Hodnotenie navrhovanej úpravy rodinných podnikov – jej prínosy aj nedostatky

24.11.2021 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
8 min

Druhý diel zo série článkov venovanej rodinným podnikom. Hodnotenie navrhovanej úpravy rodinných podnikov, výhody a nevýhody rodinných podnikov a ďalšie dôležité informácie pre rodinné podniky.

Hodnotenie navrhovanej úpravy rodinných podnikov – jej prínosy aj nedostatky

PREČO JE VHODNÉ LEGISLATÍVNE UPRAVIŤ PROBLEMATIKU RODINNÝCH PODNIKOV A AKO BY TÁTO ÚPRAVA MALA VYZERAŤ?

Túto otázku si dozaista kladú mnohí, ktorí čo i len z časti narazili na tému rodinných podnikov. Mnohí majú za to, že slovenská právna úprava obchodných spoločností, je natoľko flexibilná, že dokáže vzťahy medzi jednotlivými spoločníkmi (členmi rodiny) nastaviť podľa ich vzájomných požiadaviek, a to aj bez toho, aby bola súčasťou slovenského právna poriadku osobitná právna úprava. Uvedené je síce do istej miery pravdou, avšak v nasledujúcich riadkoch sa pokúsime si priblížiť, prečo by bolo vhodné pristúpiť k zavedeniu špecifickej, osobitnej právnej úpravy rodinných podnikov a najmä čomu by mala byť táto slúžiť.

Na prvom mieste uvádzame, že rodinné podnikanie so sebou prináša niekoľko špecifík oproti iným typom  podnikania, ktoré je vhodné osobitne legislatívne upraviť. V súvislosti s konkrétnou predkladanou právnou úpravou je na mieste sa zamyslieť nad tým, či je komplexná a či pokrýva všetky potenciálne aspekty rodinného podnikania?  

Zamestnávanie rodinných príslušníkov v prípade rodinného podnikania je samozrejmosťou. Podľa nášho názoru by sa úprava rodinných podnikov mala zaoberať aj touto problematikou, napríklad v zmysle platenia odvodov, stanovenia jednoznačných pravidiel a hraníc, aby nemohlo dôjsť k porušovaniu zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, alebo poskytovania ďalších benefitov pri zamestnávaní rodinných príslušníkov, aby právna úprava napĺňala svoj účel a bola pre potencionálne registrované podniky čo najviac atraktívna.

Legislatívne zmeny v súvislosti s rodinným podnikaním sú nevyhnutné aj v procese dedenia. Podľa názorov z praxe sa ako najviac problematické javia situácie, kedy je predmetom dedičského konania aj podnik. V takomto prípade  je potrebné, aby poverení notári postupovali v týchto dedičských konaniach rýchlejšie a efektívnejšie, a to tak, aby bol chod rodinného podniku čo najmenej obmedzený a aby bolo v čo možno najkratšom čase vyriešené nástupníctvo. Myslieť treba aj na situácie, kedy nie všetci dediči (napríklad neopomenuteľní dediči), búdu mať medzi sebou dobré vzťahy – práve naopak, môžu byť vzťahovo oddelení, no z pozície neopomenuteľného dediča nebudú môcť byť z dedenia vylúčený. V takom prípade možno dôvodne predpokladať, že sa celé dedičské konanie výrazne predĺži, čo negatívne ovplyvní aj chod samotného podniku. Cieľom tejto právnej úpravy by teda okrem iného malo byť aj vyriešenie práve takýchto situácií, ktoré v praxi môžu nastať a ktorých právna úprava je na zabezpečenie plynulosti a neohrozenia chodu podniku potrebná.

Priestor na zohľadnenie osobitného charakteru rodinných podnikov a prípadné priznanie výhod a zjednodušení rozhodne je aj v oblastiach daní a účtovníctva.

PRÍNOSY PRÁVNEJ ÚPRAVY RODINNÝCH PODNIKOV

Zakotvenie právnej úpravy rodinných podnikov do právneho poriadku Slovenskej republiky by so sebou prinieslo niekoľko výhod, ktoré možno rozdeliť do základných kategórií.

V prvom rade možno hovoriť o prínose štatistickom, kedy by bolo možné na základe reálnych podkladov získať informácie napríklad ohľadne regionálneho vplyvu rodinných podnikov na ekonomiku a ostatné ekonomické parametre. Takisto by sa tým umožnilo sledovať vplyv na sociálne prostredie a na základe týchto informácií viesť presnú evidenciu. Rovnako tak možno zo získaných údajov vyvodiť určité ekonomické závery, ktoré môžu byť použité na ďalšie účely, napr. za účelom porovnávania jednotlivých podnikateľských segmentov, efektivity a výkonnosti rodinných podnikov, etc.

Ako ďalší prínos možno označiť prínos rozvojový, podstatou ktorého je možnosť vytvorenia špecifických podmienok pre vzdelávanie členov rodiny, ale aj posilnenie sociálneho zabezpečenia, najmä s ohľadom na prispievanie na dôchodkové sporenie členov rodiny, resp. poskytovanie rôznych daňových výhod. 

