Aké možnosti má veriteľ pri uplatňovaní nárokov voči Arca Capital Slovakia, a.s.?

Hronček & Partners, s. r. o. | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
7 min

Pamätáte si na veľkú reklamnú kampaň finančnej skupiny Arca Investments, ktorá promovala prostredníctvom spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. svojho „Predátora medzi investíciami?“ Išlo o zmenku, ktorú ste si mohli zakúpiť za 25.000 EUR, pričom spoločnosť garantovala výnos 6,082 % ročne. Poviete si – ponuka, ktorá sa neodmieta. Realita však ukázala, že investovaním do zmeniek spoločnosti Arca Capital sa investori pohybujú po veľmi tenkom ľade. Neubehlo ani pol roka a na verejnosť vyplávali informácie o finančných problémoch s vyplácaním veriteľov.

Aké možnosti má veriteľ pri uplatňovaní nárokov voči Arca Capital Slovakia, a.s.?

 

Arca Capital Slovakia, a.s. svoju platobnú neschopnosť a nemožnosť plniť svoje záväzky zdôvodňuje aj nepriaznivou situáciou s ohľadom na neustále pretrvávajúcu pandémiu COVID-19.

Pandémia mohla mať dopad na finančnú situáciu tejto spoločnosti, avšak poukazujeme na skutočnosť, že práve koronavírus a s ním prijaté právne predpisy sú dôvodom, prečo táto spoločnosť v súčasnosti nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácií. Konkrétne ide o takzvaný „Lex Corona“, teda zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý poskytuje podnikateľom dočasnú ochranu v zmysle, že prerušuje konania o návrhu veriteľov na vyhlásenie konkurzu po 12. marci 2020. Uvedené ma za následok, že v súčasnej situácií nie je možné vyhlásiť konkurz na majetok dlžníka. Takáto situácia bude trvať minimálne do 31. decembra 2020. Spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s. má ale veriteľov aj na území Českej republiky, čo vyústilo dňa 18.09.2020 do podania návrhu Mestskému súdu v Prahe na vyhlásenie insolvenčného konania. Mestský súd v Prahe avšak insolvenčné konanie zastavil, pričom v odôvodnení poukázal práve na slovenský Lex Corona, ktorý chráni aj spoločnosť Arca Capital Slovakia, a.s., a ktorý by mali rešpektovať aj súdy ostatných členský štátov.

Čo teda robiť v prípade, že si spoločnosť neplní svoje záväzky a svojich veriteľov nie je schopná vyplatiť? V prípade, že sa dlžník stane insolventným a nie je schopný plniť svoje záväzky, má veriteľ niekoľko možností ako postupovať, či už v občianskoprávnej, alebo trestnoprávnej rovine. Pokiaľ Vás zaujíma, aké možnosti má veriteľ pri insolventnosti dlžníka, tak tento článok je určený práve pre Vás. Uvedený popis nižšie uvedených možností postupu voči dlžníkom, predstavuje všeobecný návrh riešení, ktoré majú poškodení veritelia v popísaných prípadoch podľa platných právnych predpisov a nemá žiadne priame spojenie so spoločnosťou Arca Capital Slovakia, a.s. vzhľadom na skutočnosť, že momentálne nedisponujeme konkrétnymi skutkovými informáciami na základe, ktorých by mohol byť zvolený konkrétny postup vo veci.

Možnosti postupu v občianskoprávnej rovine

            Ak je spoločnosť v úpadku a nie je schopná plniť svoje záväzky, reštrukturalizácia a konkurz predstavujú dva spôsoby vyrovnania dlhov spoločnosti, na základe ktorých sa veritelia môžu dostať k svojim peniazom. Česká právna úprava obsahuje podobné riešenie v podobe tzv. insolvenčného riadenia (,,insolvenčního řízení“).  

Reštrukturalizácia aj konkurz predstavujú zákonom upravený postup riadenia úpadku dlžníka, a to prostredníctvom speňaženia jeho majetku a následným uspokojením veriteľov v čo najväčšom rozsahu. Reštrukturalizácia je proces ozdravovania spoločnosti. Podstata spočíva v revitalizácií spoločnosti a podstatným prvkom tohto procesu je, že spoločnosť si po úspešnej reštrukturalizácií zachová svoju existenciu a možnosť naďalej podnikať. V prípade, že súd povolí reštrukturalizáciu spoločnosti, veriteľ musí svoju pohľadávku do reštrukturalizácie prihlásiť v zákonnej lehote. Pokiaľ veriteľ pohľadávku neprihlási, táto spravidla zanikne a veriteľ sa so svojimi peniazmi môže rozlúčiť. Poukazujeme však na skutočnosť, že ani v procese reštrukturalizácie spoločnosti nemusí a spravidla ani nedochádza k úplnému uspokojeniu pohľadávok veriteľov. Reštrukturalizačný plán zväčša stanoví obdobie, v ktorom bude dochádzať prostredníctvom splátok k uhradzovaniu dlhov, pričom veriteľ by mal byť uspokojený minimálne vo výške 50% svojej pohľadávky.

Konkurz, laicky označovaný ako bankrot, je rovnako ako reštrukturalizácia proces smerujúci k uspokojeniu veriteľov, avšak s niekoľkými podstatnými rozdielmi. Cieľom konkurzného konania je speňažiť majetok úpadcu a následne rovnomerne uspokojiť pohľadávky veriteľov. Veriteľ musí svoju pohľadávku prihlásiť, avšak rovnako tak ako pri reštrukturalizácií, ani v rámci konkurzného konania nemôže očakávať veriteľ v praxi uspokojenie svojej pohľadávky v plnom rozsahu. Výsledkom konkurzného konania je teda čiastočné uspokojenie pohľadávok veriteľov a následný výmaz spoločnosti z Obchodného registra.

Veritelia sa tak môžu domáhať uspokojenia v občianskoprávnej rovine. Vo všeobecnosti platí, že ak by konanie dlžníka vykazovalo znaky protiprávnosti, môže za súčasného naplnenia ďalších skutočností sprevádzajúcich aktivity dlžníka, dochádzať naplneniu niektorej zo skutkových podstát majetkových trestných činov. Tu však upozorňujeme, že akékoľvek podozrenie z protiprávnej činnosti musí byť dôvodné a musí vychádzať zo skutkových okolností, posudzovanie ktorých náleží príslušným štátnym orgánom.

Pri ekonomickej kriminalite, zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej len „Trestný zákon“) rozoznáva niekoľko skutkových podstát trestných činov proti majetku. Napr. trestný čin podvodu podľa § 221, trestný čin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a § 238 Trestného zákona a trestný čin poškodzovania veriteľa podľa § 239 Trestného zákona. Trestného činu podvodu sa dopustí každý, kto seba, alebo inú osobu, obohatí na škodu cudzieho majetku tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na tomto cudzom majetku škodu prevyšujúcu sumu 266 €. Trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku sa dopustí každý, poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť alebo povinnosť uloženú právoplatným rozhodnutím súdu alebo vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať cudzí majetok spôsobí týmto porušením na spravovanom  majetku škodu prevyšujúcu sumu 266 €. Trestného činu poškodzovania veriteľa sa dopustí každý, kto čo i len čiastočne zmarí uspokojenie svojho veriteľa tým, že zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho majetku, zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme, predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik. Vo všetkých prípadoch sa jedná o úmyselné trestné činy.

V prípade, ak by došlo k naplneniu niektorej z uvedených skutkových podstát trestných činov zo strany obchodných spoločností, ktoré sú právnickými osobami, je vhodné poznamenať, že žiadny z nich nie je uvedený v § 3 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb, čo znamená, že za tieto činy môže byť zodpovedná výhradne fyzická osoba. Ak by bolo v tejto záležitosti preukázané zavinenie niektorej z osôb konajúcich za takúto právnickú osobu, bolo by možné rozhodnutím súdu v trestnom konaní určiť nárok na náhradu škody, ktorý by poškodené osoby mali priamo voči osobám konajúcim za právnickú osobu. Takého rozhodnutie by bolo samo o sebe exekučným titulom, priamo voči fyzickej osobe, ktorého vymáhanie by nebolo ovplyvnené konkurzným, resp. reštrukturalizačným konaním vedeným proti právnickej osobe – dlžníkovi

Na záver si dovolíme poznamenať, že v takto komplexných prípadoch je mimoriadne dôležitá správna voľba pri výbere právneho zástupcu, ktorý na jednej strane musí spĺňať kvalifikačné predpoklady pre riešenie takejto problematiky, ktorá v sebe spája znalosti a skúsenosti z oblasti ekonómie, obchodného a trestného práva, a súčasne by nemal byť v konflikte záujmov svojich klientov s ostatnými zúčastnenými stranami, ktorými je jednak samotný dlžník ako aj subjekty v ktorých záujme konal, resp. ktoré konali v jeho záujme. Tím odborníkov z advokátskej kancelárie Hronček & Partners, s. r. o. s niekoľkoročnými skúsenosťami v oblasti práva v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie, obchodného a trestného práva Vám zaručí spoľahlivosť, odbornosť a efektívnosť poskytnutých právnych služieb. Neváhajte sa na nás obrátiť, v prípade, ak chcete vo vyššie uvedených oblastiach práva akokoľvek poradiť alebo inak pomôcť.   

           


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".