Kategorizácia ústavnej zdravotnej starostlivosti

29.09.2021 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
8 min

Vláda SR dňa 29.09.2021 Uznesením č. 561/2021 schválila Návrh zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v upravenom novom znení (ďalej aj len „Zákon“). Ciele tejto právnej úpravy, obsah kategorizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti, plánované úrovne nemocníc ako i ďalšie zmeny navrhované v Zákone si stručne priblížime v nasledujúcom článku a o jej konečnej podobe Vás budeme následne informovať.

Kategorizácia ústavnej zdravotnej starostlivosti

Ciele navrhovanej právnej úpravy

Hlavnými cieľmi Zákona je zvýšenie kvality ústavnej starostlivosti a lepšie výsledky pre pacientov, stabilizácia zdrojov (vyššia kvalita za rovnaké zdroje, zníženie potreby na personál optimalizáciou poskytovania ústavnej starostlivosti) a vyššia spokojnosť personálu nemocnice.

Jedným z významných cieľov je tiež zabezpečiť dostatok lekárov pre udržateľnosť a posilnenie primárnej ambulantnej starostlivosti v Slovenskej republike, nakoľko práve Slovenská republika má najmenej všeobecných lekárov na počet obyvateľov v Európskej únii a problémy spôsobuje aj vysoký priemerný vek týchto lekárov. Za týmto účelom Zákon zavádza základnú definíciu okresov s nedostatkom primárnej ambulantnej starostlivosti a z Plánu obnovy sa vyčlení suma 10 miliónov eur, ktorá bude použitá na vyplácanie finančného príspevku slúžiaceho na podporu príchodu nových lekárov, ale aj ako podpora pre poskytovateľov, ktorí vytvoria v nedostatkovom okrese nové pracovné miesto.

Pomocou novej koncepcie ústavnej zdravotnej starostlivosti sa má zvýšiť bezpečnosť pacientov a zabezpečiť kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť. Lepšiu kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti  má zabezpečiť koncentrácia špecializovanej zdravotnej starostlivosti a niektorých typov zdravotných výkonov (najmä invazívnych operačných zdravotných výkonov) do nemocníc, kde na ich poskytnutie majú zdravotnícki pracovníci potrebné zručnosti a skúsenosti. Zmenu podmienila súčasná roztrieštenosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti, keďže v dnešnej dobe je medzi nemocnicami nízka miera koordinácie a spolupráce, pričom každá nemocnica sa špecializuje na iné zdravotnícke výkony, v dôsledku čoho viaceré nemocnice nedokážu pacientovi poskytnúť komplexnú ústavnú starostlivosť. Za účelom zvýšenia kvality zdravotnej starostlivosti sa z Plánu obnovy vyčlení jedna miliarda eur určená na modernizáciu a výstavbu nových nemocníc a nákup najmodernejšieho prístrojového zariadenia.

Kategorizácia ústavnej starostlivosti

Kategorizácia ústavnej starostlivosti, ktorá sa bude aktualizovať ročne, má zabezpečiť vytvorenie optimálnej siete nemocníc (OSN). Ústavná starostlivosť bude rozdelená do 5 úrovní (komunitná, regionálna, komplexná, koncová a národná úroveň), pričom kritériom pre určenie príslušnej úrovne bude náročnosť, početnosť, ako aj potreba blízkosti ústavnej starostlivosti k pacientovi. Ústavná starostlivosť bude zároveň rozdelená do programov a medicínskych služieb a pre každú úroveň nemocnice bude definovaný zoznam povinných a nepovinných programov a medicínskych služieb. V rámci kategorizácie ústavnej starostlivosti sa zadefinujú aj špecifické požiadavky na materiálno-technické vybavenie, personálne zabezpečenie, minimálne počty výkonov, ktoré musí poskytovateľ alebo lekár-operatér vykonať za rok,  maximálne čakacie doby ako aj indikátory kvality poskytovanej ústavnej starostlivosti.

