Aké zmeny prináša novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1.10.2020?

Hronček & Partners, s. r. o. | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
5 minút

Dňa 22.10.2019 Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh zákona č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Ide o novelu Obchodného zákonníka s účinnosťou od 01.10.2020, ktorá výrazným spôsobom zasahuje do viacerých sfér oblasti obchodného práva. V tomto článku si priblížime niektoré zásadné zmeny, ktoré môžu ovplyvniť aj Vás.

Aké zmeny prináša novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1.10.2020?

Likvidácia spoločnosti

 • Za najvýznamnejšie zmenu, ktorá predmetná novela prinesie, možno podľa nášho názoru považovať práve zmeny súvisiace s procesom likvidácie a zrušenia spoločnosti. 
 1. Po novom, spoločnosť vstupuje do likvidácie až momentom zápisu likvidátora do obchodného registra, zatiaľ čo podľa doteraz platnej právnej úpravy bol podstatný moment zrušenia spoločnosti, teda rozhodnutie valného zhromaždenia alebo súdu o zrušení spoločnosti. 
 2. S likvidáciou je úzko spojená povinnosť zložiť preddavok na likvidáciu v podobe finančných prostriedkov, ktoré sa budú môcť využiť na úhradu výdavkov a odmeny likvidátora. Tento preddavok bude zložený do notárskej úschovy. Výška preddavku bola stanovená sumou 1.500,- EUR.
 3. Po vstupe spoločnosti do likvidácie je likvidátor povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť všetkým známym veriteľom a vyzvať ich na prihlásenie pohľadávok, pričom je povinný takéto oznámenie aj zverejniť. Po novelizácií zákona bude súd oprávnený uložiť likvidátorovi povinnosť, aby výzvu na prihlásenie pohľadávok opakoval
 4. Do 45 dní odo dňa vstupu spoločnosti do likvidácie bude likvidátor povinný vyhotoviť zoznam majetku spoločnosti a zoznam pohľadávok spoločnosti, pričom oba tieto zoznamy je v rovnakej lehote povinný uložiť do zbierky listín
 5. Vstupom spoločnosti do likvidácie zaniknú všetky jej jednostranné úkony, napríklad plnomocenstvá, prokúry, poverenia a rôzne iné. Jedinou výnimkou zostávajú plnomocenstvá na zastupovanie v súdnych konaniach – týchto sa novela nedotkne a naďalej ostávajú v platnosti aj po vstupe spoločnosti do likvidácie. 
 6. Doterajšia právna úprava nijakým spôsobom nezakotvovala minimálnu dĺžku procesu likvidácie. Predmetnou novelizáciou však zákonodarca ustanovil, že likvidáciu bude možné ukončiť až po uplynutí 6 mesiacov odo dňa vstupu spoločnosti do likvidácie.

 

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti

 • Predmetná novelizácia prináša aj ďalšiu byrokratickú záťaž, konkrétne v podobe povinnosti úradne osvedčeného podpisu vlastníka (spoluvlastníkov) nehnuteľnosti pre zápis tejto nehnuteľnosti ako sídla spoločnosti do Obchodného registra.

 

Papierová verzus elektronická podoba 

 • Podľa predmetnej novelizácie bude od 01.10.2020 Obchodný register ako aj Zbierka listín fungovať výlučne elektronicky, čo má za následok, že akékoľvek podania budú prípustné len elektronickou formou a prostredníctvom na to určených formulárov. Rovnako je potrebné elektronicky priložiť všetky potrebné prílohy. Námietky proti odmietnutiu zápisu budú podávané takisto len elektronicky.

 

Osobné údaje 

 • Od 01.10.2020 bude povinnosťou zapisovať do Obchodného registra aj rodné číslo, prípadne dátum narodenia, pokiaľ osobe rodné číslo nebolo pridelené. Tieto údaje však zverejňované nebudú. Pokiaľ takéto údaje zapísane v Obchodnom registri nemáte, musíte tak učiniť spolu s podaním najbližšieho návrhu na zápis, najneskôr do 30.09.2021.

 

Obmedzenie štatutárneho orgánu konať

 • Akékoľvek obmedzenia štatutárneho orgánu konať už viac nebude možné zapísať do Obchodného registra, preto obmedzovanie konania do určitej výšky peňažnej sumy, prípadne nakladanie s nehnuteľnosťami podmienené schválením valného zhromaždenia viac nebude možné. Rovnako tak do 30.09.2021 budú štatutári povinní zosúladiť zápis týchto údajov v Obchodnom registri.

 

Vplyv exekúcie na podnikanie 

 • Osoba, voči ktorej je vedená exekúcia, sa nebude môcť stať konateľom ani spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným. Rovnako tak nebude môcť previesť svoj obchodný podiel či už na iného spoločníka alebo inú osobu a ani nadobudnúť iný obchodný podiel. 

 

Zrušenie spoločnosti

 • Pokiaľ spoločnosť neuloží účtovnú závierku do Obchodné registra v lehote 9 mesiacov od jej zostavenia, dostane sa do omeškania. V prípade, že je v omeškaní viac ako 6 mesiacov, súd rozhodne o zrušení spoločnosti. Ako ďalší dôvod na zrušenie spoločnosti bude situácia, kedy orgány spoločnosti nebudú ustanovené podľa zakladajúcich dokumentov spoločnosti. Ak má mať spoločnosť podľa spoločenskej zmluvy 2 konateľov, avšak už viac ako 3 mesiace je vymenovaný len jeden konateľ, ide o dôvod na ex offo zrušenie spoločnosti.

 


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".