Novela zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce s účinnosťou od 1.1.2024

17.04.2024 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min
Novela zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce s účinnosťou od 1.1.2024

Novela zákona o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinná od 01.01.2024 priniesla posilnenie kompetencií Národného inšpektorátu práce ako rozpočtovej organizácie štátu so sídlom v Košiciach, za činnosť ktorej zodpovedá generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce vymenúvaný a odvolávaný ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. K rozšíreniu kompetencií Národného inšpektorátu práce došlo pri:

  1. Povinnostiach Národného inšpektorátu práce poskytovať údaje o pokutách – Národný inšpektorát práce je povinný na požiadanie verejných orgánov elektronicky poskytovať informácie o tom, či fyzickej osobe alebo právnickej osobe bola právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. V praxi to znamená, že zamestnávateľ, ktorý poruší zákaz nelegálneho zamestnávania, je ihneď po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o porušení tohto zákazu zapísaný do centrálneho verejne prístupného zoznamu fyzických a právnických osôb, ktorý je dostupný online na webovej stránke https://www.ip.gov.sk/app/registerNZ/. Na základe toho Národný inšpektorát práce bude oprávnený poskytovať údaje verejným orgánom o tom, či k určenému dňu bola, resp. nebola fyzickej osobe alebo právnickej osobe právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania. Zverejnenie informácií verejným orgánom môže vážne ovplyvniť povesť a dobré meno zamestnávateľa a rovnako aj možnosť získania ďalších potenciálnych obchodných príležitostí. Je preto dôležité, aby zamestnávatelia dodržiavali právne predpisy týkajúce sa zamestnávania.
  2. K ďalšej zmene došlo v oblasti medzinárodnej spolupráce, kedy Národný inšpektorát práce aktívne participuje s inými krajinami na medzinárodnej spolupráci v oblasti ochrany práce, najmä v spojitosti s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii. Ide o činnosti ako spolupráca pri zisťovaní, kontrole, hodnotení pracovných podmienok a pri koordinovaní a zabezpečovaní výkonu dozoru nad dodržiavaním času vedenia motorového vozidla, doby odpočinku a bezpečnostnej prestávky, a to na účely zlepšenia pracovných podmienok a ochrany práv zamestnancov.
  3. Rovnako zmeny nastali aj pri plnení úloh podľa osobitného predpisu, podľa ktorých Národný inšpektorát práce plní úlohy stanovené osobitným predpisom, čím sa zvyšuje jeho flexibilita a schopnosť prispôsobiť sa špecifickým potrebám v oblasti inšpekcie práce. Jednou z takýchto úloh je aj napríklad povinnosť zamestnávateľov predkladať informácie Európskej komisii za predchádzajúci kalendárny rok o počte kontrol nelegálneho zamestnávania v jednotlivých rizikových odvetviach, ktorú možno považovať za súčasť monitorovania a regulácie nelegálneho zamestnávania.

Uvedené posilnené kompetencie Národného inšpektorátu práce novelou zákona, vrátane poskytovania údajov o pokutách a aktívnej účasti na medzinárodnej spolupráci, predstavujú snahu o väčšiu transparentnosť, efektivitu a globálnu súdržnosť v oblasti pracovných vzťahov, čo by sa v praxi mohlo pozitívne odzrkadliť na celkovom zlepšení pracovných podmienok všetkých zamestnancov.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci.