Konečného užívateľa výhod je podľa novely potrebné zapísať aj do obchodného registra

Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
3 min čítania

V nadväznosti na prijatú novelu zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnú od 01.11.2018 by sme si dovolili obrátiť sa na Vás s ponukou právnych služieb advokátskej kancelárie HRONČEK & PARTNERS s.r.o. týkajúcich sa splnenia povinností vyplývajúcich pre dotknuté subjekty z tejto novej legislatívy.

Konečného užívateľa výhod je podľa novely potrebné zapísať aj do obchodného registra

Vyššie spomenutá novela zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem iného zavádza povinnosť identifikovať konečných užívateľov výhod a zapisovať údaje o týchto osobách pre nepomerne širší okruh povinných subjektov, ako tomu bolo doteraz. V zmysle § 10a ods. 1 tohto zákona sú právnické osoby, ktoré nie sú subjektom verejnej správy a účelové združenie majetku bez právnej subjektivity povinné identifikovať svojho konečného užívateľa výhod a v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe viesť a priebežne aktualizovať identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod spolu s inými súvisiacimi údajmi, ktorými sa preukazuje postavenie konečného užívateľa výhod, ak tieto údaje nie sú súčasťou verifikačného dokumentu v registri partnerov verejného sektora. Inak povedané, viesť a aktualizovať údaje v registri, v ktorom sú tieto právnické osoby zapísané (najčastejšie v obchodnom registri).

Predmetná právna úprava novelizuje aj zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v tom zmysle, že právnické osoby – podnikatelia, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri, a ktorí nie sú  subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora budú povinní  do obchodného registra zapisovať resp. doplniť údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod.

Údaje o konečných užívateľoch výhod však nebudú zverejňované, budú slúžiť len pre potreby napr. štátnych orgánov v rámci súdnych alebo iných konaní, v zákonom vymedzených prípadoch. 

Právnické osoby, ktoré boli založené do 31.10.2018 si túto povinnosť budú musieť splniť najneskôr do 31.12.2019. Novozaložené právnické osoby budú povinné identifikovať konečného užívateľa výhod už pri založení resp. vzniku právnickej osoby.

Na okraj ešte spomenieme, že povinnosť týkajúca sa zápisu konečných užívateľov výhod do príslušných registrov sa bude vzťahovať aj na neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie.

Pred záverom by sme si ešte dovolili podotknúť, že povinnosť identifikovať konečného užívateľa výhod, viesť a aktualizovať údaje o ňom v registri partnerov verejného sektora je upravená aj zákonom č. 315/ 2016 Z. z. o Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zápis konečného užívateľa výhod v obchodom registri však  nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa tohto zákona a teda do registra partnerov verejného sektora.

Z uvedeného vyplýva, laicky zhrnuté, že všetky právnické osoby zapísané do obchodného registra (spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, družstvá a pod.), neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie a teda aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti resp. zdravotnícke zariadenia (vrátane lekárenskej starostlivosti), ktorí sa zapisujú do obchodného registra a ktorí nie sú subjektom zapísaným do registra partnerov verejného sektora, budú povinní zapisovať svojich konečných užívateľov výhod do obchodného registra a teda splniť túto povinnosť tak, aby sa vyhli prípadným následným sankciám zo strany registrového súdu až do výšky 3.310,-  € za jej nesplnenie.

Advokátska kancelária HRONČEK & PARTNERS s.r.o. má komplexné profesionálne skúsenosti so zápismi nielen slovenských, ale aj zahraničných fyzických a právnických osôb do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od účinnosti tohto zákona sme úspešne zaregistrovali viac ako 500 slovenských aj zahraničných partnerov verejného sektora do registra partnerov verejného sektora. Bližšie informácie o zápise partnerov verejného sektora a referencie nájdete na webovej stránke www.partnerverejnehosektora.sk

Naša kancelária je pripravená poskytnúť všetkým právnickým osobám, ktorých sa povinnosť zápisu údajov o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra týka (aj do všetkých ostatných registrov), naše špecializované právne služby, ktorých profesionalita je potvrdená okrem iného aj dlhoročnými skúsenosťami so zápisom partnerov verejného sektora (a identifikáciou konečných užívateľov výhod) do registra partnerov verejného sektora.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".