Novela Zákonníka práce #3 - Otcovská dovolenka

30.08.2022 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
6 min

V treťom článku z dielne našej advokátskej kancelárie k téme novela Zákonníka práce si bližšie priblížime inštitút otcovskej dovolenky. Dňa 27.05.2022 bol Národnej rade Slovenskej republiky doručený vládou schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Hoci pôvodne bol zamýšľaný dátum účinnosti novely od 1.10.2022 dnes je zrejmé, že tento termín nebude dodržaný. Legislatívny proces priebežne sledujeme a o vývoji budeme v rámci našich článkov informovať.

Novela Zákonníka práce #3 - Otcovská dovolenka

V záujme podpory rovnomernejšieho rozdelenia starostlivosti o deti medzi ženami a mužmi a odstránenia rodových stereotypov Európska únia bojuje proti nedostatku platenej otcovskej a rodičovskej dovolenky. V súlade s právom Európskej únie už súčasné znenie Zákonníka práce pozná inštitút otcovskej dovolenky, hoci ho tak priamo nenazýva. Táto skutočnosť však nie je každému známa a opakovane vyvoláva požiadavky, aby sa do Zákonníka práce zaviedla otcovská dovolenka, hoci z hľadiska svojho obsahu už v Zákonníku práce ustanovená je. Na uvedený jazykový nedostatok súčasnej právnej úpravy Zákonníka práce reaguje zákonodarca zavedením pojmu otcovská dovolenka.  

V zmysle ustanovenia § 166 ods. 1 v súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí mužovi odo dňa narodenia dieťaťa otcovská dovolenka v trvaní 28 týždňov, osamelému mužovi v trvaní 31 týždňov a v súvislosti so starostlivosťou o narodené dve alebo viac detí v trvaní 37 týždňov.  

Materská dovolenka v súvislosti s pôrodom nesmie byť kratšia ako 14 týždňov a nemôže sa skončiť ani prerušiť pred uplynutím šiestich týždňov odo dňa pôrodu. V súčasnosti si teda otec dieťaťa môže uplatniť nárok na dávku nemocenského poistenia – materské až po uplynutí šiestich týždňov po pôrode, teda v prípade keď prestane poberať materské matka dieťaťa.  

S cieľom poskytnutia možnosti vytvorenia puta medzi otcami a deťmi už v ranom veku detí  novela zavádza možnosť súbežného čerpania materského otcom aj matkou dieťaťa počas dvoch týždňov v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa.  

Podmienkami získania materského otcom sú: 

  • starostlivosť o dieťa 
  • nemocenské poistenie v rozsahu najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred dňom, od ktorého sa  žiada o priznanie materského 

Európska únia, ako aj náš zákonodarca si uvedomujú, že narodenie dieťaťa patrí medzi najkrajšie chvíle v živote rodičov a novou právnou úpravou sa rodičom novorodeniatka umožňuje prežívať toto obdobie spoločne v rodinnom kruhu.  Uvedená právna úprava má tak za cieľ podporiť zosúladenie pracovného a súkromného života. 

Nárok na materské si od účinnosti novelizovaného Zákonníka práce budú môcť otcovia rozdeliť na dve obdobia, to znamená, že otcovia nezískajú 2 týždne voľna navyše, ale súčasný nárok sa rozdelí na samostatné nároky. Počas prvých 6 týždňov od narodenia dieťaťa môžu otcovia požiadať o otcovskú dovolenku v rozsahu 2 týždňov, pričom zvyšnú časť otcovskej dovolenky (26 týždňov) možno vyčerpať neskôr. 

Samozrejme, rozdelenie otcovskej dovolenky na dve obdobia nie je povinnosťou. Tak ako aj doteraz, si otec bude môcť čerpať otcovskú dovolenku vcelku. Novela Zákonníka práce tak v konečnom dôsledku nepriznáva otcom 2 týždne otcovskej dovolenky naviac, len umožňuje jej rozdelenie na dve obdobia.  

Právo na otcovskú dovolenku nepatrí len biologickému otcovi dieťaťa, ale aj mužovi, ktorý prevzal dieťa na základe rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ide napríklad o pestúna či osvojiteľa.  

V zmysle súčasnej úpravy môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. Novela Zákonníka práce navrhuje rozšíriť ochranu pred okamžitým skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe a priznať porovnateľnú ochranu aj mužovi, ktorý ide na otcovskú dovolenku. 

Na záver si dovoľujeme zdôrazniť, že v prípade ak sa zamestnanec vráti do práce po skončení dôležitej osobnej prekážky v práci, ktorou je aj otcovská dovolenka, zamestnávateľ je  povinný zaradiť ho na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť zamestnanca na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnávateľ je povinný zaradiť zamestnanca za podmienok, ktoré pre neho nebudú menej priaznivé než podmienky, ktoré mal v čase, keď vznikla dôležitá osobná prekážka v práci a zamestnanec má právo na prospech z každého zlepšenia pracovných podmienok, na ktoré by mal právo, ak by táto dôležitá osobná prekážka v práci nenastala. 

Tím našich odborníkov z oblasti pracovného práva je garanciou poskytovania efektívnych právnych služieb. V prípade, že sa potrebujete poradiť ale potrebujete pomôcť s akoukoľvek otázkou v oblasti pracovného práva, neváhajte sa na nás obrátiť. Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. je Vám plne k dispozícií.   

 


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci.