Novela Obchodného zákonníka

04.11.2022 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
5 min

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) prejde od 01.01.2023 ďalšími zmenami, pričom najvýznamnejšie z nich si predstavíme v nasledujúcich riadkoch.

Novela Obchodného zákonníka

Prepojenie centrálnych registrov 

 • Novela zákona predpokladá, že dôjde k prepojeniu centrálnych registrov, teda napríklad Obchodného registra a iných registrov, resp. evidencií, do ktorých je obchodná spoločnosť zaregistrovaná, resp. do ktorej je povinná ukladať listiny, a to najmä za účelom efektívnejšej výmeny informácií medzi jednotlivými registrami (evidenciami). 

Zriadenie podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby bude jednoduchšie  

 • Podľa prekladanej novely by malo dôjsť k zníženiu administratívnej záťaže pri procese zriaďovania podniku zahraničnej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby, a to za predpokladu, že budú splnené nasledovné podmienky: 
  • Takýto subjekt za zriaďuje za účelom podnikania, 
  • Predmetom podnikania takéhoto subjektu budú len vybrané živnosti v súlade so zoznamom voľných živností, ktorý bude vydaný podľa osobitného predpisu (živnostenského zákona), 
  • Predmet podnikania takéhoto subjektu nebude tvoriť viac ako 15 voľných živností zvolených v súlade s vyššie uvedeným.  

Zjednodušené zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným 

 • Po novom bude možné založiť s.r.o. aj „jednoduchším“ spôsobom. Uvedené znamená, že doterajší spôsob zakladania obchodných spoločností zostane nezmenený, avšak pridá sa k nemu variant umožňujúci jednoduchšie a pravdepodobnejšie rýchlejšie založenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Tento spôsob zakladania sa vzťahuje výlučne na spoločnosť s ručením obmedzeným, preto ho nie je možné využiť v prípade iného typu obchodnej spoločnosti. Pokiaľ bude mať subjekt záujem o založenie s.r.o. takýmto spôsobom, budú musieť byť splnené nasledovné podmienky: 
  • spoločnosť nemá viac ako 5 spoločníkov, 
  • spoločnosť musí byť založená za účelom podnikania, 
  • predmetom podnikania takéhoto subjektu budú len vybrané živnosti v súlade so zoznamom voľných živností, ktorý bude vydaný podľa osobitného predpisu (živnostenského zákona), 
  • predmet podnikania takéhoto subjektu nebude tvoriť viac ako 15 voľných živností zvolených v súlade s vyššie uvedeným, 
  • obchodné meno spoločnosti bude musieť obsahovať dodatok „s. r. o.“, 
  • prípustné sú len peňažné vklady, 
  • správcom vkladu musí byť štatutárny orgán spoločnosti (konateľ) – táto časť novely je pritom zaujímavá, nakoľko v § 60 ObZ ustanovuje, že správcom vkladu je buď zakladateľ, alebo banka (pobočka zahraničnej banky). Napriek tomu však v prípade založenie týmto s.r.o. to bude ex lege konateľ
  • spoločnosť nemôže mať ustanovenú dozornú radu. 
 • Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným týmto spôsobom má okrem iného výhodu aj v tom, že dochádza k výberu živností z vopred určeného zoznamu, čoho následkom je, že podnikateľ nemusí tieto živnosti ohlasovať samostatne, ale k ich „ohláseniu“ dochádza v danom prípade automaticky. 
 • Na konanie v týchto veciach bude kauzálne príslušný registrový súd Okresný súd Žilina. Jeho pôsobnosť bude v daných konaniach daná pre celé územie Slovenskej republiky.  

Zoznam voľných živností 

 • Zoznam voľných živností, na ktorý vyššie odkazujeme bude upravený a bude obsahovať taxatívny výpočet 73 voľných živností, medzi ktorými nájdeme napríklad: 
  • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 
  • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby, 
  • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien, 
  • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla, 
  • Vedenie účtovníctva a mnohé iné. 

Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."