Arca Investments bude musieť podstúpiť insolvenčné konanie na Slovensku a podľa prísnejších právnych predpisov

27.01.2021 | Autor: Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o.
20 minút

Pokusy spoločnosti Arca Investments, a.s. podstúpiť insolvenčné konanie v podobe reštrukturalizácie na území Českej republiky súd niekoľkokrát zamietol. Spoločnosť bude musieť podstúpiť insolvenciu na Slovensku, kde ale zákon stanovuje prísnejšie podmienky.

Arca Investments bude musieť podstúpiť insolvenčné konanie na Slovensku a podľa prísnejších právnych predpisov

Problémy spoločnosti Arca Investments, a.s., ktorá patrí do portfólia finančnej skupiny Arca Capital sú už niekoľko mesiacov intenzívne diskutovanou témou. Uvedenej problematike sme v minulosti venovali už niekoľko článkov, kde sme poukázali na skutočnosť, že všetky okolnosti nasvedčujú tomu, že spoločnosť Arca Investments, a.s. má záujem podstúpiť insolvenčné konanie v legislatívnych podmienkach Českej republiky. Uvedené sa naplnilo, nakoľko jeden z veriteľov, IFIS investiční fond, a.s. (ďalej ako „IFIS“), podal návrh na vyhlásenie insolvenčného konania, ktoré však bolo Mestským súdom v Prahe zamietnuté. Rozhodnutie Mestského súdu bolo následne potvrdené aj Vrchným súdom v Prahe ako odvolacím súdom. Uvedené skutočnosti majú za následok to, že spoločnosť Arca Investments, a.s. vysoko pravdepodobne nebude môcť podstúpiť insolvenčné konanie v Českej republike a teda podľa českých právnych predpisov.

Vrchný súd v Prahe sa v Uznesení sp.zn.: VSPH 1319/2020-A-30 vysporiadal s uvedenou problematikou, kedy vyvrátil všetky argumenty IFIS, ktorý poukazoval na skutočnosti, že sú to práve České súdy, ktoré sú príslušné na jedno z insolvenčných konaní, a nie súdy Slovenskej republiky, nakoľko má spoločnosť Arca Investments, a.s. sídlo práve na území Slovenskej republiky. Vrchný súd v Prahe teda potvrdil predchádzajúce rozhodnutie Mestského súdu v Prahe, ktorý sa zaoberal jednotlivými dôvodmi, ktoré mali preukazovať príslušnosť Českých súdov.

IFIS svoje tvrdenia v návrhu zdôvodnil niekoľkými argumentami, napríklad uviedol, že napriek skutočnosti, že spoločnosť Arca Investments, a.s. má sídlo na území Slovenskej republiky, centrum záujmu spoločnosti je na území Českej republiky. Ďalej takisto poukázali na skutočnosť, že celkový majetok, do ktorého spoločnosť Arca Investments, a.s. investovala na území Českej republiky je približne trikrát väčší, ako ten investovaný na Slovensku. Podľa dostupných informácií by spoločnosť Arca Investments, a.s. mala mať investovaný kapitál na území Českej republiky vo výške 135 000 000,- KČ, zatiaľ čo na Slovensku len približne 45 000 000,- KČ. Ako ďalšiu relevantnú skutočnosť považoval IFIS to, že kľúčovým partnerom spoločnosti Arca Investments, a.s. je J&T BANKA, a.s., ktorá takisto sídli v Česku. Rovnako tak mnoho veriteľov má sídlo alebo bydlisko na území Českej republiky a jeden z kľúčových členov predstavenstva je takisto osoba s trvalým bydliskom v Prahe. IFIS považoval všetky tieto argumenty za dostatočné na preukázanie toho, aby v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015 a českými právnymi predpismi, najmä Občanským soudným řádem bola stanovená príslušnosť Českých súdov.

Mestský súd v Prahe však uvedené argumenty neakceptoval a poukázal na viaceré nezrovnalosti. V prvom rade je nevyhnutné uviesť, že podľa článku 3 ods. 1 citovaného Nariadenia platí domnienka, že na insolvenčné konanie sú príslušné súdy členského štátu, na ktorého území sú sústredené hlavné záujmy dlžníka, pričom za takéto miesto sa považuje miesto, odkiaľ dlžník spravuje svoje záležitosti a miesto, ktoré je známe tretím osobám, pričom pokiaľ nie je preukázaný opak, je takýmto miestom v prípade právnických osôb ich sídlo. Spoločnosť Arca Investments, a.s. má sídlo na území Slovenskej republiky. Dôležitým podkladom pre rozhodnutie bola aj tá skutočnosť, že na základe rozhodnutia Okresného súdu Trnava, sp. zn. 21CRe/5/2020 zo dňa  26. 6. 2020, bola spoločnosti Arca Investments, a.s. priznaná dočasná ochrana proti veriteľom v rámci tzv. Lex Korona. Podľa Mestského súdu v Prahe je táto skutočnosť podstatná z toho dôvodu, že pokiaľ spoločnosť Arca Investments, a.s. podala návrh na dočasnú ochranu pred veriteľmi na Slovenskom súde, má sama za to, že miestom jej riadenia je práve územie Slovenskej republiky a nie Česká republika, ako bolo tvrdené IFIS. Mestský súd sa takisto vysporiadal s bydliskom manažmentu, kedy poukázal na skutočnosť, že na základe údajov zapísaných v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, má väčšina členov manažmentu bydlisko na území Slovenskej republiky. K zmene príslušnosti súdov tak nemôže prispieť ani skutočnosť, že jeden z členov má trvalé bydlisko v Českej republiky alebo to, že väčšina veriteľov spoločnosti Arca Investments, a.s. majú sídlo alebo bydlisko v tejto krajine.

