Novela zákona o kolektívnom investovaní

16.06.2022 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
5 min

Dňa 25. mája schválila Národná rada Slovenskej republiky novelu zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní s účinnosťou od 01.01.2023, ktorá so sebou prináša niekoľko zmien, ktoré si bližšie priblížime v dnešnom článku.

Novela zákona o kolektívnom investovaní

Na úvod si dovolíme poznamenať, že predmetná novela zákona prináša zmenu definície kvalifikovaného investora, pričom podľa tejto novely sa kvalifikovaným investorom rozumie investor, ktorý investuje aspoň 50 000 eur, ak § 31d neustanovuje inak. Na prvý pohľad sa síce môže jednať o malú a nepodstatnú zmenu, avšak významnejšou sa stáva v širšom kontexte celej novely. Samotná zmena definície kvalifikovaného investora spoločne s odkazom na nové ustanovenie § 31d naznačuje, že kvalifikovaným investorom sa môže stať aj osoba, ktorá investuje menšiu čiastku ako ustanovuje zákon, za splnenia osobitných podmienok ustanovených v § 31d.

Čo však upravuje § 31d zákona o kolektívnom investovaní? Toto ustanovenie nesie pomenovanie „osobitné ustanovenia k distribúcii alternatívnych investičných fondov podľa § 4 ods. 2 písm. b) kvalifikovaným investorom“. Toto ustanovenie teda zavádza právnu úpravu, ktorá umožňuje distribuovať cenné papiere alebo majetkové účasti alternatívneho investičného fondu kvalifikovanému investorovi, ktorého výška investície do takéhoto fondu je aspoň 100 000 eur, za splnenia troch základných podmienok, ktoré musia byť splnené kumulatívne, teda súčasne. Prvou podmienkou je, že počet kvalifikovaných investorov investujúcich do jedného alternatívneho investičného fondu nesmie presiahnuť počet 50 osôb. Celkovo sa teda kolektívneho investovania do uvedeného fondu môže zúčastniť najviac 50 kvalifikovaných investorov. Druhou podmienkou je, že podiel kvalifikovaných investorov na čistej hodnote majetku alternatívneho investičného fondu nie je vyšší ako 20 %. Tretia podmienka stanovuje, že podiel kvalifikovaných investorov na celkovej hodnote spravovaných alternatívnych investičných fondov právnickej osoby vykonávajúcej správu alternatívnych investičných fondov, na spravovanie ktorých sa nevyžaduje povolenie (v praxi sa teda jedná o fondy s aktívami do 500 miliónov eur), nie je vyšší ako 20 %, pričom toto obmedzenie sa vzťahuje na spravované aktíva, ktoré riadi právnická osoba vykonávajúca správu alternatívnych investičných fondov priamo alebo nepriamo prostredníctvom spoločnosti, s ktorou je prepojená personálne alebo vzťahom kontroly, resp. významným priamym podielom alebo nepriamym podielom.

Ďalšou podstatnou otázkou je, kto môže tieto cenné papiere a majetkové účasti na alternatívnych investičných fondoch distribuovať. Zákon ustanovuje, že sa musí jednať o finančnú inštitúciu ktorá má platné povolenie na poskytovanie investičnej služby investičné poradenstvo alebo platné povolenie na poskytovanie investičnej služby riadenie portfólia, spolu s vykonaním testu vhodnosti investície do cenných papierov alebo majetkových účastí pre kvalifikovaného investora. Na účely zákona o kolektívnom investovaní sa finančnou inštitúciou rozumie obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, banka, pobočka zahraničnej banky, poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti.

Zákon ďalej zavádza informačnú povinnosť, podľa ktorej je právnická osoba vykonávajúca správu alternatívnych investičných fondov povinná poskytnúť kvalifikovaným investorom informácie o rizikovosti investície, opis investičnej stratégie a cieľov alternatívneho investičného fondu, popis postupov, ktorými možno zmeniť investičnú stratégiu a investičnú politiku alternatívneho investičného fondu, popis všetkých poplatkov, nákladov a výdavkov ktoré priamo alebo nepriamo znášajú investori a ich maximálnu výšku a postup a podmienky pre vydávanie a vyplatenie alebo spätný odkup cenných papierov alebo majetkových účastí alternatívneho investičného fondu alebo zahraničného alternatívneho investičného fondu.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."