Prehľad najdôležitejších rozhodnutí zo zasadnutia Ústavného súdu zo dňa 04.11.2020

Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
5 minút

Dňa 04.11.2020 vydal Ústavný súd Slovenskej republiky tlačovú správu, prostredníctvom ktorej informoval o rozhodujúcich skutočnostiach z neverejného zasadnutia pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky, uskutočneného dňa 04.11.2020. Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. vám prináša sumár najdôležitejších rozhodnutí z tohto zasadnutia.

Prehľad najdôležitejších rozhodnutí zo zasadnutia Ústavného súdu zo dňa 04.11.2020

Na neverejnom zasadnutí rozhodol Ústavný súd o nasledujúcich skutočnostiach:

  • Vo veci sp. zn.: PL.ÚS 9/2018 rozhodol, že ustanovenie § 82b ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. zákon o sociálnom poistení nie je v súlade s článkom 39 ods. 1 a s článkom 12 ods. 1,2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky. Pre úplnosť uvádzame aj znenie posudzovaného ustanovenia, ktoré znie nasledovne cit.: „Suma minimálneho dôchodku poberateľa starobného dôchodku, ktorý je sporiteľ alebo bol sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) sa znižuje rovnako, ako sa znižuje suma starobného dôchodku podľa § 66 ods. 6; do obdobia účasti na starobnom dôchodkovom sporení sa započítava len obdobie podľa odseku 4.“
  • Vo veci sp. zn. PL.ÚS 27/2020 rozhodol, že návrh prezidentky Slovenskej republiky o začatie konania o súlade ustanovenia § 58 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia s Ústavou Slovenskej republiky prijíma na ďalšie konanie a zároveň pozastavuje účinnosť tohto ustanovenia. Predmetné ustanovenie znie nasledovne, cit.: „Právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania opatrení podľa tohto zákona, ktoré sa týkajú neurčitého počtu osôb, je vylúčené.“ Uvedené rozhodnutie Ústavného súdu však samo osebe neprejudikuje konečné rozhodnutie nesúladu ustanovenia s Ústavou. O jeho prípadnom nesúlade rozhodne Ústavný súd na ďalšom zasadnutí.
  • Vo veci sp. zn.: PL. ÚS 14/2020 rozhodol, že ustanovenie § 102c ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktoré znie nasledovne, cit.:

„Z exekúcií podľa osobitného predpisu sa vylučuje do 31. decembra 2020

a) majetok v správe štátnej organizácie, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nebola ku dňu účinnosti tohto zákona prevedená podľa        osobitného predpisu,

b) majetok neziskovej organizácie, ktorá vznikla premenou podľa osobitného predpisu zo štátnej organizácie uvedenej v písmene a),

c) majetok obce v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

d) majetok samosprávneho kraja v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

e) finančné prostriedky na účtoch organizácií uvedených v písmenách a) až d) a finančné prostriedky, ktoré sú určené pre organizácie uvedené v písmenách a) až d) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti.“

Takisto rozhodol, že toto ustanovenie nie je v súlade s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

  • Vo veci sp. zn.: PL. ÚS 18/2017 rozhodol, že ustanovenie § 9 ods. 4 zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995, ktoré znie nasledovne cit.: „V konaní o správnej žalobe podanej proti rozhodnutiu o predbežnej držbe, rozhodnutiu o vyvlastnení, územnému rozhodnutiu na stavbu diaľnice alebo stavebnému povoleniu na stavbu diaľnice sa ustanovenia § 185 až 189 Správneho súdneho poriadku nepoužijú“  nie je v súlade s čl. 46 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 9 ods. 4 Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.

 

O akýchkoľvek ďalších dôležitých a podstatných skutočnostiach, najmä o postupe Ústavného súdu v konaní PL.ÚS 27/2020  vás bude advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. takisto informovať.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."