Voči uvedenému rozhodnutiu Mestského súdu v Prahe bol podaný riadny opravný prostriedok – odvolanie, o ktorom následne rozhodoval inštančne nadriadený súd, ktorým je Vrchný súd v Prahe. IFIS vo svojom odvolaní poukázal na ďalšie relevantné skutočnosti, napríklad to, že aj samotný Rastislav Velič má trvalé bydlisko na území Českej republiky, ďalej že spoločnosť Arca Investments, a.s. uzatvárala svoje obchodnoprávne vzťahy na území Českej republiky a v Českej mene, teda v českých korunách a nie v eurách, takisto znovu poukázal na sídlo J&T BANKA, ako hlavného partnera spoločnosti Arca Investments, a.s. a žiadal, aby Vrchný súd v Prahe napadnuté rozhodnutie zrušil a zároveň požiadal o povolenie na začatie reštrukturalizačného konania.

Vrchný súd v Prahe sa vo svojom rozhodnutí vysporiadal s uvedenou problematikou, pričom poukázal na tú skutočnosť, že cieľom vyššie citovaného Nariadenia je práve zabrániť dlžníkovi v takom konaní, ktorého cieľom sú nekalé praktiky, ktoré by viedli k zaisteniu toho najvýhodnejšieho miesta pre vedenie takéhoto insolvenčného konania.

Pre porovnanie na tomto mieste uvádzame, že konanie spoločnosti Arca Investments, a.s. a jej snaha podstúpiť reštrukturalizáciu na území Českej republiky a podľa českých právnych predpisov môže byť motivovaná práve tou skutočnosťou, že slovenské právne predpisy vyžadujú pri reštrukturalizácií aspoň 50% uspokojenie pohľadávok veriteľov, pričom táto podmienka v českej právnej úprave absentuje.

Vrchný súd v Prahe sa vo svojom rozhodnutí takisto zaoberal otázkou, prečo pokiaľ boli záujmy spoločnosti Arca Investments, a.s. čestné, ušľachtilé a bez postranných úmyslov, sa spoločnosť neobrátila na Český súd hneď v prvej polovici roku 2020, kedy nastali jej zjavné finančné problémy. Takéto konanie vykazuje podľa súdu znaky tzv. forum shopping, alebo aj známe ako úpadková turistika, ktorej podstatou je účelové presúvanie insolvenčných konaní do štátu, kde sú podmienky pre úpadcu najpriaznivejšie. V závere svojho rozhodnutia Vrchný súd v Prahe uviedol, že rovnako tak ako súd prvého stupňa, ani súd odvolací nie je presvedčený o tom, že skutočnosti uvádzané v prvotnom návrhu a následne aj v odvolaní by preukazovali príslušnosť súdov Českej republiky a takisto vyvrátil argument IFIS o aplikácií Nariadenia Brusel I BIS, ktoré mohlo byť podľa názoru IFIS na daný prípad analogicky, resp. interpretačne aplikované, nakoľko toto Nariadenie nie je možné použiť práve z dôvodu, že sa nevzťahuje na insolvenčné konania. Z týchto dôvodov teda Vrchný súd v Prahe rozhodnutie prvého stupňa potvrdil.

Rovnaký pokus o začatie insolvenčného konania na území Českej republike prebehol aj začiatkom roka 2021, tentokrát však na návrh zabezpečeného veriteľa – J&T BANKY. Aj tento návrh bol však opäť zamietnutý a to s rovnakým odôvodnením – České súdy nie sú príslušné na prejednanie tejto veci.

Všetky skutočnosti teda nasvedčujú tomu, že insolvenčné konanie, v podobe reštrukturalizácie alebo konkurzu bude pravdepodobne musieť Arca Investments, a.s. podstúpiť jedine na území Slovenskej republiky. Rovnako to vidí aj bývalý akcionár, Pavol Krúpa, ktorý sa na margo snahy podstúpiť reorganizáciu v Česku vyjadril, cit.: „Je to zase snaha uniknúť slovenskej jurisdikcii. Na Slovensku je zákon o reorganizácii prísnejší a dáva garanciu vyplatenia viac ako 50 % pohľadávok.“[1]

Uvedený výrok o minimálnej miere uspokojenia pohľadávok veriteľov je pravdivý. Podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné predmetnú situáciu riešiť práve prostredníctvom reštrukturalizácie, ktorá by však musela garantovať veriteľom uspokojenie najmenej vo výške 50%, alebo konkurzom, pri ktorom však samotná výška vymoženej sumy spravidla polovicu výšky pohľadávok nedosahuje ako tomu je pri reštrukturalizácií.

Považujeme za dôležité sa na tomto mieste vysporiadať aj s pojmami úpadok dlžníka, platobná neschopnosť a predĺženosť. Úpadok dlžníka znamená, že tento je buď platobne neschopný alebo predĺžený. Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Predlžený je ten, kto má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Z verejne dostupných informácií, napríklad z registra účtovných závierok vyplýva, že aktíva spoločnosti Arca Investments, a.s. prevyšujú jej záväzky, teda podľa týchto dostupných informácií by sme matematicky nemohli hovoriť o tom, že je dlžník predĺžený. Právnická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. V tejto súvislosti je teda postačujúce, aby sa prihlásila aspoň dvojica veriteľov s nesplatenými záväzkami spoločnosti Arca Investments, a.s., ktoré sú viac ako 30 dní po splatnosti a ktoré spoločnosť Arca Investments, a.s. nevyrovná.

Reštrukturalizácia aj konkurz predstavujú zákonom upravený postup riadenia úpadku dlžníka, a to prostredníctvom speňaženia jeho majetku a následným uspokojením veriteľov v čo najväčšom rozsahu. Reštrukturalizácia je proces ozdravovania spoločnosti. Podstata spočíva v revitalizácií spoločnosti a podstatným prvkom tohto procesu je, že spoločnosť si po úspešnej reštrukturalizácií zachová svoju existenciu a možnosť naďalej podnikať. V prípade, že súd povolí reštrukturalizáciu spoločnosti, veriteľ musí svoju pohľadávku do reštrukturalizácie prihlásiť v zákonnej lehote. Pokiaľ veriteľ pohľadávku neprihlási, táto zanikne a veriteľ tak nemá ďalšiu zákonnú možnosť domôcť sa vymoženia svojho zaniknutého práva. Ďalej poukazujeme na skutočnosť, že ani v procese reštrukturalizácie spoločnosti nemusí a v drvivej väčšine prípadov ani nedochádza k úplnému uspokojeniu pohľadávok veriteľov. Reštrukturalizačný plán zväčša stanoví obdobie, v ktorom bude dochádzať prostredníctvom splátok k uhradzovaniu dlhov, pričom veriteľ by mal byť uspokojený minimálne vo výške 50% svojej pohľadávky. Táto skutočnosť je práve dôvodom, prečo sa Arca Investments, a.s. opakovane pokúša o začatie reštrukturalizácie na území Českej republiky. Dôvod je veľmi jednoduchý – požiadavka uspokojenia veriteľov minimálne vo výške 50% v Česku pri reštrukturalizácií (pozn. reorganizácií) absentuje. Navyše, podľa Slovenských právnych predpisov je základnou podmienkou schválenie reštrukturalizačného plánu súdom, pričom tento musí byť vypracovaný riadne a dôkladne, podložený relevantnými skutočnosťami a dôkazmi preukazujúcimi schopnosť dlžníka uspokojiť svoje dlhy v uvedenej výške.

Konkurz, laicky označovaný ako bankrot, je rovnako ako reštrukturalizácia proces smerujúci k uspokojeniu veriteľov, avšak s niekoľkými podstatnými rozdielmi. Cieľom konkurzného konania je speňažiť majetok úpadcu a následne rovnomerne uspokojiť pohľadávky veriteľov. Veriteľ musí svoju pohľadávku prihlásiť, avšak rovnako tak ako pri reštrukturalizácií, ani v rámci konkurzného konania nemôže očakávať veriteľ v praxi uspokojenie svojej pohľadávky v plnom rozsahu. Výsledkom konkurzného konania je teda čiastočné uspokojenie pohľadávok veriteľov a následný výmaz spoločnosti z Obchodného registra, pričom uspokojenie pohľadávky v konkurznom konaní môže byť značne menšie ako pri reštrukturalizácií.

Tím našich odborníkov z oblasti konkurzu a reštrukturalizácií je garanciou poskytovania efektívnych právnych služieb. V prípade, že sa potrebujete poradiť ale potrebujete pomôcť s akoukoľvek otázkou v oblasti vymáhania Vašej pohľadávky, neváhajte sa na nás obrátiť. Tím z advokátskej kancelárie Hronček & Partners, s. r. o. je Vám plne k dispozícii

 

[1] https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2284673-arca-investments-podala-novy-insolvencny-navrh-v-cesku-sud-ho-obratom-zamietol?fbclid=IwAR30SQqk0ZEMOBBVvmIjSKKO-o_XlSNCVq2jUuzMIeS_LQJktBbI4ORePbE


Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o.

Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."