Nová právna regulácia pre nesplácanie úverov

31.05.2024 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
3 min

Spravovanie a nákup nesplácaných úverov bude mať nový právny rámec, ktorý vstúpi do platnosti už 1. júna 2024. Primárnym cieľom tejto regulácie je riešenie problematiky nesplácaných úverov a podpora rozvoja sekundárnych trhov s nesplácanými úvermi v Európskej únii.

Nová právna regulácia pre nesplácanie úverov

Nedávno schválený zákon č. 106/2024 Z. z. o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o správcoch úverov a nákupcoch úverov”) predstavuje významný krok v oblasti finančnej regulácie na Slovensku. Zákon o správcoch úverov a nákupcoch úverov reflektuje Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2167 z 24. novembra 2021 o správcoch úverov a nákupcoch úverov a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2014/17/EÚ, ktorá stanovuje spoločné pravidlá pre správu a nákup nesplácaných úverov v rámci celej Európskej únie (EÚ).

Správa a nákup nesplácaných úverov predstavuje špecifickú oblasť finančného trhu, ktorá zahŕňa riadenie a vymáhanie úverov, ktoré nie sú splácané v súlade s dohodnutými podmienkami. Nesplácané úvery môžu predstavovať riziko pre finančné inštitúcie, ale zároveň ponúkajú investičné príležitosti pre spoločnosti špecializujúce sa na ich správu a vymáhanie.

Primárnym cieľom schváleného zákona o správcoch úverov a nákupcoch úverov je umožniť úverovým inštitúciám efektívne riešiť nadmerné hromadenie nesplácaných úverov. Prostredníctvom externého zabezpečenia správy nesplácaných úverov špecializovaným správcom alebo ich predajom nákupcom, ktorí sú ochotní podstupovať riziká a majú odborné znalosti na ich riadenie budú banky schopné lepšie zvládať túto problematiku.

V minulosti už boli v podmienkach EÚ zavedené pravidlá, ktoré stanovili úverovým inštitúciám vyčleniť dostatočné finančné prostriedky na riešenie situácií s nesplácanými úvermi, prostredníctvom ktorých sa má predchádzať ich nadmernému hromadeniu v čo najskoršej fáze. Schváleným zákonom o správcoch úverov a nákupcoch úverov sa však predpokladá, že dôjde ešte k výraznejšiemu posilneniu zamedzenia nadmerného hromadenia úverov, a to práve možnosťou ich predaja iným subjektom na sekundárnych trhoch. Tieto trhy by mali byť efektívne, konkurencieschopné a transparentné, aby umožnili prenos rizika spojeného s nesplácanými úvermi na iné subjekty. Takýto postup by pomohol znížiť tlak na úverové inštitúcie a umožnil by efektívne riešenie problémov s nesplácanými úvermi. 

Nový zákon o správcoch úverov a nákupcoch úverov upravuje konkrétne podmienky na udelenie povolenia pre správcov úverov, ktoré budú subjekty žiadajúce o povolenie povinné splniť. Zároveň vymedzuje aj dôvody pre odobratie povolenia, náležitosti registra správcov úverov ako aj ich povinnosti vo vzťahu k dlžníkom. Zákon o správcoch úverov a nákupcoch úverov tiež obsahuje požiadavky pre výkon správcu úverov ako aj úpravu právnych vzťahov medzi správcom a nákupcom úveru, externé zabezpečovanie činností správcom, právny rámec cezhraničných činností správy úveru, právne postavenie nákupcov úveru a dohľad nad všetkými dotknutými subjektmi. 

Správa a nákup nesplácaných úverov predstavuje špecifickú oblasť finančných služieb, v rámci ktorej sa podniky špecializujú na akvizíciu a správu úverov, ktoré dlžníci nie sú schopní splácať podľa pôvodne dohodnutých podmienok. Tento proces zahŕňa nielen administratívne riadenie, ale aj aktívne vymáhanie pohľadávok či rokovania s dlžníkmi.
Poskytovanie správy a nákupu nesplácaných úverov je regulované príslušnými legislatívnymi a regulačnými rámcami, ktoré zahŕňajú potrebu získania povolenia od Národnej banky Slovenska. Podmienky pre získanie povolenia a následný výkon činnosti držiteľa povolenia pre správcu úverov sú dôsledne upravené v zákone o správcoch úverov a nákupcoch úverov. 

Za účelom získania povolenia pre správcu úverov Národná banka Slovenska odporúča využiť služby advokátskych kancelárii, ktoré majú so zastupovaním pred Národnou bankou Slovenska skúsenosti, a ktoré Vám tak poskytnú potrebné právne poradenstvo a efektívne pomôžu s prípravou všetkých potrebných dokumentov a formulárov na podanie žiadosti o udelenie povolenia pre správcu úverov až po zastúpenie pred Národnou bankou Slovenska v samotnom konaní o udelenie povolenia. V priebehu konania o udelenie povolenia advokátska kancelária vystupuje ako právny zástupca žiadateľa, zabezpečuje komunikáciu s príslušnými regulačnými orgánmi a rieši všetky právne otázky, ktoré môžu počas tohto procesu vzniknúť.

Ak máte záujem o naše služby alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formuláru alebo na mailovej adrese: info@legalfirm.sk

 


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci.