REŠTRUKTURALIZÁCIA

Hronček & Partners, s. r. o. | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min

Nachádza sa Vaša spoločnosť v úpadku, resp. hrozí Vašej spoločnosti úpadok? Stratili ste kľúčového odberateľa Vašich tovarov alebo služieb, v čoho dôsledku Vaše aktíva prudko klesli a naopak pasíva prudko stúpli? Máte záujem o uzdravenie Vašej spoločnosti než o jej zánik? Reštrukturalizácia predstavuje jeden z možných spôsobov vyriešenia Vašej situácie. Bližšie o reštrukturalizácii, jej podstate, priebehu sa dozviete v tomto článku.

REŠTRUKTURALIZÁCIA

Reštrukturalizácia je zákonom riadený proces uzdravenia podniku, ktorému hrozí úpadok alebo ktorý sa už v úpadku nachádza. Reštrukturalizácia predstavuje menej drastický spôsob, akým môžete uspokojiť pohľadávky veriteľov v porovnaní s konkurzom, nakoľko hlavnou podstatou reštrukturalizácie je uzdravenie spoločnosti, nie okamžité speňaženie majetku spoločnosti ako je tomu tak pri konkurze. Reštrukturalizácia je preto alternatívou konkurzného konania, avšak na rozdiel od konkurzu ako čisto likvidačného procesu, má reštrukturalizácia záchranný, ozdravný (nie likvidačný) charakter. Jej základná právna úprava je obsiahnutá v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Reštrukturalizačné konanie je návrhovým konaním, teda pre samotný začiatok reštrukturalizácie je podstatným okamih podania návrhu na povolenie reštrukturalizácie na príslušnom súde. Z uvedeného vyplýva, že súd nezačína reštrukturalizačné konanie sám od seba, z vlastnej činnosti. Okrem návrhu na povolenie reštrukturalizácie, ktorý je oprávnený podať tak ako dlžník, tak aj veriteľ, dôležitým je aj reštrukturalizačný posudok, ktorý spolu s návrhom na povolenie reštrukturalizácie tvoria základné, nosné piliere reštrukturalizácie. Reštrukturalizačný posudok je oprávnený vypracovať len správca zapísaný v Zozname správcov konkurznej podstaty, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Správca odporučí v reštrukturalizačnom posudku na základe jeho objektívneho vyhodnotenia jednotlivých skutočností, či reštrukturalizáciu odporúča, alebo nie.

Reštrukturalizácia najčastejšie pozostáva zo 6. fáz, a to bližšie:

 1. Začatie reštrukturalizačného konania
 2. Povolenie reštrukturalizácie
 3. Prihlasovanie a zisťovanie pohľadávok
 4. Vypracovanie reštrukturalizačného plánu a jeho následné schvaľovanie schvaľovacou schôdzou a veriteľským výborom
 5. Potvrdenie, resp. zamietnutie reštrukturalizačného plánu zo strany súdu
 6. Skončenie reštrukturalizácie.

Pre samotné začatie reštrukturalizačného konania, ako aj pre povolenie reštrukturalizácie zo strany súdu je nevyhnutné, aby návrh na povolenie reštrukturalizácie obsahoval okrem všeobecných náležitostí podania podľa Civilného sporového poriadku aj iné zákonom o konkurze a reštrukturalizácii požadované náležitosti (napr. overený podpis navrhovateľa, súhlas dlžníka s podaním návrhu, ak navrhovateľom je veriteľ, atď.). K návrhu je potrebné, aby navrhovateľ priložil aj zákonom požadované dokumenty (reštrukturalizačný posudok je jedným z nich). Uvedené je potrebné z toho dôvodu, aby návrh na povolenie reštrukturalizácie nebol zo strany súdu odmietnutý z dôvodu, že obsahuje chyby alebo je neúplný, nakoľko súd nevyzýva navrhovateľa na opravu, resp. doplnenie  návrhu. Súd  o návrhu na povolenie reštrukturalizácie rozhodne do 15 dní od jeho doručenia.

Výhodami reštrukturalizácie sú:

 • zastavenie výkonu záložného práva;
 • nemožnosť začatia exekúcie ani konania o výkon rozhodnutia;
 • prerušenie už začatej exekúcie alebo konania o výkon rozhodnutia;
 • prerušenie konkurzu alebo dražby;
 • neúčinnosť zmluvných dojednaní, v zmysle ktorých je druhá zmluvná strana (odlišná od dlžníka) oprávnená vypovedať zmluvu alebo od nej odstúpiť;
 • možnosť ďalšieho fungovania podniku.

Uvedené informácie sú len príkladom toho, čo naša advokátska kancelária poskytuje svojim klientom v rámci právneho poradenstva na úseku reštrukturalizácie. Naša advokátska kancelária má dlhoročné skúsenosti v oblasti reštrukturalizačného, ako aj konkurzného konania. Našich klientov zastupujeme v rámci celého reštrukturalizačného konania od prípravy dokumentov, cez pravidelné informovanie o stave reštrukturalizácie až po jej skončenie. Našim klientom poskytujeme komplexné právne, ekonomické a daňové poradenstvo, čoho dôkazom je aj dlhoročná spolupráca našej advokátskej kancelárie s renomovaným daňovým poradcom Ing. Mgr. Martinom Tužinským, PhD. Naša advokátska kancelária takisto spolupracuje aj s viacerými správcami konkurznej podstaty, reštrukturalizačnými správcami, ktorí vypracovávajú našim klientom reštrukturalizačné posudky. Našim cieľom je preto poskytnúť klientom komplexné poradenstvo v oblasti reštrukturalizácie, ako aj konkurzu.

 


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".