Sociálny podnik a možnosti jeho podpory

Hronček & Partners, s. r. o. | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
5 min
Sociálny podnik a možnosti jeho podpory

Sociálna ekonomika je súhrn aktivít, ktorých hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu.

Aktivity sociálnej ekonomiky slúžia primárne k napĺňaniu verejného komunitného záujmu. Ide o spoločensky prospešné služby, ktoré možno realizovať v širokom spektre oblastí spoločenského a hospodárskeho života: od zdravotnej starostlivosti, cez sociálnu pomoc, vzdelávanie a výchovu, po rozvoj telesnej kultúry, či ochranu životného prostredia.

Sociálna ekonomika je dnes v krajinách EÚ uznaným a etablovaným sektorom ekonomiky. Jej integrácia do verejných politík má pozitívny dopad na dosahovanie cieľov spoločenského záujmu.

Zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje sociálny podnik ako subjekt sociálnej ekonomiky, ktorý umiestňuje svoje tovary a služby na trhu, pričom jeho hlavným cieľom nie je zisk, ale spoločenský prospech. Ak zo svojej činnosti zisk dosiahne, väčšinu z neho reinvestuje do svojho hlavného cieľa (min. 51% sa použije na chod spoločnosti napr. aj úhradu bežných faktúr) – spoločenského prospechu, podľa nastavenia predmetu činností a príslušného podnikateľského plánu.

Do svojej činnosti sociálny podnik zapája svojich zamestnancov, spotrebiteľov, miestnych obyvateľov, alebo iné osoby, ktorým záleží na úspešnom napĺňaní jeho poslania. Sociálny podnik musí byť životaschopný a finančne udržateľný, čo zahŕňa aj schopnosť splácať úvery, ktoré mu môžu byť poskytnuté za zvýhodnených podmienok. Svoju spoločensky prospešnú službu môže sociálny podnik realizovať v nasledovných oblastiach:

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu,
 • poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na vykonávanie spoločensky prospešnej služby.

O pridelenie štatútu sociálneho podniku môže požiadať novo založený podnik alebo už existujúci podnik. Hlavné dokumenty z ktorých sa posudzuje spôsobilosť podniku pre získanie štatútu sociálneho podniku sú zakladateľská listina/spoločenská zmluva, podnikateľský plán, preukázanie bezúhonosti a pod.  

Z hľadiska zamerania činnosti môže byť registrovaný sociálny podnik (je možných aj viac registrácii súčasne):

 1. integračný podnik (zamestnávanie zdravotne znevýhodnených osôb a znevýhodnených/značne znevýhodnených uchádzačom o zamestnanie, príp. aj zraniteľné osoby)
 2. sociálny podnik bývania (výstavba a prenájom sociálnych bytov)
 3. všeobecne registrovaný sociálny podnik.

Možnosti podpory pre sociálny podnik:

 1. priama podpora
  •  investičná pomoc (výzvy z EŠIF / Min. Práce sociálnych vecí a rodiny)
  •  kompenzačná pomoc (refundácia mzdových nákladov pre Integračné podniky až do 75%)
  •  pomoc na podporu dopytu  
 2. nepriama podpora
 • úľavy na dani s príjmu
 • úľavy na DPH voči fyzickým osobám
 • úvery za zvýhodnených podmienok.

V prípade Vášho záujmu o viac informácií nás neváhajte kontaktovať. 


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".