Jednotlivé úrovne nemocníc

Národná úroveň - vysokošpecializovaná starostlivosť s veľmi zriedkavým výskytom. Národná nemocnica bude len na jednom mieste na Slovensku a bude sa v nej realizovať napríklad transplantácia srdca.
Koncová úroveň - špecializovaná starostlivosť s nízkou početnosťou. Pôjde napríklad o vysoko komplexnú onkologickú liečbu, kardiochirurgiu či vysoko komplexné výkony v neurochirurgii. Dojazd do koncovej nemocnice by mal byť do 90 minút.
Komplexná úroveň - komplexná akútna aj plánovaná starostlivosť na úrovni VÚC, napr. akútne ťažké úrazy či stredne komplexné onkochirurgické zákroky. Dojazd zdravotnej záchrannej služby do komplexnej nemocnice by mal byť do 1 hodiny.
Regionálna úroveň - štandardná akútna a plánovaná starostlivosť na regionálnej úrovni. Do regionálnej nemocnice budú spadať obyvatelia dvoch až troch blízkych okresov, pričom nemocnica by mala byť  dostupná  do 30 až 45 minút od bydliska pacienta. Na tejto úrovni by sa mali poskytovať základné chirurgické výkony či štandardná interná starostlivosť, pediatria, pôrodníctvo, ale aj plánované výkony ako výmeny kĺbov.
Komunitná úroveň - následná a rehabilitačná starostlivosť, urgentná ambulantná starostlivosť, komplexná ambulantná starostlivosť, špecializovaná starostlivosť, komunitárna nemocnica môže poskytovať jednodňovú zdravotnú starostlivosť, stacionárnu starostlivosť, psychiatrickú a lôžkovú starostlivosť.

Regulácia zisku zdravotných poisťovní

Súčasný zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov nereguluje zisky zdravotných poisťovní či vyplácanie dividend. Cieľom novely tohto zákona, ktorá by bola vykonaná Zákonom je použitie verejných prostriedkov zdravotného poistenia predovšetkým na úhradu zdravotnej  starostlivosti, teda v prospech poistencov. Novela má zároveň za cieľ zabrániť neprimeranej návratnosti vloženého súkromného kapitálu, ktorá bola doposiaľ dosahovaná. Vykonávacím predpisom Ministerstva zdravotníctva SR sa tak majú určiť kritéria pre stanovenie primeraného optimálneho zisku poisťovní. Zákon zároveň upravuje minimálny percentuálny podiel z vybraného poistného, ktorý musia poisťovne použiť na zdravotnú starostlivosť. Zdravotné poisťovne reguláciu zisku považujú za protiústavnú a svoj nesúhlas vyjadrili aj v početných pripomienkach k návrhu zákona.

Pokles nemocničných lôžok

Zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti vychádza z premisy, že v nemocnici sa majú pacienti liečiť a nie ležať. Podľa výpočtov Ministerstva zdravotníctva SR do roku 2030 budeme na Slovensku potrebovať namiesto súčasných 28 262 akútnych lôžok len približne 17 500 akútnych nemocničných lôžok. Do roku 2030 tak má počet akútnych lôžok klesnúť až o 38 %.

V roku 2019 prišla s reformou zdravotníctva a tzv. stratifikáciou nemocníc vtedajšia ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská, ktorá pre neúspech reformy odstúpila z funkcie ministerky. Po dvoch rokoch sa tak Ministerstvo zdravotníctva SR pokúša opätovne presadiť reformu v sektore zdravotníctva vytvorením optimálnej siete nemocníc. Aj táto reforma však naráža na nespokojnosť širokej verejnosti, ktorá sa najviac obáva „rušenia“ nemocníc a cestovania za zdravotnou starostlivosťou do nemocníc vzdialených desiatky kilometrov od ich bydlísk v dôsledku vykonanej kategorizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti v zmysle Zákona.

K návrhu Zákona bolo podané množstvo pripomienok, či už zo strany verejnosti ale aj spomínaných zdravotných poisťovní, samosprávnych krajov, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a ďalších subjektov. V súčasnosti tak prebieha vyhodnotenie pripomienok podaných v rámci medzirezortného pripomienkového konania. V prípade ak by bol Zákon prijatý, nemocnice by podľa rozdelenia, ktoré vydá Ministerstvo zdravotníctva SR k 1.1.2022, mali začať naplno fungovať od roku 2024.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."