Balík mobility Európskej únie upravuje legislatívne pravidlá v doprave

28.06.2022 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
8 min

Cestná doprava predstavuje až tri štvrtiny vnútrozemskej nákladnej dopravy v Európskej únii. Nie je preto žiadnym prekvapením, že jej právnej úprave je venovaná náležitá pozornosť nie len na vnútroštátnej úrovni, ale aj na úrovni Európskej Únie. Európska Únia už v roku 2017 predstavila takzvaný balík mobility, ktorý sa týkal legislatívnych zmien a návrhov v cestnej doprave. Po náročných, takmer trojročných prácach boli v Úradnom vestníku Európskej únie publikované nové pravidlá, zamerané najmä na zlepšenie pracovných podmienok vodičov, osobitných pravidiel vysielania vodičov v medzinárodnej doprave alebo aktualizovanie pravidiel o prístupe na trh nákladnej dopravy. Cieľom bolo najmä zabezpečiť určitú rovnováhu medzi pracovnými podmienkami vodičov a slobodou dopravcov poskytovať cezhraničné služby (ďalej aj ako „Balík mobility“).

Balík mobility Európskej únie upravuje legislatívne pravidlá v doprave

Výraznú zmenu však priniesol Balík mobility v oblasti požiadaviek na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy. Doposiaľ platilo, že pravidlá prístupu k povolaniu prevádzkovateľa cestnej dopravy sa neuplatňovali na podniky, ktoré vykonávali povolanie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy výlučne motorovými vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 3,5 tony. Nakoľko však narastá počet podnikov vykonávajúcich či už vnútroštátnu alebo medzinárodnú prepravu, pristúpili niektoré členské štáty k prijatiu osobitnej právnej úpravy. Európska únia si preto dala za cieľ vyhnúť sa možným medzerám v právnej úprave členských štátov a zabezpečiť minimálnu úroveň profesionalizácie cestnej dopravy, práve prostredníctvom stanovenia jednotných a spoločných pravidiel. Z uvedeného dôvodu sa preto zmenili požiadavky na prístup k povolaniu, a to tak, že tieto sa stali povinné pre prevádzkovateľov, ktorí používajú motorové vozidlá alebo jazdné súpravy určené výlučne na prepravu tovaru v medzinárodnej doprave, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony. Z tohto dôvodu prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy, ktorí budú vykonávať medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu takýmito vozidlami budú musieť disponovať licenciou Spoločenstva. Dôležité je však podotknúť, že táto podmienka sa nebude týkať vnútroštátnej dopravy. Licenciu Spoločenstva sú oprávnené vydávať Okresné úrady v sídle Kraja, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Vzory žiadostí je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva vnútra SR. Zároveň uvádzame, že na základe zákona č. 56/2012 Z. z. zákon o cestnej doprave, prevádzkovateľ cestnej dopravy vykonávajúci medzinárodnú dopravu motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 2,5 tony a nepresahuje 3,5 tony je táto zmena účinná od 21. mája 2022. Pokiaľ preto vykonávate cestnú prepravu vozidlami nad 2,5 tony, ale ešte nedisponujete vydanou licenciou Spoločenstva, odporúčame, aby ste o jej vydanie požiadali čo najskôr, v opačnom prípade sa vystavujete riziku možného uloženia sankcie až do výšky 15.000 Eur. 

Táto zmena sa však musela odzrkadliť aj v ďalších podstatných oblastiach. Jednou z nich je napríklad minimálna finančná spôsobilosť prepravcov, aby sa zabezpečilo, že majú prostriedky na stabilné a dlhodobé vykonávanie operácií. Za týmto účelom musí byť podnik nepretržite schopný plniť svoje finančné záväzky v priebehu celého účtovného roka. Podnik musí na základe ročnej účtovnej závierky, ktorú overil audítor alebo riadne akreditovaná osoba, preukázať, že pre každý rok disponuje vlastným imaním v celkovej hodnote aspoň 9 000 EUR pre prvé používané motorové vozidlo, 5 000 EUR za každé ďalšie používané vozidlo alebo jazdnú súpravu, ktoré majú najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť presahujúcu 3,5 tony, a 900 EUR za každé ďalšie používané vozidlo alebo jazdnú súpravu, ktoré majú najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť, ktorá presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony. 

V prípade podnikov, ktoré budú vykonávať prepravu výlučne motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou, ktorá presahuje 2,5 tony, ale nepresahuje 3,5 tony, bude v súlade s vyššie uvedeným stanovená požiadavka na 1 800 EUR pre prvé používané vozidlo a 900 EUR za každé ďalšie používané vozidlo. 

Tieto legislatívne zmeny vyplývajú z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1055 z 15. júla 2020, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EÚ) č. 1024/2012 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví cestnej dopravy, pričom niektoré zmeny boli zapracované aj priamo do vnútroštátnych predpisov. 

V advokátskej kancelárií Hronček & Partners, s. r. o. sa na pravidelnej báze venujeme problematike dopravného práva, preto pokiaľ máte akékoľvek otázky k zmenám vyplývajúcim z Balíka mobility alebo pokiaľ ste dotknutý uvedenými legislatívnymi zmenami a potrebujete asistenciu pri podávaní žiadosti o vydanie licencie Spoločenstva, neváhajte sa na nás obrátiť.  


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."