Opomenúť nemožno ani spoločenský prínos, kam možno zaradiť vytváranie a udržovanie pracovných miest, zviditeľnenie vyrábaných lokálnych produktov, posilňovanie rôznych lokálnych tradícií alebo propagácia regionálnych služieb.

VÝHODY RODINNÝCH PODNIKOV

Rodinné podniky nie sú v praxi žiadnou novinkou, a to ani napriek tomu, že v slovenskej právnej úprave doposiaľ nie sú osobitne legislatívne upravené. Rodinné podnikanie so sebou prináša niekoľko významných výhod.

Rodinné podniky dokážu napríklad ťažiť najmä z toho, že ich členovia nie sú len obyčajní rádoví zamestnanci určitej spoločnosti, ale okrem tejto profesionálnej, pracovnej spojitosti sú si navzájom blízki – tvoria spoločnú rodinu. Na základe takto blízkych vzťahov medzi jednotlivými členmi je preto možné odôvodnene predpokladať výrazne zvýšenú lojalitu k podniku ako v prípade iných obchodných spoločností. Zároveň v prípade obchodného vedenia spoločnosti je zrejmé, že pri rodinných podnikoch budú všetky úkony vykonávané s náležitou starostlivosťou nie len v čo najlepší prospech podniku, ale aj samotnej rodiny a vzťahov medzi jej členmi. Samotné úzke rodinné väzby zároveň zaručujú efektívnejšiu komunikáciu a väčšiu mieru dôvernosti medzi jej adresátmi. V prípade niekoľkogeneračných podnikov je možné zároveň očakávať, že členovia týchto podnikov budú cítiť určité „poslanie“ a viazanosť k podniku. Spomenúť možno takisto vyššiu snahu členov rodiny o dosahovaniu vysokej kvality a udržiavanie štandardu, práve z dôvodu silnejšej väzby na samotný podnik. K úspešnému podnikaniu rodinných firiem napomáha aj výraznejšia znalosť miestnych pomerov a sebarealizácia rodinných príslušníkov.

V budúcnosti je možné predpokladať aj zmeny v oblasti pracovného práva, najmä v oblasti nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania v tom zmysle, že výpomoc rodinných príslušníkov v rodinnom podniku by nebola považovaná za nelegálnu prácu a následne inšpekciou práce sankcionovaná, ale takýto výkon príležitostný výkon práce by bol v súlade s právnymi predpismi. Za týmto účelom však bude musieť dôjsť aj k novelizácií pracovnoprávnych predpisov.

V súčasnosti je pojem rodinný podnik využívaný za účelom získavania štátnej podpory. Možno predpokladať, že zavedenie novej právnej úpravy rodinných podnikov spôsobí, že tieto existujúce formy podpory budú prepojené s novou navrhovanou právnou úpravou.

VÝHRADY K NAVRHOVANEJ PRÁVNEJ ÚPRAVE V RÁMCI LEGISLATÍVNEHO PROCESU

Napriek tomu, že snahu legislatívne upraviť problematiku rodinných podnikov mnohí vítajú, je nevyhnutné, aby sme na tomto mieste poukázali aj na nedostatky, ktoré odborná verejnosť navrhovanej právnej úprave vytýka. V procese medzirezortného pripomienkového konania bolo vznesených niekoľko pripomienok, pričom si dovolíme na niektoré z nich poukázať. Vo všeobecnosti možno uviesť, že predkladanej právnej úprave sa vytýka nedostatok jej koncepčnosti,  systematickosti a komplexnosti.

Výhrady súvisia aj so zaradením rodinných podnikov do zákona o sociálnej ekonomike, a to najmä z dôvodu možného rozporu účelu zákona o sociálnej ekonomike a cieľmi rodinných podnikov, nakoľko nie všetky rodinné podniky zamerané na podnikateľskú činnosť musia nevyhnutne spĺňať aj požiadavku tzv. pozitívne merateľného sociálneho vplyvu.

Ďalej možno spomenúť aj výhrady týkajúce sa ústredného orgánu štátnej správy, do ktorého gescie by mala byť problematika rodinných podnikov zaradená. V súlade s predkladanou právnou úpravou platí, že podľa nej sú rodinné podniky v gescií Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, avšak podľa názoru odbornej verejnosti by táto problematika mala spadať skôr pod oblasť riadenú Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, pričom Ministerstvo práce by v legislatívnom procese malo vystupovať len ako konzultant.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že síce sa jedná o vo svojej podstate dobrý zámer a zavedenie rodinného podniku je dlhodobo želané verejnosťou, navrhovaná právna úprava nespĺňa požiadavky a očakávania na ňu kladené a aby bola spôsobilá mať v spoločnosti v oblasti rodinného podnikania reálny prínos, bolo by potrebné tomu prispôsobiť a komplexne zapracovať príslušné aj ďalšie zmeny aj do občianskoprávnych, obchodnoprávnych, pracovnoprávnych a daňových predpisov.

Ako jeden z najväčších nedostatkov, na ktorý však treba nevyhnute poukázať a s ktorým sa stotožňujeme aj my je, že predkladaná právna úprava nijakým spôsobom nereflektuje legislatívne a ekonomické aspekty rodinného podnikania, najmä s ohľadom na riešenie otázky generačnej výmeny, procesu dedenia a nástupníctva, alebo správy majetku rodinných podnikov.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."