Akčný plán pre rozvoj rodinných podnikov

24.11.2021 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
6 min

Tretí článok zo série článkov o rodinných podnikoch, tentoraz zameraný na akčný plán pre rozvoj rodinných podnikov. Dňa 08.10.2021 začalo medzirezortné pripomienkové konanie, v rámci ktorého bol predložený Návrh akčného plánu pre rozvoj rodinných podnikov na Slovensku (ďalej len „akčný plán“), ktorého predkladateľom je rezort hospodárstva a ktorý bol vypracovaný v súlade s programovým vyhlásením vlády na obdobie rokov 2021 – 2024.

Akčný plán pre rozvoj rodinných podnikov

Ako vyplýva aj zo samotného akčného plánu, až polovicu malých a stredných podnikov na Slovensku predstavujú rodinné podniky, ktoré tak majú významný sociálny rozmer a podiel na tvorbe pracovných miest v regiónoch. Základným cieľom, pre ktorý Ministerstvo hospodárstva SR pristúpilo k vydaniu akčného plánu je pomoc rodinným podnikom prekonať generačnú výmenu.

Akčný plán definuje súčasný stav rodinného podnikania, vysvetľuje prínosy pre hospodárstvo SR, ale najmä obsahuje súbor opatrení na ich podporu a ďalší rast.

Za hlavný prínos rodinných podnikov na Slovensku možno označiť ich významný sociálny rozmer, nakoľko v značnej miere podporujú rozvoj jednotlivých regiónov, a to vytváraním pracovných miest aj vo vidieckych a menej rozvinutých oblastiach.

Väčšina rodinných podnikov bola na Slovensku založená až po roku 1989, čo je samozrejme logicky odôvodniteľné s poukazom na historický kontext. V súčasnosti však v mnohých rodinných podnikoch prebieha generačná výmena a samotné nástupníctvo môže byť v niektorých prípadoch do značnej miery problematické. Rodinné podniky si preto musia v dostatočnom predstihu uvedomiť potrebu postupného odovzdávania podniku ďalším rodinným príslušníkom, externým manažérom, alebo zvážiť predaj podniku.

Akčný plán teda predstavuje súbor  legislatívnych aj nelegislatívnych opatrení, ktorých cieľom je najmä eliminovať bariéry pri fungovaní rodinných podnikov a zvládnutí generačnej výmeny. Časť opatrení sa zameriava na posilnenie konkurencieschopnosti a rastu rodinných podnikov. Z niektorých opatrení budú profitovať aj iné ako rodinné podniky.

Samotné opatrenia možno rozdeliť do dvoch kategórií, na (i) okamžité opatrenia pre rozvoj rodinného podnikania a na (ii) strednodobé opatrenia pre rozvoj rodinného podnikania. Relatívne samostatne stojí cieľ Ministerstva hospodárstva SR prijať legálnu definíciu rodinného podniku.

Okamžitými opatreniami pre rozvoj rodinného podnikania sú zámery:

  • Zjednotiť podmienky pre prácu rodinných príslušníkov v podnikoch s charakterom rodinného podnikania u jedno a dvojosobových obchodných spoločností – pričom sa navrhuje najmä rozšíriť vymedzenie pojmu nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie pre obchodné spoločnosti, ktoré majú dvoch spoločníkov, ak ide o rodinné podniky.
  • Upraviť možnosť disponovať podnikateľským účtom v prípade úmrtia rodinného príslušníka – Hlavným cieľom tohto opatrenia je predísť prípadnému zániku rodinného podniku počas doby trvania dedičského konania tým, že oprávneným osobám by bolo umožnené v nevyhnutnej miere nakladať s finančnými prostriedkami uloženými na bankovom účte fyzickej osoby tak, aby bolo možné pokračovať v prevádzkovaní živnosti po zomrelej FO.
  • Vytvoriť kontaktné miesto pre rodinné podniky v rámci Slovak Business Agency – vytvorené kontaktné miesto by malo poskytovať najmä služby ako poskytovanie informácií o právnych a ekonomických aspektoch nástupníctva, transferoch spoločnosti, informácií o službách verejnej správy a iné.
  • Realizovať aktivity zamerané na šírenie povedomia o generačnej výmene a transfere spoločností – pod uvedený bod možno zaradiť najmä vytvorenie široko dostupných vzdelávacích programov pre rodinné podniky, ale aj poradenské a expertné aktivity kontaktného miesta SBA, ktoré by boli zacielené na rodinné podniky.
  • Pripraviť a uverejniť odporúčané ustanovenia spoločenských zmlúv s ohľadom na špecifiká rodinného podnikania – cieľom je zverejnenie vzorov interných dokumentov, ktoré by rodinné podniky mohli využiť s cieľom zvýšenia ochrany rodinného podniku.

Strednodobými opatreniami pre rozvoj rodinného podnikania sú zámery:

  • Novelizovať a modernizovať dedičské konanie a inštitút spísania závetu – navrhuje sa napríklad možnosť poručiteľa označiť len jedného dediča, ktorý zdedí obchodný podiel v spoločnosti a to bez zákonných obmedzení, ktorým je napríklad inštitút neopomenuteľných dedičov. Takéto opatrenie umožní zakladateľovi rodinného podniku presadiť si také požiadavky, ktoré odzrkadľujú jeho predstavy o odovzdaní rodinného podniku.
  • Vytvoriť právny inštitút na prevod rodinného majetku a zabezpečiť nedeliteľnosť majetku pri generačných prevodoch – cieľom je vytvoriť inštitút zvereneckého fondu a/alebo privátnej nadácie za účelom vyčlenenia majetku (obchodných podielov) z vlastníctva majiteľa podniku do fondu a/alebo nadácie, ako aj obdobné účelové nakladanie s majetkom pre prípad smrti. Zvereneckým fondom budeme venovať osobitný článok.
  • Preskúmať možnosť zavedenia pojmu rodinná holdingová spoločnosť do právneho poriadku SR – cieľom je vypracovať analýzu vhodnosti a primeranosti zavedenia pojmu „rodinná holdingová spoločnosť“ do zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka.
  • Zaviesť možnosť oprávnenej osoby pokračovať v prevádzkovaní živnosti fyzickej osoby po skončení konania o dedičstve bez zmien v zmluvnom vzťahu, ktoré by si vyžadovali vykonanie nového verejného obstarávania – toto opatrenie má za cieľ znížiť byrokraciu v procese verejného obstarávania a to tým, že v prípade úmrtia FO a následného pokračovania v živnosti oprávnenou osobou po skončení dedičského konania, by zmena zmluvnej strany nepredstavovala tzv. podstatnú zmenu zmluvy, resp. aby predstavovala povolenú zmenu zmluvy bez potreby realizácie nového verejného obstarávania.
  • Ukotviť definíciu rodinného podniku úpravou vzťahov medzi osobami pri rodinnom podnikaní v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov – Ukotvenie tejto legálnej definície by umožnilo viac sa zamerať na právnu úpravu vzťahov medzi osobami podnikajúcimi formou rodinného podniku a na ich postavenie v rámci rodinného podniku.

Rodinné podnikanie je čoraz častejšie predmetom diskusií a črtajúca sa právna úprava predznamenáva dosiahnutie výrazného pokroku v tejto oblasti v porovnaní so súčasným stavom. Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. bude túto problematiku aj naďalej sledovať a o každej zmene a novinke Vás budeme priebežne informovať.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."