Hazard a nedostatky právnej úpravy hazardu

30.08.2021 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
6 min

Téma hazardu a prevádzkovania spoločností v oblasti hazardu nie je v Slovenskej legislatíve upravená dostatočne natoľko, aby v nej neboli nedostatky. V článku približujeme právnu úpravu a podmienky prevádzkovania hazardných hier v podmienkach Slovenskej republiky, pričom sa pokúsime poukázať najmä na niektoré nedostatky, a to v porovnaní s ostatnými právnymi poriadkami.

Hazard a nedostatky právnej úpravy hazardu

Základným právnym predpisom v oblasti hazardných hier je zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o hazardných hrách“). Právna úprava hazardných hier prešla v minulosti viacerými významnými zmenami, pričom aktuálny zákon o hazardných hrách vstúpil do platnosti 08.02.2019 a účinný je od 01. marca 2019. Výrazné zmeny priniesol najmä v oblasti prevádzkovania online kasín, ale aj ukončil monopol spoločnosti TIPOS v danej oblasti. Takisto odo dňa jeho účinnosti vznikol aj nový úrad, konkrétne Úrad pre reguláciu hazardných hier, ktorý je v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky, a do ktorého pôsobnosti patrí napríklad posudzovanie splnenia podmienok pre prevádzkovania online kasín a následné vydávanie licencií pre ich prevádzkovanie.

Základným predpokladom pre prevádzkovanie online kasína v Slovenskej republike je platne udelené povolenie a vydaná licencia Úradom pre reguláciu hazardných hier. Uvedené malo za následok, že z trhu zmizlo niekoľko „čiernych hráčov“, ktorý dovtedy poskytovali služby online herní bez akéhokoľvek povolenia, pričom sa jednalo najmä o subjekty zo zahraničia. Dnes teda platí, že akýkoľvek subjekt, či už tuzemský alebo zahraničný, musí disponovať platnou licenciou, inak mu nebude umožnené dané služby poskytovať. V súčasnosti pôsobí v oblasti online kasín celkovo 9 spoločností s platne udelenou licenciou, pričom tento počet sa javí ako zanedbateľný v porovnaní s tisíckami zahraničných online kasín, ktoré častokrát svojim hráčom poskytujú výhodnejšie podmienky ako slovenské online kasína. Otázkou teda zostáva, prečo by si mal potenciálny hráč zvoliť možnosť hrať v jednom zo slovenských legálnych kasín, keď zahraničné subjekty mu poskytujú ďaleko „výnosnejšie a výhodnejšie“ ponuky oproti tým tuzemským. Odpoveď je veľmi jednoduchá – v súlade so súčasnou platnou právnou úpravou je nelegálne, aby slovenský hráč hral v zahraničnom kasíne. Tieto zahraničné kasína by síce mohli poskytovať svoje služby aj pre slovenských hráčov, avšak len za predpokladu, že by disponovali platnou licenciou. Podmienky pre udelenie licencie na Slovensku sú však ďaleko prísnejšie ako v ostatných krajinách, napríklad na Malte, preto tieto subjekty ani nemajú motiváciu na Slovenský trh vstupovať, ale vyberú si tú jurisdikciu, ktorá je pre ich podnikanie čo najvýhodnejšia.

Zahraničné kasína môžeme následne rozdeliť do dvoch skupín – za prvé tie, ktoré registráciu slovenských hráčov ani len neumožňujú, a teda slovenský hráč nemá možnosť hrať v danom kasíne, a za druhé kasína, kde je síce registrácia slovenských hráčov umožnená, avšak v kontexte načrtnutom vyššie podotýkame, že sa jedná o konanie v rozpore so zákonom o hazardných hrách.

Uvedené naráža na prvý problém, ktorým je potenciálny rozpor s jednotným trhom európskej únie, ktorého základným princípom je zabezpečenie voľného pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu na jednotnom vnútornom trhu Európskej únie. V tejto veci však možno poukázať na Rozhodnutie Súdneho Dvora veci C 347/09, Dickinger a Ömer, zo dňa 15. septembra 2011, podľa ktorého, cit.: „morálne, náboženské alebo kultúrne osobitosti, ako aj morálne a finančne škodlivé dôsledky pre jednotlivca a spoločnosť, ktoré sa spájajú s hazardnými hrami a so stávkami, môžu odôvodňovať existenciu voľnej úvahy vnútroštátnych orgánov na určenie požiadaviek, ktoré zahŕňa ochrana spotrebiteľa a verejného poriadku, a to podľa vlastných hodnotových rebríčkov“.

Na základe uvedeného teda možno dospieť k záveru, že je v kompetencií Slovenskej republiky si v danej problematike určiť vlastné podmienky prevádzkovania napríklad aj internetových kasín, a to bez ohľadu na zahraničnú právnu úpravu. Uvedené však len zvýrazňuje chýbajúcu právnu úpravu na úrovni Európskej únie, ktorá by zabezpečovala harmonizáciu danej oblasti medzi členskými štátmi.

Napriek tomu však právna úprava nesmie byť diskriminačná a musí obsahovať rovnaké podmienky ako pre tuzemské tak aj pre cudzozemské subjekty. Uvedené potvrdzuje aj Rozsudok Súdneho Dvora vo veci C-49/16, Unibet International Ltd., zo dňa 22. júna 2017, z ktorého vyplýva, že pokiaľ už legislatíva umožňuje prevádzkovanie hazardných hier aj súkromným subjektom, nemôže obsahovať obmedzenia, ktoré by diskriminovali zahraničných prevádzkovateľov a, naopak, zvýhodňovali domácich prevádzkovateľov. Posúdenie, či je dané obmedzenie diskriminačné alebo nie, bude vždy závisieť od konkrétnych okolností daného prípadu.

Ako ďalší nedostatok právnej úpravy či už na vnútroštátnej alebo európskej úrovni možno označiť chýbajúce sankcionovanie subjektov, ktoré výrazným spôsobom porušujú svoje povinnosti v oblasti poskytovania služieb online kasína. Napríklad, v súlade s vyššie spomenutým sme uviedli, že existujú aj také zahraničné subjekty, ktoré umožňujú registráciu slovenských hráčov a následne po úspešnej registrácií im dovoľujú hrať v ich kasínach. Takýmto konaním však jednoznačne dochádza k porušovaniu a obchádzaniu slovenského zákona o hazardných hrách, a to minimálne tým spôsobom, že predmetné subjekty nedisponujú licenciou na prevádzkovanie online kasín. Nakoľko sa však spravidla jedná o tzv. imperfektné právne normy, teda také, ktoré v sebe neobsahujú sankciu, teda neurčujú spôsob, akým bude porušenie právnej povinnosti sankcionované, nie je možné takýmto subjektom udeliť trest, napríklad v podobe finančnej pokuty, v zmysle zákona o hazardných hrách, ale máme za to, že takéto konanie by mohlo napĺňať znaky skutkovej podstaty trestného činu podľa § 230 Trestného zákona, v zmysle ktorého sa trestného činu nepovolenej prevádzky lotérií a iných podobných hier dopustí ten, kto bez povolenia prevádzkuje lotériu alebo inú podobnú hru. Za uvedený trestný čin hrozí v základnej skutkovej podstate trest odňatia slobody na jeden až päť rokov. V súčasnosti však nemáme vedomosť o tom, že by takéto konania boli trestne stíhané.

Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. poskytuje svojim klientom služby aj v problematike získania povolení a licencií na jednotlivé činnosti, ktorých výkon je získaním predmetného povolenia podmienený. V takýchto prípadoch naši zamestnanci vykonajú všetku potrebnú administratívu pre potrebné získanie povolenia za Vás tak, aby ste sa mohli plne venovať Vášmu podnikaniu. V prípade, že by ste mali záujem napríklad aj o prevádzkovanie online kasínu a získanie potrebnej licencie, sme Vám plne k dispozícií.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."