Bezpečnosť

Služby v oblasti súkromnej bezpečnosti je možné prevádzkovať len na základe licencie, ktorú udeľuje na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osobe Krajské riaditeľstvo PZ, okrem licencie na prevádzkovanie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou, ktorú na základe žiadosti FO alebo PO udeľuje Ministerstvo vnútra SR. Zákon č.473/2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v § 2 vymedzuje štyri druhy bezpečnostnej služby, a to:

 1. strážna služba,
 2. profesionálna cezhraničná preprava eurovej hotovosti cestnou dopravou,
 3. detektívna služba,
 4. odborná príprava a poradenstvo.

Doprava

Činnosť osôb podnikajúcich v oblasti medzinárodnej a vnútroštátnej nákladnej, nadrozmernej a nadmernej prepravy podlieha osobitnému povoleniu. Povolenia v oblasti dopravy možno rozdeliť nasledovne:

 1. Medzinárodná preprava
  • nákladná cestná preprava
  • osobná preprava
 2. Vnútroštátna preprava
  • nákladná cestná doprava
  • nadrozmerná a nadmerná doprava

Energetika

Podnikanie v energetike je možné len na základe povolenia na podnikanie alebo po splnení oznamovacej povinnosti. 
Toto povolenie na podnikanie a potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) právnickým osobám a fyzickým osobám po splnení zákonom ustanovených podmienok.

Zákony, ktoré regulujú podnikanie v oblasti energetiky a potrebné náležitosti sú:

 • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.

Formy podnikania v energetike, ktoré možno vykonávať len s povolením alebo potvrdením o splnení oznamovacej povinnosti sú (podľa ust. § 6 ods. 2  Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike):

 • výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny,
 • činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
 • výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu,
 • prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok,
 • prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy,
 • prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob,
 • prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka,
 • činnosť výkupcu elektriny. 

Zákon o energetike zároveň v tom istom ustanovení negatívne vymedzuje činnosti, ktoré možno vykonávať aj bez takéhoto povolenia: 

 • výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane,
 • výroba a dodávka plynu z biomasy,
 • výroba a dodávka plynu z bioplynu,
 • predaj stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel,
 • preprava vyťaženej ropy z miesta ťažby do miesta spracovania,
 • predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách,
 • predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel vrátane plnenia nádrže motorového vozidla skvapalneným plynným uhľovodíkom určeným na pohon motorových vozidiel s výnimkou plnenia tlakových nádob,
 • preprava skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách. 

Formy podnikania v tepelnej energetike, ktoré možno vykonávať len s  povolením (podľa ust. § 1 ods. 2 Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike) sú:

 • výroba tepla,
 • výroba a rozvod tepla,
 • rozvod tepla.

Financie

Finančný trh je jednou z najkomplexnejšie regulovaných oblastí, pričom podnikateľské subjekty musia pred vstupom na tento trh získať príslušné povolenie a následne počas svojej činnosti podliehajú dohľadu, ktorý v rámci Slovenskej republiky realizuje Národná banka Slovenska vykonávajúca od 1. januára 2006 integrovaný dohľad nad subjektmi finančného trhu. Právne predpisy regulujúce podmienky výkonu činnosti finančných inštitúcií možno diferencovať podľa jednotlivých sektorov finančného trhu, ktorými sú: 

 1. sektor bankovníctva,
 2. sektor poskytovania spotrebiteľských úverov a iných úverov nebankovými veriteľmi,
 3. sektor platobných služieb a elektronických peňazí,
 4. sektor kapitálového trhu,
 5. sektor poisťovníctva,
 6. sektor dôchodkového sporenia,
 7. sektor finančného sprostredkovania a finančného poradenstva.

Hazard

Reguláciu podnikania v oblasti hazardných hier z dôvodu absentujúcej európskej harmonizácie národných úprav v tejto oblasti upravujú výlučne vnútroštátne právne predpisy. V tejto oblasti tak neexistuje napr. pojem „passporting“ známy z oblasti práva finančného trhu, ktorým sa rozumie možnosť subjektov oprávnených na výkon niektorej z finančných služieb podnikať v rámci celej EÚ. Chýbajúca harmonizácia je tak nezanedbateľnou prekážkou predovšetkým pri online prevádzkovaní hazardných hier.

