Určenie partnerov verejného sektora

Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
3 min čítania
Určenie partnerov verejného sektora

-

Partnerom verejného sektora je fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

  1. prijíma finančné prostriedky alebo plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva od subjektu verejného sektora (napr. štátu, obce, z európskych fondov, zdravotnej poisťovne a ďalších),

  2. je žiadateľom príspevku poskytovanému z európskych štrukturálnych a investičných fondov,

  3. uzatvára akúkoľvek zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu ako výsledok verejného obstarávania,

  4. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a má so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

  5. má povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. osoba, ktorá je držiteľom banského alebo geologického oprávnenia, je správcom výberu mýta a úhrady diaľničnej známky, je oprávnená podnikať v energetike, je zdravotnou poisťovňou atď.)

  6. nadobúda pohľadávku štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom,

  7. prijímateľom prostriedkov zo zdravotnej poisťovne,

  8. je subdodávateľom partnera verejného sektora.

Zákon o registri partnerov verejného sektora stanovuje pre registráciu partnera verejného sektora podmienku finančného limitu, ktorý je nasledovný:

  1. limit nad 100.000,- EUR, ak ide o jednorazové plnenie, alebo 250.000,- EUR v jednom kalendárnom roku, ak sa jedná o opakované plnenie z verejných zdrojov,

  2. limit nad 100.000,- EUR, ak ide o majetok.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".