Mikrodaňovník a zmena systému aplikácie 15 % dane z príjmov od 1.1.2021

Hronček & Partners, s. r. o. | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
7 min

Dňa 02.12.2020 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Ide o novelu zákona o dani z príjmov, ktorá vstúpila do účinnosti od 01.01.2021, s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobudnú účinnosť až o rok neskôr, t.j. 01.01.2022. V tomto článku si bližšie priblížime nový inštitút mikrodaňovníka, ale aj zmenu systému aplikácie 15% sadzby dane z príjmov.

Mikrodaňovník a zmena systému aplikácie 15 % dane z príjmov od 1.1.2021

Kto je mikrodaňovník?

Mikrodaňovníkom sa podľa definície obsiahnutej v § 2 písm. w) zákona o dani z príjmov rozumie daňovník, ktorý je:

  • fyzickou osobou, ktorého zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú osobitným predpisom
  • právnickou osobou, ktorého zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú osobitným predpisom.

Osobitným predpisom sa pritom rozumie zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Suma, od ktorej sa odvíja postavenie mikrodaňovníka zodpovedá sume 49 790 €, kedy podľa § 4 zákona o DPH zároveň vzniká zdaniteľnej osobe aj registračná povinnosť pre daň. Uvedené však neznamená, že postavenie mikrodaňovníka môže nadobudnúť len osoba, ktorá nie je platiteľom DPH. Vyplýva to zo skutočnosti, že zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu ak dosiahne obrat 49  790 € za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, týchto 12 kalendárnych mesiacov sa však nemusí zhodovať so zdaňovacím obdobím daňovníka pre daň z príjmov (kalendárny/ hospodársky rok).

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej príjmy (výnosy) za zdaniteľné obdobie nepresiahli sumu 49 790 € nadobudne postavenie mikrodaňovníka, ak súčasne splní aj negatívne podmienky, t.j. FO / PO nie je daňovníkom:

  • ktorý je závislou osobou podľa § 2 písmen n) až r) zákona o dani z príjmov a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie,
  • na ktorého bol vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár,
  • ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia.

Kontrolovanou transakciou je právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami (napr. firmy s rovnakým konateľom / spoločníkom, živnostníci v príbuzenskom vzťahu), pričom aspoň jedna z týchto osôb musí byť daňovníkom s príjmami podľa § 6 ( ide o príjmy z podnikania, príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmy z prenájmu, príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu) alebo právnická osoba, ktorá dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom. Obidve tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne. Ak by došlo ku transakcii medzi súrodencami (súrodenci sú blízkymi osobami a zároveň sa považujú za závislú osobu), no ani jeden zo súrodencov by nedosahoval uvedené príjmy, nešlo by o kontrolovanú transakciu. Iná situácia by nastala v prípade, ak by došlo k transakcií medzi súrodencami, ktorí sú zároveň živnostníkmi.

Kontrolovanými transakciami, s ktorými sa v praxi bežne stretávame sú nákup a predaj tovaru/služieb (napr. spoločnosť predá automobil spoločníkovi) prijatie a poskytnutie pôžičky (napr. spoločník si čerpá peňažnú pôžičku od spoločnosti)  či vyplatenie odmeny konateľovi.

Ak fyzická alebo právnická osoba spĺňa uvedené definičné znaky, môže nadobudnúť postavenie mikrodaňovníka a využívať výhody, ktoré vyplývajú z tohto postavenia. V zmysle prechodných ustanovení k úpravám zákona o dani z príjmov účinným od 1. januára 2021 postavenie mikrodaňovníka môže daňovník nadobudnúť prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce sa najskôr 01.01.2021

Výhody postavenia mikrodaňovníka:

Nadobudnutie postavenia mikrodaňovníka so sebou prináša viaceré výhody. Mikrodaňovník získa výhody v oblasti:

  • odpisovania hmotného majetku,
  • odpočtu daňovej straty,
  • tvorby daňových opravných položiek
  • 15 % sadzby dane

Odpisovanie hmotného majetku:

Podľa doterajšej úpravy sa hmotný majetok odpisoval postupne, podľa zaradenia majetku do odpisovej skupiny. Zvýhodnené odpisovanie hmotného majetku spočíva vtom, že mikrodaňovník môže odpísať hmotný majetok z odpisových skupín 0 až 4 s výnimkou osobného automobilu so vstupnou cenou nad 48 000 € v ľubovoľnej výške, najviac však počas doby odpisovania a najviac do výšky vstupnej ceny. Po novom mikrodaňovník, ktorý prenajíma hmotný majetok z odpisových skupín 0 až 4, nie je pri odpisovaní majetku limitovaný výškou príjmov z prenájmu tohto majetku.

Daňovník, ktorý je právnickou osobou môže uplatniť zvýhodnené odpisovanie len na hmotný majetok zaradený do užívania v zdaňovacom období, v ktorom daňovník získal postavenia mikrodaňovníka. V prípade fyzickej osoby sa zvýhodnené odpisovanie uplatňuje na hmotný majetok zaradený do obchodného majetku (majetok, ktorý súvisí s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti) v zdaňovacom období, v ktorom bol daňovník považovaný za mikrodaňovníka.

Zvýhodnené odpisovanie hmotné majetku je možné uplatniť len na majetok nadobudnutý od 1.1.2021. Uplatnené zvýhodnené odpísanie hmotného majetku zostáva zachované aj v ďalších zdaňovacích obdobiach, a to bez ohľadu na to, či daňovník v ďalších zdaňovacích obdobiach získa alebo nezíska postavenie mikrodaňovníka. Mikrodaňovník, ktorý si uplatní zvýhodnené odpisovanie si nemôže uplatniť prerušenie odpisovania.

Odpočet daňovej straty

V porovnaní s ostatnými daňovníkmi si mikrodaňovník môže odpočítať daňovú stratu až do výšky celého základu dane. Podmienkou je, že v zdaňovacom období, v ktorom si daňovník uplatní odpočet daňovej straty sa musí považovať za mikrodaňovníka. Od základu dane možno odpočítať daňovú stratu počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Daňovník môže odpočítať stratu vykázanú za zdaňovacie obdobie, počas ktorého nebol mikrodaňovníkom, podstatnou skutočnosťou je, že má postavenie mikrodaňovníka v zdaňovacom období, v ktorom si chce odpočet straty uplatniť. Odpočet možno uplatniť len na daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia, ktoré sa začínajú najskôr 01.01 2021.

Tvorba daňových opravných položiek

Mikrodaňovník, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva, môže po novom zahrnúť do daňových výdavkov tvorbu opravnej položky k nepremlčanej pohľadávke a  príslušenstvu pohľadávky. Podmienkou je, že existuje riziko, že dlžník pohľadávku / príslušenstvo úplne alebo čiastočne nezaplatí. Pohľadávka ( rovnako to platí pre príslušenstvo) musí byť zahrnutá do zdaniteľných príjmov v zdaniteľnom období, v ktorom mal daňovník postavenie mikrodaňovníka. Platí, že  daňovník musí mať postavenie mikrodaňovníka v zdaňovacom období, v ktorom opravnú položku tvorí. Uvedené sa nevzťahuje na pohľadávky nadobudnuté postúpením alebo pohľadávku, ktorú možno vzájomne započítať so splatnými záväzkami voči dlžníkovi.

15% sadzba dane

Od 01.01.2021 bude pre mikrodaňovníkov platiť 15% sadzba dane z príjmov. V zmysle schválenej novely 15% sadzba dane z príjmov sa vzťahuje na všetky fyzické a právnické osoby, ktorých zdaniteľné príjmy neprevýšili sumu 49 790 €. Uvedené spĺňa každý mikrodaňovník, keďže ide zároveň aj o jednu z podmienok získania tohto postavenia.

Oproti právnej úprave dane z príjmov, platnej v roku 2020 ide pre daňovníkov o nevýhodnú zmenu zákona, pretože sa významne zužuje okruh subjektov (daňovníkov), ktoré budú svoje príjmy zdaňovať sadzbou vo výške 15 % .

Subjekty, ktoré nespadajú pod aplikáciu 15 % sadzby dane z príjmov budú svoje príjmy zdaňovať príslušnou sadzbou dane vo výške podľa ust. § 15 zákona o dani z príjmov, a to fyzické osoby v sadzbe 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane, a 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima. Sadzba dane právnických osôb, ak sa neaplikuje 15 % sadzba dane, bude použitá sadzba dane vo výške 21 %, ak predmetné ustanovenie pre osobitné prípady nestanovuje inak.

Len pre úplnosť dodávame, že jedným z opatrení prednesených súčasným ministrom hospodárstva, označených ako „podnikateľské kilečko“ je aj zrušenie inštitútu mikrodaňovníka. Je teda otázkou ako dlho zostane úprava, ktorá vstúpi do účinnosti od 01.01.2021 v platnosti.

Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. má rozsiahle skúsenosti pri zastupovaní subjektov v daňových kontrolách na rôznych druhoch daní, kde pomáha daňovým subjektom hájiť a presadzovať ich práva a chrániť ich záujmy voči nesprávnym alebo nezákonným postupom orgánov verejnej moci. V oblasti daňovej problematiky úzko spolupracujeme s uznávaným odborníkom v oblasti daní, daňovým poradcom Ing. Mgr. Martinom Tužinským, PhD. Ak riešite problém týkajúci sa oblasti daní, s ktorým potrebujete pomôcť, naši odborníci sú pripravení poskytnúť Vám pomocnú ruku.
 


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."