlí prečo a ako spracovávame  vaše osobné údaje.

Účely spracúvania osobných údajov

O klientoch prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v týchto informačných systémoch:

 1. SPRÁVA REGISTRATÚRY,
 2. ÚČTOVNÉ DOKLADY,
 3. KLIENTI,
 4. MARKETING (súhlas),
 5. MARKETING (oprávnený záujem),
 6. AML,
 7. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE,
 8. REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA.
 9. REGISTRAČNÝ FORMULÁR

O obchodných partneroch prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v týchto informačných systémoch:

 1. SPRÁVA REGISTRATÚRY,
 2. ÚČTOVNÉ DOKLADY,
 3. EVIDENCIA OBCHODNÝCH PARTNEROV.

O návštevníkoch webovej stránky prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v týchto informačných systémoch:

 1. KONTAKTNÝ FORMULÁR,
 2. DOPYT,
 3. COOKIES.

V neposlednom Rade by sme vás radi informovali o vašich právach pri spracúvaní osobných údajov. 

Práva dotknutých osôb:

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí žiadosť dotknutej osoby ako dôvodnú.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

 1. právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 2. spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
 3. spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba sa môže so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov obrátiť na prevádzkovateľa a to písomnou formou alebo elektronickými prostriedkami na kontaktných údajoch uvedených v úvode textu.