Organizačné zložky podnikov budú musieť potvrdiť zapísané údaje v Obchodnom registri, inak ich vymažú

Advokátska kancelária Hronček & Partners, s. r. o. | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
5 minút

Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 01.10.2020 priniesla so sebou mnohé zásadné zmeny. Jednou z nich bola aj novelizácia týkajúca sa organizačných zložiek podnikov. Okrem zjednodušeného označovania organizačných zložiek, kedy sa odštepný závod alebo iný organizačný útvar podniku už ako osobitná kategória organizačných zložiek nebude zapisovať do obchodného registra, novela prináša aj zmenu súvisiacu s výmazom subjektov z obchodného registra ex lege.

Organizačné zložky podnikov budú musieť potvrdiť zapísané údaje v Obchodnom registri, inak ich vymažú

Ako sme už uviedli v predchádzajúcom článku, dňa 22. septembra 2019 Národná rada SR schválila zákon č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Ide o novelu s účinnosťou od 01.10.2020, ktorá výrazným spôsobom zasahuje do rôznych sfér v oblasti obchodného práva. Jednou z nich je právne postavenie organizačnej zložky podniku, ktoré je predmetom tohto príspevku.

Novelizácia ustanovení Obchodného zákonníka (§ 7) upravuje pojem organizačná zložka podniku v nasledovnom znení: „(1) Organizačnou zložkou podniku sa rozumie organizačný útvar podniku podľa tohto zákona alebo osobitného zákona. Pri prevádzkovaní organizačnej zložky podniku sa používa obchodné meno podnikateľa s dodatkom, že ide o organizačnú zložku podniku.(2) Organizačnú zložku podniku právnickej osoby možno na návrh zapísať do obchodného registra.“ Z uvedeného vyplýva, že novela zjednodušuje označovanie organizačných zložiek, kedy sa odštepný závod alebo iný organizačný útvar podniku po novom nebude zapisovať do obchodného registra ako osobitná kategória. Odštepné závody alebo iné organizačné útvary podniku, ktoré sú už zapísané v obchodnom registri podľa doterajších ustanovení Zákona o obchodnom registri sa budú naďalej považovať za organizačnú zložku podniku. Z citovaného ustanovenia ďalej vyplýva, že pri organizačnej zložke podniku nie je daná zákonná povinnosť jej zápisu do obchodného registra. To znamená, že zápis organizačnej zložky podniku do obchodného registra bude prebiehať na dobrovoľnej báze.

Novela však ďalej prináša aj zmenu týkajúcu sa výmazov subjektov z obchodného registra. Ide o subjekty:

  • pôvodne zapísané v podnikovom registri, fyzické osoby, podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných fyzických osôb,
  • ktoré vstúpili do likvidácie pred 1. októbrom 2016 a predpokladá sa ich úpadok v prípade, že si likvidátor včas  nesplnil novelou zavedenú povinnosť uložiť do zbierky listín zoznam majetku najneskôr do 31. decembra 2020,
  • ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenských korún na euro ani do 1. decembra 2020,
  • podniky zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb, organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb, ktoré do 31. septembra 2021 nepotvrdia zapísané údaje v obchodnom registri alebo nenavrhnú zmenu zapísaných údajov v obchodnom registri podľa osobitného zákona.

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že subjekty, ktoré budú chcieť mať zapísané svoje organizačné zložky v obchodnom registri, budú musieť do 31. septembra 2021 potvrdiť zapísané údaje, alebo navrhnúť zmenu zapísaných údajov podľa osobitného zákona. V opačnom prípade budú organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb a údaje o nich pod 31.09.2021 vymazané z obchodného registra.

Tím Hronček & Partners, s. r. o. je pripravený poskytnúť Vám kompletné právne služby v pertraktovanej oblasti. Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."