V Slovenskej republike možno hazardné hry prevádzkovať len na základe udelenej alebo vydanej licencie Úradom pre reguláciu hazardných hier a za podmienok ustanovených zákone č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách. V zmysle ust. § 4 ods. 1 tohto zákona je hazardnou hrou hra, v ktorej hráči po úhrade vkladu a vložení stávky môže získať výhru, ak splní vopred určené podmienky. Výsledok hazardnej hry závisí úplne alebo čiastočne od náhody alebo od vopred neznámeho výsledku určitej okolnosti alebo udalosti. Výsledok okolnosti alebo udalosti, ktorá určuje výsledok hazardnej hry, nesmie byť vopred nikomu známy a nesmie byť nikým ovplyvniteľný a nesmie byť v rozpore s pravidlami hazardnej hry.

Hazardnými hrami sú tak predovšetkým:

 1. lotériové hry,
 2. charitatívne lotérie,
 3. stolové hry,
 4. stávkové hry,
 5. hazardné hry na výherných prístrojoch,
 6. hazardné hry na termináloch videohier,
 7. hazardné hry na technických zariadeniach, obsluhovaných priamo hráčmi a
 8. hazardné hry na iných technických zariadeniach.

Kryptoaktíva

Kryptoaktíva sa ako digitálne vyjadrenie hodnoty alebo práv, ktoré možno prenášať a elektronicky uchovávať s použitím technológie distribuovanej databázy transakcií alebo podobnej technológie tešili v posledných desiatich rokoch zvýšenej popularite, pričom súčasné trendy naznačujú pokračovanie v nastolenom tempe rozmachu predmetnej oblasti. Vo všeobecnosti možno kryptoaktíva deliť na kryptoaktíva vyjadrujúce hodnotu a kryptoaktíva vyjadrujúce práva. Kryptoaktíva vyjadrujúce hodnotu sú najčastejšie používané ako platobné prostriedky, alebo investičné nástroje. Pri tzv. kryptomenách, alebo tokenoch krytých aktívami (tzv. stablecoins), možno pozorovať prienik medzi množinami platobných prostriedkov a investičných nástrojov. Príkladom rýdzeho platobného kryptoaktíva sú tokeny kryté peniazmi (tzv. e-money tokens, alebo electronic money tokens). Osobitnou skupinou kryptoaktív, ktoré vyjadrujú predovštkým práva, sú užitočné tokeny (tzv. utility tokens) a nezameniteľné tokeny (tzv. NFT, resp. non fungible tokens). Jednotlivé druhy kryptoaktív možno definovať nasledovne:

 • Kryptomena je digitálnym nositeľom hodnoty, ktorý nie je zavádzaný centrálnou bankou, úverovou inštitúciou, alebo inštitúciou elektronických peňazí a v určitých situáciách môže byť používaný ako prostriedok výmeny, pričom hodnota kryptomeny nie je naviazaná na hodnotu iného statku, resp. zákonného platidla.
 • Token krytý aktívami je typ kryptoaktíva, ktorého účelom je zachovávať stabilnú hodnotu naviazaním na hodnotu viacerých fiat mien, ktoré sú zákonným platidlom, jednu alebo viaceré komodity alebo jedno či viacero kryptoaktív, alebo na hodnotu kombinácie takýchto aktív.
 • Token elektronických peňazí je typ kryptoaktíva, ktoré sa má používať hlavne ako prostriedok výmeny a ktorého účelom je zachovávať stabilnú hodnotu naviazaním na hodnotu fiat meny, ktorá je zákonným platidlom.
 • Úžitkový token je typ kryptoaktíva, ktoré je určené na poskytovanie digitálneho prístupu k tovaru alebo službe a dostupné v rámci technológie distribuovanej databázy transakcií, pričom ho akceptuje len emitent daného tokenu.
 • Nezameniteľný token je typ kryptoaktíva, ktorého jedinečnosť a vlastníctvo sú overené technológiou distribuovanej databázy transakcií.
 • Investičný token (tzv. security token) je typ kryptoaktíva vyjadrujúceho majetkový podiel, alebo dlh s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy v menovitej hodnote a vyplácanie výnosov z nej k určitému dátumu a povinnosť emitenta takéhoto kryptoaktíva tieto záväzky splniť.

Zdravotníctvo, farmácia a veterinárne lekárstvo

Pod pojmom zdravotná staroslivosť chápeme „súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane posytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií…"

Vybavovanie a udeľovanie povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a následným poskytovaním zdravotníckych služieb na území SR je všeobecne upravené dvomi zákonmi:

 • zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostilovsti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prvý menovaný zákon upravuje podmienky pre vydanie povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti (A) a zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti (B). Druhý zákon upravuje povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení lekárenskej starostlivosti (C).

Zákon č.578/2004 Z.z. tvorí hlavnú časť legislatívneho rámca v oblasti zdravotníctva a predstavuje základ zdravotníckej reformy vytvorenej v r. 2004. Okrem iného, v tomto zákone môžu príslušné fyzické a právnické osoby nájsť dôležité informácie súvisiace s procesom udeľovania povolení pre výkon činností spojených prevádzkovaním zdravotníckych zariadení, ktorých cieľom je zákonné poskytovanie ambulantnej alebo ústavnej zdravotnej starostlivosti tvoriacich súčasť všeobecného balíka  v rámci poskytovania zdravotníckych služieb. 

Podľa zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pojem zdravotná starostlivosť zahŕňa výkony zdravotníckych pracovníkov ako prevencia, diagnostika, biomedicínsky výskum, sledovanie pacienta, ošetrovateľská starostlivosť atď. Spoločným cieľom týchto jednotlivých výkonov je zabezpečenie a zvýšenie kvality života pacientov, ale aj životnej úrovne pre budúce generácie.

Ďalšími predpismi, ktoré definujú osobitné požiadavky, ktoré musí konkrétny typ zdravotníckeho zariadenia spĺnať, aby mohlo poskytovať zdravotnícke služby sú :

 • Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia: upravuje, okrem iného, požiadavky na odbornú spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti ( §1 písm. d) );
 • Vyhláška č. 553/ 2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia: stanovuje požadovaný rámec interných  predpisov a postupov zdravotníckych zariadení;
 • Vyhláška č. 225/2017 Z. z. Z.z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení: ustanovuje všeobecné kritéria požadované pre personálne zabezpečenie a ateriálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení.

V prvom rade je potrebné uviesť, že ani prevádzkovanie zdravotného zariadenia a ani poskytovanie zdravotnej starostlivosti nie je podľa zákona definované ako živnosť. Tieto spomínané činnosti môže vykonávať Fyzická osoba v rámcu výkonu slobodného povolania (FO podnikajúca na základe iného, ako živostnenského zákona) ale v súčasnosti sa čoraz viac využíva aj podnikanie prostredníctvom založenia lekárskej s. r. o. Na to, aby však mohla túto spominanú činnosť vykonávať, potrebuje získať povolenie. Základným právnym predpisom upravujúcim vydávanie povolení pre prévádzkovanie lekárskeho zariadenia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti je zákon č. 578/2004 Z.z.

Avšak na to, aby dotyčná osoba mohla získať toto povolenie, je potrebné dodržať prísne stanovený administratívny postup, ktorý je značne náročným či už z hľadiska administratívneho ako aj právneho. Preto Vám odporúčame, že je vždy lepšie obrátiť sa na príslušnú právnu pomoc, ktorá má s danou oblasťou konkrétne skúsenosti, a ktorá vás môže ušetriť zbytočných komplikácii z hľadiska času ako aj vynaložených finančných prostriedkov, o ktoré by ste mohli, kvôli velkej náročnosti tohto procesu, veľmi ľahko prísť.

