Crowdfunding: kolektívne financovanie a plánovaná legislatívna úprava

Hronček & Partners, s. r. o. | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
7 minút

Stretli ste sa už s pojmom crowdfunding, ale nie ste si celkom istý, čo tento pojem znamená? Alebo je Vám problematika crowdfundingu známa, avšak zaujímate sa o novú plánovanú právnu úpravu prijímanú na Európskej úrovni? V tom prípade je tento článok určený priamo pre Vás.

Crowdfunding: kolektívne financovanie a plánovaná legislatívna úprava

Crowdfunding ako alternatívna forma financovania

Crowdfunding predstavuje alternatívnu formu financovania Vášho podnikania. V praxi je tento inštitút využívaný najmä v prípade začínajúcich podnikateľov, ktorí síce majú svoj potenciálny „biznis plán“, avšak nedisponujú dostatočným kapitálom na jeho financovanie. Ako už samotný názov tohto financovania napovedá, jeho cieľovou skupinou je  crowd, teda je zameraný na pomerne širokú škálu – dav. princíp crowdfundingu spočíva v zbieraní spravidla menších finančných príspevkov, avšak na druhej strane sa tento príspevok očakáva od značne väčšieho počtu investorov, pričom výška príspevku nie je nijakým spôsobom limitovaná. Môže ísť o príspevok vo výške pár eur, ale aj niekoľko desiatok tisíc. O crowdfundingu nie je možné tvrdiť, že by bol zameraný výlučne na niektoré typy projektov, práve naopak, môže financovať akýkoľvek projekt – od vedeckého výskumu, cez charitatívne kampane, až po súkromné podnikateľské aktivity.

V súčasnosti sa crowdfunding teší vcelku značnej popularite, čo pripisujeme hlavne veľkému rozmachu internetu ako takého, ale aj samotných sociálnych sietí, ktoré sú ideálnym nástrojom na spropagovanie Vašich projektov, a zároveň sú skvelým spôsobom, ako dostať myšlienky do širokého povedomia verejnosti. O uvedenom svedčí aj stále narastajúci počet internetových platforiem, v rámci ktorých má potencionálny investor možnosť zvoliť si projekt, ktorý ho najviac oslovil a následne prispieť na jeho činnosť. 

Otázkou však stále zostáva, čo vedie potencionálneho investora k tomu, aby svoje finančné prostriedky vložil do takto začínajúceho biznisu. Spravidla bude všetko záležať od toho, o aký projekt ide. V prípade charitatívnych projektov sa prejaví ľudská stránka človeka - filantropa, ktorý chce prispieť na dobrú vec, pričom za svoj príspevok nič obratom neočakáva.  V prípade financovania súkromných podnikateľských aktivít však pôjde zväčša o istú formu protihodnoty napríklad vo forme podielu na zisku, odmena vo forme určitého produktu alebo služby, účasť na predpredaji a rôzne iné. Možno povedať, že ako samotný cieľ projektu tak aj spôsob, ktorým sa jeho autor bude chcieť odvďačiť investorom, bude závisieť priamo na ňom.

Ako každá forma podnikania a investovania, takisto aj crowdfunding so sebou prináša isté riziko, a preto treba vždy mať na zreteli aj skutočnosť, že úspech projektu nie je nikdy  garantovaný a teda sa môže stať, že aj napriek financovaniu veľkého počtu investorov skončí projekt neúspechom.

Plánované nariadenie Európskeho parlamentu a Rady

Predmetnú plánovanú právnu úpravu predstavuje Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych poskytovateľoch služieb kolektívneho financovania (ECSP) pre podnikanie z 08.03.2018.

Crowdfunding ako taký je predmetom záujmu Európskej únie už niekoľko rokov. Jedným z dôvodov je práve buď chýbajúca, alebo nedostatočná právna úprava či už na vnútroštátnej alebo európskej úrovni. O uvedenom svedčí aj skutočnosť, že pojem crowdfunding nie je v našom právnom poriadku nikde definovaný.

Z dôvodovej správy k vyššie spomínanému nariadeniu vyplýva, že crowdfunding sa v budúcnosti môže stať dôležitým zdrojom nebankového financovania, a to práve z dôvodu čoraz častejšieho využívania tohto spôsobu financovania začínajúcich projektov. Aj to bolo jedným z dôvodov, prečo sa Európska únia začala o túto problematiku intenzívnejšie zaujímať a dospela k predmetnému návrhu nariadenia. V nasledujúcich odstavcoch sa Vám pokúsime bližšie ozrejmiť ciele, ktoré toto nariadenie sleduje, ale aj načrtnúť jeho obsah s ohľadom na novinky, ktoré táto právna úprava prináša.

Nariadenie má stanovovať európske označenie pre platformy crowdfundingu, ktoré umožňuje cezhraničnú činnosť a primeraným spôsobom rieši riziká s tým spojené. Pomocou tohto nariadenia by malo dôjsť k uľahčeniu rozširovania crowdfundingu v rámci celého vnútorného trhu, teda celého trhu Európskej únie. Treba však poukázať, že z pôsobnosti tohto nariadenia sú vylúčené crowdfundingy založené na daroch – napríklad vyššie spomínané charitatívne projekty. Ďalším z cieľov predmetného nariadenia je poskytnutie potrebných informácií investorom, vrátene poukázania na riziká s týmto investovaním spojené. Na podporu investorov bude nariadenie zavádzať rôzne potrebné záruky, ktoré budú minimalizovať riziko, pričom dodržiavanie týchto záruk bude podmienkou pre všetkých autorov crowdfundingových projektov. Tieto záruky by teda mali v praxi posilniť postavenie investorov v prípade, že sa rozhodnú svoje finančné prostriedky využiť na podporu niektorého z projektov.

Európska únia má za cieľ aj vytvorenie jednotlivých pravidiel týkajúcich sa crowdfundingu na úrovni EÚ. Tu však treba poukázať, že toto nariadenie nebude nahrádzať vnútroštátne pravidlá na tých miestach, ktoré už sú legislatívne pokryté. Podľa návrhu si môže poskytovateľ služieb kolektívneho financovania vybrať, či bude poskytovať alebo ďalej poskytovať služby na domácom základe podľa uplatniteľných vnútroštátnych právnych predpisov, alebo požiada o povolenie poskytovať služby kolektívneho financovania podľa navrhovaného nariadenia. V prípade povolenia podľa pravidiel EÚ sa povolenie vzťahuje na poskytovanie služieb v jednom členskom štáte ale aj na cezhraničnom základe.

Čo sa týka autorov crowfundingových projektov, tí podľa nariadenia musia po celý čas spĺňať organizačné požiadavky, pričom fyzické osoby s právomocou riadiť toto kolektívne financovanie by mali mať primerané zručnosti a odborné skúsenosti. Nariadenie však ďalej nešpecifikuje čo konkrétne treba rozumieť pod týmito pojmami, preto máme za to, že táto problematika bude individuálna a bude závisieť vždy od konkrétneho projektu, jeho veľkosti, náročnosti a iných faktorov. Za spomenutie avšak určite stojí skutočnosť, že každý, kto bude mať záujem o takýto postup financovania, bude musieť spĺňať niekoľko požiadaviek a zároveň požiadať Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) o povolenie na výkon činnosti poskytovateľa služieb kolektívneho financovania. V žiadosti o povolenie treba uviesť napríklad informácie o sídle, právneho postavenia, stanovách, plánu činnosti, opis systémov a postupov, a takisto totožnosť osôb zodpovedných za riadenie. ESMA môže v budúcnosti v tejto oblasti zohrať kľúčovú úlohu, pretože okrem poskytovania povolení bude takisto zriaďovať register poskytovateľov služieb kolektívneho financovania, vykonávať dohľad nad týmto financovaním, a rovnako bude v právomoci tohto orgánu už udelené povolenie odňať. ESMA bude taktiež oprávnená udeľovať sankcie v prípade, že si poskytovateľ služieb kolektívneho financovania nebude plniť svoje povinnosti, ich plnenie zanedbá, alebo niektorú z povinností poruší.

Kľúčovými požiadavkami, ktoré toto nariadenie stanovuje pre všetky projekty sú jeho transparentnosť, prehľadnosť, jednoduchý prístup k informáciám a dodržiavania pravidiel na vnútroštátnej ale aj medzinárodnej úrovni. Túto skutočnosť zohľadňujú aj vyššie opísané ciele alebo novinky, ktoré bude táto právna úprava obsahovať.

Predmetným článkom sme sa snažili stručne načrtnúť problematiku kolektívneho financovania – crowdfundingu, a to aj s ohľadom na plánovanú právnu úpravu na Európskej úrovni. Naším cieľom nebolo rozanalyzovať celú právnu úpravu komplexne, ale poskytnúť čitateľovi stručný prehľad plánovaných noviniek. Pokiaľ Vás táto problematika zaujala a chceli by ste vedieť viac, tím našich odborníkov je Vám kedykoľvek k dispozícií a ochotne zodpovie každú Vašu otázku, a to nielen z oblasti kolektívneho financovania.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci.