Due diligence – dôležitý proces pred akvizíciou alebo investíciou

11.07.2023 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
9 min

Due diligence alebo inými slovami previerka spoločnosti je kľúčový proces, ktorý sa vykonáva najmä pred akvizíciou, investíciou alebo partnerstvom so spoločnosťou. Jeho cieľom je poskytnúť dôkladné objektívne informácie o finančnej situácii, právnych aspektoch, operačných postupoch a rizikách spojených so spoločnosťou. Tento proces je nevyhnutný pre zabezpečenie informovaného rozhodnutia a minimalizáciu rizík.

Due diligence – dôležitý proces pred akvizíciou alebo investíciou

Čo je to due diligence

Due diligence je proces dôkladného a systematického preskúmania a hodnotenia informácií o podniku, spoločnosti alebo aktíve pred uzatvorením obchodu, ako je akvizícia, investícia, fúzia alebo prepojenie. Cieľom due diligence je získať objektívny obraz o danom subjekte, identifikovať príležitosti a riziká spojené s obchodom a poskytnúť zainteresovaným stranám dostatočné informácie.

Prečo sa robí due diligence ?

Due diligence sa vykonáva s cieľom získať podrobné a objektívne informácie o spoločnosti pred akvizíciou, investíciou alebo partnerstvom. Hlavnými dôvodmi, prečo sa robí due diligence, sú:

Získanie informácií

Due diligence poskytuje dôkladné a objektívne informácie o finančnej situácii, právnych aspektoch, operačných postupoch a rizikách spojených so spoločnosťou. To umožňuje potencionálnym kupujúcim, investorom alebo partnerom mať lepší prehľad o stave spoločnosti a rozhodnúť sa na základe informácii.

Identifikácia rizík a príležitostí

Due diligence pomáha identifikovať potenciálne riziká a príležitosti spojené so spoločnosťou. Tým sa umožňuje zvážiť tieto faktory pri rozhodovaní o transakcii alebo investícii a vyhodnotiť ich vplyv na dlhodobú udržateľnosť a výnosnosť.

Hodnotenie hodnoty spoločnosti

Due diligence je dôležitým nástrojom pri hodnotení hodnoty spoločnosti. Pomáha určiť spravodlivú cenu spoločnosti a poskytuje informácie na základe, ktorých sa rozhodujú o jej potenciálnom prínose ziskovosti.

Plánovanie integrácie a riadenie rizík

V prípade akvizície umožňuje due diligence pripraviť plán integrácie spoločností a riadiť prípadné riziká a výzvy spojené s touto integráciou. Pomáha zabezpečiť hladký prechod a minimalizovať potenciálne negatívne dôsledky.

Zabezpečenie právneho a regulačného dodržiavania

Due diligence zahŕňa aj hodnotenie právneho a regulačného dodržiavania spoločnosti. Identifikuje potenciálne problémy, ako sú nezrovnalosti v zmluvách, porušenie práva, súdne spory ako aj iné skutočnosti a zároveň pomáha zabezpečiť, že transakcia alebo investícia bude v súlade s platnými právnymi a regulačnými požiadavkami.

Due diligence je dôležitý proces, ktorý umožňuje získať dôkladné a objektívne informácie o spoločnosti a pomáha minimalizovať riziká a zvýšiť úspech transakcie alebo investície.

Druhy due diligence

Druhy due diligence sa líšia v závislosti od aspektov, ktoré sa preskúmajú a hodnotia v rámci procesu. Tu je niekoľko z nich:

Finančné due diligence – tento druh due diligence sa zameriava na preskúmanie finančných informácií a údajov o podniku. Zahŕňa analýzu finančných výkazov, pohľadávok, záväzkov, cash flow, ziskovosti, kapitálových zdrojov a ďalších finančných ukazovateľov. Cieľom je zhodnotiť finančnú stabilitu, výkonnosť a hodnotu podniku.

Právne due diligence – tento druh sa zameriava na preskúmanie právnych aspektov podniku. Zahŕňa analýzu právnych dokumentov, zmlúv, dohôd, vlastníckych práv, sporov, licencií, regulačných požiadaviek a iných právnych faktorov. Cieľom je identifikovať právne riziká, záväzky a zistiť, či je spoločnosť v súlade so všetkými príslušnými zákonmi a predpismi.

Obchodné due diligence – Tento druh sa zameriava na preskúmanie obchodného modelu, trhu a konkurencie. Zahŕňa analýzu trhu, zákazníkov, konkurencie, marketingových stratégií, predaja a distribučných kanálov. Cieľom je posúdiť potenciálne obchodné príležitosti, konkurenčnú pozíciu a trhový potenciál podniku.

Technické due diligence – tento druh sa zameriava na preskúmanie technických aspektov, najmä pri akvizícii nehnuteľností alebo pri investíciách v odvetviach, ako je výroba, energetika, IT a ďalšie. Zahŕňa preskúmanie technických štúdií, infraštruktúry, výrobných zariadení, technologických procesov, bezpečnosti a environmentálnych aspektov. Cieľom je identifikovať technické riziká, možné investičné náklady a zhodnotiť stav technických aktív.

Okrem týchto hlavných druhov due diligence existujú aj iné špecifické druhy, ktoré sa môžu uplatňovať v závislosti od povahy obchodu a odvetvia, ako napríklad personálne due diligence, environmentálne due diligence, IT due diligence a ďalšie.

Fázy a proces due diligence

Proces due diligence prechádza zvyčajne niekoľkými fázami. Tu je základný prehľad fáz, postupov a procesov due diligence:

Plánovanie a príprava – v tejto fáze sa stanovujú ciele due diligence, určuje sa rozsah preskúmania, identifikujú sa kľúčové oblasti na preskúmanie a zostavuje sa tím, ktorý bude proces riadiť.

Zbieranie a analýza informácií – v tejto fáze sa zhromažďujú relevantné informácie o spoločnosti alebo projekte. Sem patria finančné záznamy, právna dokumentácia, zmluvy, personálne záznamy, technické údaje atď.

Finančná analýza – v tejto časti prebieha podrobná analýza finančných výsledkov a stavu spoločnosti. Zahŕňa posúdenie finančných výkazov, cash flow, ziskovosti, dlhov, záväzkov, príležitostí pre rast atď.

Právna analýza – právny tím vykonáva analýzu právnej dokumentácie, zmlúv, licencií, sporov, patentov, autorských práv atď.

Operačná analýza – táto fáza sa zameriava na prevádzkovú stránku spoločnosti. Skúma sa organizačná štruktúra, procesy, dodávateľský reťazec, konkurencia, trhová pozícia, marketingová stratégia atď.

Technická analýza – ak je to relevantné, vykonáva sa technická analýza. Tá zahŕňa hodnotenie technických aspektov produktov alebo projektu, infraštruktúry, technológií, IT systémov, bezpečnosti atď.

Personálna analýza – posudzuje sa personálna štruktúra, kvalifikácia zamestnancov, kľúčoví manažéri, zamestnanci a ich právomoci, motivácia, tímová spolupráca atď.

Tieto fázy a proces due diligence pomáhajú investorom alebo kupujúcim získať dôkladné pochopenie a zhodnotenie investičnej príležitosti predtým, než sa rozhodnú uzavrieť obchod.

Výzvy a obmedzenia v due diligence

Pri vykonávaní due diligence sa môžu vyskytnúť aj rôzne výzvy a obmedzenia, pričom ako hlavné uvádame:

Obmedzený prístup k informáciám

Spoločnosť, pre ktorú sa vykonáva due diligence, môže mať obmedzený prístup k citlivým informáciám, ako sú interné dokumenty, zmluvy s klientami, strategické plány atď. Tieto obmedzenia môžu brániť vykonávateľom due diligence získavať úplný obraz o stave spoločnosti.

Nedostatok času

Due diligence je často časovo obmedzený proces, najmä ak je spojený s investíciou, kde je potrebné ukončiť transakciu v stanovenom čase. Nedostatok času môže obmedziť rozsah a hĺbku analýzy a zvýšiť riziko prehliadnutia dôležitých informácií.

Nedostatok interných zdrojov

Pre niektoré spoločnosti môže byť náročné mať dostatočný interný tím alebo zdroje na vykonanie dôkladnej due diligence. To môže viesť k nutnosti spoliehať sa na externých odborníkov, čo môže mať vplyv na dostupnosť a kvalitu informácií.

Nedostupnosť úplných a spoľahlivých informácií

Spoločnosti niekedy nemusia mať úplné alebo spoľahlivé záznamy o svojich finančných, právnych alebo operačných aspektoch. To môže vytvoriť medzery v informáciách a znížiť spoľahlivosť výsledkov due diligence.

Komplexnosť a diverzita informácií 

Pri due diligence je potrebné analyzovať širokú škálu informácií z rôznych oblastí, ako sú financie, právo, technológie, trhové analýzy atď. Táto komplexnosť a diverzita informácií môže byť náročná na spracovanie a interpretáciu.

Možnosť skrytých rizík

Napriek dôkladnej analýze môže existovať riziko, že niektoré skryté riziká alebo nedostatky nebudú odhalené počas procesu due diligence. Niektoré informácie môžu byť závislé od subjektívnych posudkov alebo môžu byť úmyselne skryté.

Je dôležité si uvedomiť, že proces due diligence nie je bezchybný a môže existovať určitá miera neistoty a obmedzení.

Medzi služby, ktoré advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. poskytuje, patrí aj vypracovanie právneho due diligence, pričom jednotlivé výstupy z právneho due diligence sa líšia v závislosti od cieľu, ktorý klient pri danej transakcii sleduje. 


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."