V nasledujúcich riadkoch vám ponúkame opis schémy všeobecného postupu, ktorého splnenie je povinné pokiaľ plánujete zriadiť prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a v rámci neho poskytovať zdravotnícke služby:

1. Založenie s.r.o

Predtým než dôjde k prevádzkovaniu zsravotníckeho zariadenia, je najprv potrebné, aby si osoba založila vlastnú spoločnosť s ručeným obmedzením. Táto spoločnosť potom následne požiada príslušný orgán o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. Táto prvá fáza je totožná s postupom založenia klasickej s. r. o. Ako predmet činnosti môžete uviesť voľnú živnosť. Pre jej založenie bude potrebné, aby ste:

 • vypracovali zakladateľskú listinu/spoločenskú zmluvu a ostatných listín, ktoré sú potrebné pre založenie tohto druhu spoločnosti;
 • túto činnosť ohlásili na príslušnom živnostnenskom úrade, ktorý následne rozhodne o vydaní živnostnenského oprávnenia;
 • zložili jej základné imanie;
 • podali návrh na jej zápis do Obchodného registra;
 • registrovali túto spoločnosť na príslušnom daňovom úrade.

Akonáhle úspešne ukončíte registráciu vašej s. r. o., môžete pristúpiť ku ďalším krokom, ktoré sú potrebné pre autorizáciu prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

2. Získanie licencie na výkon funkcie odborného zástupcu

Cieľom v tejto fáze je vybavenie licencie pre  odborného zástupcu (lekára v príslušnom obore). Ide o osobitný typ licencie, ktorá sa vyžaduje pre určeného zastupujúceho lekára a označuje sa ako „L1C“. Licenciu pre odborného lekára vydáva Slovenská lekárska komora a Komora zubných lekárov. Tento lekár ako odborný zástupca bude následne poskytovať zdravotnú starostlivosť / služby prostredníctvom lekárskeho zariadenia prevádzkovaného právnickou osobou a navyše bude zodpovedný za všetky lekárske úkony, ktoré budú v rámci tejto s. r. o. vykonané. Tento typ licencie sa vydáva na dobu neurčitú a nie je možné ju previesť na inú osobu.

Žiadosť o vydanie licencie sa podáva na sekretariáte Regionálnej lekárskej komory (RLK) príslušnej podľa miesta výkonu povolania (prípadne budúceho povolania). 

Podmienky splnenia pre odborného zástupcu, ktorý má záujem získať tento typ licencie:

 • odborná spôsobilosť (preukazuje sa odborným diplomom - vysokoškolský a pod.);
 • odborná prax (preukazuje sa potvrdeniami od predošlých zamestnávateľov);
 • zdravotná spôsobilosť (preukázaná prostrednístvom lekárskeho posudku);
 • bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov nie staršieho ako 3 mesiace);
 • uhradenie správneho poplatku v hodnote 66,- EUR.

Žiadosť je po jej podaní na RLK následne postúpená Prezídiu SLK, ktorá o jej schválení rozhoduje najneskôr do 30 dní odo dňa jej pevzatia na regionálnom sekretariáte.

3. Získanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia

Ak Prezídium udelí licenciu pre odborného zástupcu, je potrebné získať povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia. V tomto prípade  žiadosť podáva fyzická alebo právnická osoba (PO), ktorá má na tomto prévádzkovaní záujem. Podmienky pre podanie žiadosti sú pre FO ako aj pre PO uvedené v §13 zákona č. 578/2004 Z.z. Povolenia vydáva jeden z dvoch zákonne poverených orgánov, a to podľa konkrétneho druhu zdravotníckeho zariadenia. V zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. sa žiadosť o povolenie podáva samosprávnemu kraju  príslušnému podľa miesta prevádzkovateľa ambulantného alebo ústavného zdravotníckeho zariadenia. Naopak, pre niektoré druhy zdravotníckych zariadení toto povolenie vydáva MZ SR.

Pokiaľ by došlo k situácii, kedy by o povolení bolo príslušných rozhodovať viacero samosprávnych krajov (konflikt príslušnosti orgánu), bude automaticky o vydaní povolenia rozhodovať Ministerstvo zdravotníctva SR. 

Podľa §11 zákona č. 578/ 2004 Z.z., sú pre vydávanie povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení pre poskytovanie ambulantnej alebo ústavnej zdravotnej starostlivosti oprávnené:

(1) Ministerstvo zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie

 1. špecializovanej nemocnice,
 1. ambulancie rýchlej lekárskej pomoci;
 2. ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci;
 3. ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky;
 4. ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
 1. špecializovanej nemocnice,
 2. zariadenia biomedicínskeho výskumu,
 3. tkanivového zariadenia,
 4. referenčného laboratória.

(2) Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy vydáva povolenie na prevádzkovanie

 1. ambulancie okrem ambulancie podľa odseku 1 písm. a),
 2. zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, 
 3. stacionára,
 4. polikliniky,
 5. agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
 6. zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
 7. všeobecnej nemocnice,
 8. liečebne,
 9. hospicu,
 10. domu ošetrovateľskej starostlivosti,
 11. mobilného hospicu.

Na to, aby mohla žiadosť podať, musí dotyčná osoba spĺnať niekoľko základných podmienok:

 • má určeného odborného zástupcu, ktorý disponuje licenciou L1C,
 • má právo užívať priestory, ktoré chce využívať na poskytovanie zdravotníckych služieb,
 • priestory zariadenia spĺňajú zákonné kritéria z hľadiska ochrany zdravia,
 • bezúhonnosť - preukazuje sa výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
 • dôveryhodnosť - PO, ktorá za posledné dva roky nemala zrušené povolenie zo zákonných dôvodov.

Ďalej je potrebné, aby žiadosť spĺňala obsahové náležitosti uvedené v §6, ods.5:

 1. meno a priezvisko, adresu bydliska, dátum narodenia a rodné číslo, ak je žiadateľom fyzická osoba; názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ako aj meno a priezvisko, adresu bydliska, dátum narodenia a rodné číslo osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak je žiadateľom právnická osoba; meno a priezvisko, adresu bydliska, dátum narodenia a rodné číslo odborného zástupcu, ak bol ustanovený
 2. druh a rozsah zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami; ak ide o povolenie na výrobu alebo dovoz liekov a na výrobu skúšaných produktov a skúšaných liekov, musí žiadateľ uviesť druhy liekov, skúšaných produktov a skúšaných liekov, liekové formy, ktoré sa majú vyrábať alebo dovážať, špecifikovať operácie výroby alebo dovozu a špecifikovať výrobný proces, ak ide o inaktiváciu vírusových alebo nekonvenčných látok,
 3. adresu miesta výkonu činnosti vrátane dokladov preukazujúcich existenciu právneho vzťahu oprávňujúceho žiadateľa užívať priestory alebo doklad o vlastníctve priestorov, v ktorých bude vykonávať činnosť; ak ide o povolenie na veľkodistribúciu liekov, aj vymedzenie územia, na ktorom sa bude veľkodistribúcia liekov vykonávať,
 4. deň začatia zaobchádzania s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,
 5. doklad o odbornej spôsobilosti žiadateľa alebo jeho odborného zástupcu, ak bol ustanovený; ak ide o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, aj licenciu na výkon zdravotníckeho povolania žiadateľa, ak žiadateľ ustanovuje odborného zástupcu, licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu,
 6. súhlasný posudok štátneho ústavu na materiálne a priestorové vybavenie a personálne zabezpečenie žiadateľa o povolenie na zaobchádzanie s humánnymi liekmi a so zdravotníckymi pomôckami,
 7. súhlasný posudok príslušného orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva (ďalej len „orgán verejného zdravotníctva“) podľa osobitného predpisu,
 8. údaje žiadateľa o vydanie povolenia, osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnymi orgánmi, a odborného zástupcu žiadateľa, ak bol ustanovený, potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; ak ide o cudzinca s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,
 9. záväzné stanovisko obce k začatiu činnosti, ktorá je uvedená v žiadosti o vydanie povolenia,
 10. pracovnú zmluvu odborného zástupcu, ak sa odborný zástupca ustanovuje, okrem prípadu, ak je odborný zástupca aj štatutárnym orgánom držiteľa povolenia alebo členom štatutárneho orgánu držiteľa povolenia.

Dotyčný správny orgán rozhodne v lehote 30 dní odo dňa podania žiadosti o povolenie prévádzky zdravotníckeho zariadenia. Podobne ako pri licencii pre odborného lekára, aj v prípade povolenia platí, že je platné na dobu neurčitú a nemožno ho previesť na inú FO či PO (okrem povolenia na prevádzkovanie ambulancie pohotovostnej záchrannej zdravotnej služby, ktoré sa vydáva na 6 rokov)

V zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch na úseku zdravotníctva (Sadzobník správnych poplatkov) je vydanie nového povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia spoplatnené (FO - 80 EUR, PO - 500 EUR). Povolenie nadobúda právoplatnosť momentom jeho uvedenia vo vestníku Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR).

4. Zápis povolenia na prevádzkovanie do Obchodného registra SR

Po kladnom rozhodnutí o vydaní povolenia zo strany príslušného správneho orgánu je potrebné, aby jeho čerstvý držiteľ vykonal zápis nového predmetu činnosti svojej s.r.o. do obchodného registra SR. K tomu je nutné vypracovať dokumenty, ktoré sa pre tento zápis vyžadujú a spolu s potvrdením o vydaní povolenia a návrhom na zápis zmeny údajov ich následne podať na príslušný registrový súd.

5. Pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Poslednou fázou zavŕšujúcou administratívny proces založenia a prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia je, že držiteľ povolenia, ktorý úspešne vykonal zápis do obchodného registra, požiada Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o pridelenie kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Tento kód sa následne používa pre zabezpečenie súladu informačných systémov využívaných medzi inštitúciami, ktoré pôsobia a vzájomne medzi sebou spolupracujú v oblastí zdravotníctva (napr. kooperácia medzi zdravotnými poisťovňami a Ministerstvom zravotníctva SR).

Akonáhle celý tento administratívno-registračný proces úspešne dokončíte, môžete začať vykonávať prevádzkovanie vášho lekárskeho zariadenia a vrámci neho poskytovať sužby v rámci zdravotníckej starostlivosti.

Živnosti

Najbežnejšou formou podnikania na Slovensku je prevádzkovanie živnosti podľa Zákona č. 455/1991 Zb. - Zákon o živnostenskom podnikaní (ďalej len “Zákon“). Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu. Živnosť si môžu založiť fyzické aj právnické osoby a rovnako aj zahraničné osoby, ak splnia podmienky na jej prevádzkovanie.

Zakladanie živností funguje na ohlasovacom princípe. Oprávnenie teda vzniká dňom, keď ohlásenie živnosti splní všetky zákonom predpísané náležitosti. Samotné živnostenské oprávnenie slúži spolu s výpisom zo živnostenského registra na preukázanie živnostenského oprávnenia.

Vo všeobecnosti môže živnosť prevádzkovať každá fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá má viac ako 18 rokov, je plne spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná v zmysle §6 ods. 2 Zákona. Bezúhonnou sa na účely živnostenského zákona rozumie osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za hospodársky trestný čin, trestný čin proti majetku a úmyselný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s činnosťou, ktorú chce osoba vykonávať. Bezúhonnou je rovnako aj osoba, na ktorú sa v podmienkach Slovenskej republiky hľadí ako na neodsúdenú, teda má zahladené odsúdenie alebo bola omilostená prezidentom.

Na základe podmienok odbornej spôsobilosti, ktoré treba splniť na prevádzkovanie sa živnosti delia na:

 • Voľné
 • Remeselné
 • Viazané

V prípade viazaných a remeselných živností je potrebné splniť podmienku odbornej spôsobilosti. Odbornú spôsobilosť môže mať samotný podnikateľ, alebo si môže na odborné vykonávanie činnosti ustanoviť zodpovedného zástupcu. Právnická osoba, ktorá prevádzkuje viazanú alebo remeselnú živnosť je povinná ustanoviť zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné podmienky na prevádzkovanie živnosti, vek viac ako 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť a podmienku odbornej spôsobilosti pre činnosť, ktorú zastupuje.

Ostatné povolenia

Medzi ostatné najčastejšie povolenia patria napríklad banské povolenia, povolenia na poskytovanie služieb ako je rozhlas a televízia, povolenia na vykonávanie sociálnych služieb a zbojné licencie.

Aké činnosti rozumieme pod pojmom banská činnosť? Podľa Zákona o č. 51/1988 Zb. banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe (zákon o banskej činnosti) sa pod pojmom banská činnosť rozumie:

 • ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov (výhradné ložisko),
 • otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk,
 • zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov,
 • úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním,
 • zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk,
 • osobitné zásahy do zemskej kôry,
 • likvidácia starých banských diel,
 • sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave.

Zákon o banskej činnosti taktiež vymedzuje pojem činnosť vykonáva banským spôsobom. Patria sem tieto osobitné činnosti:

 • dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a ložiskový geologický prieskum nevyhradených nerastov,
 • inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum okrem geologických prác vykonávaných za účelom získania dopĺňajúcich údajov pre dokumentáciu stavieb,
 • ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou, s výnimkou odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov,
 • podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3,
 • práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce),
 • práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave,
 • zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m3 horniny,
 • strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m,
 • čerpanie prírodných liečivých a stolových minerálnych vôd v banských dielach.

Povolenia na poskytovanie služieb ako je rozhlas alebo televízia sa riadia Zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, ktorý definuje tieto činnosti a upravuje potrebné náležitosti a podmienky na vydanie takýchto povolení.

Čo sú to elektronické komunikačné siete?
Je to súhrnný pojem pre funkčnú prepojenú sústavu prenosových systémov, a ak je to potrebné, prepájacích alebo smerovacích zariadení, vrátane sieťových prvkov, ktoré nie sú aktívne, ktoré umožňujú prenos signálov po vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane družicových sietí, pevných sietí s prepájaním okruhov a s prepájaním paketov, internetu a mobilných pozemských sietí, sietí na rozvod elektrickej energie v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí pre rozhlasové a televízne vysielanie a káblových distribučných systémov bez ohľadu na druh prenášaných informácií.  

Elektronické komunikačné služby
Zákon o elektronických komunikáciách definuje elektronickú komunikačnú službu ako službu, ktorá je obvykle poskytovaná za odplatu a ktorá spočíva úplne alebo prevažne v prenose signálov v sieťach, vrátane telekomunikačných služieb a prenosových služieb v sieťach používaných na rozhlasové a televízne vysielanie. Ďalej zákon upozorňuje na fakt, že táto služba nie je poskytovanie obsahu ani zabezpečenie alebo vykonávanie redakčného dohľadu nad obsahom prenášaným pomocou sietí a služieb a nezahŕňa služby informačnej spoločnosti, ktoré nespočívajú úplne alebo prevažne v prenose signálov v sieťach. 

 • Verejná služba: verejne dostupná služba, o ktorej používanie sa môže uchádzať každý záujemca. Verejná telefónna služba je verejná služba na priame alebo nepriame vytváranie a prijímanie národných a medzinárodných volaní prostredníctvom jedného alebo viacerých čísel národného alebo medzinárodného číslovacieho plánu.
 • Predplatená služba: služba poskytovaná na základe vopred uhradenej finančnej čiastky, z ktorej sa poplatok za poskytované služby alebo za služby informačnej spoločnosti) priebežne odpočítava.
 • Volanie: spojenie zostavené prostredníctvom verejnej služby, ktoré umožňuje obojsmernú hlasovú komunikáciu.
 • Interoperabilita služieb: je také nastavenie prenosových parametrov služby, pridružených prostriedkov a rozhraní, ktoré umožňuje komunikáciu medzi koncovými užívateľmi alebo medzi koncovým užívateľom a podnikom poskytujúcim službu prostredníctvom technologicky rôznych sietí.

Podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (zákon o sociálnych službách) je sociálnou službou odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na: 

 • prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
 • zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
 • zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
 • riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
 • prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,
 • zabezpečenie starostlivosti o dieťa z dôvodu situácie v rodine, ktorá vyžaduje pomoc pri starostlivosti o dieťa.

Zbrojné licencie sa rozdeľujú podľa účelu používania zbraní alebo streliva, ktoré môže držiteľ zbrojnej licencie (právnická osoba, alebo fyzická osoba - podnikateľ) nadobudnúť do vlastníctva a držať ich v rozsahu pre následné skupiny:

Skupina A - vývoj a výroba zbraní alebo streliva
Skupina B - opravy, úpravy, ničenie, znehodnotenie alebo výroba rezu zbraní a streliva
Skupina C - nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
Skupina D - vypožičiavanie,  prenájom a úschova zbraní a streliva
Skupina E - uskutočňovanie športovej, kultúrnej alebo záujmovej činnosti
Skupina F - výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu
Skupina G - prevádzkovanie múzejnej a zberateľskej činnosti