Veľký rozhovor: Príprava projektov na Plán obnovy

23.08.2021 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
8 min

Veľký rozhovor s konateľom našej partnerskej spoločnosti BALTEUS, spol. s r.o. k zaujímavej a aktuálnej téme - Plánu obnovy. Ako Plán obnovy vyzerá? Ako bude Plán obnovy fungovať? Čo môžu robiť spoločnosti pre to, aby z neho vyťažili najviac pre svoj rozvoj? Všetko sa dozviete v rozhovore s Matejom Novotným, špecialistom na poskytovanie poradenstva v oblasti grantov a dotácií.

Veľký rozhovor: Príprava projektov na Plán obnovy

Prečo si začal poskytovať poradenstvo v oblasti čerpania eurofondov, grantov a dotácií a ako si sa dostal k BALTEUS-u?

Pred založením BALTEUS-u som podnikal v úplne inom segmente, v oblasti cestovného ruchu. Tam som sa prvýkrát na vlastnej koži stretol s tým, že existujú možnosti externého grantového financovania na rôzne témy. Celý tento proces ma veľmi zaujal a videl som v ňom najmä potenciál pre podporu zmysluplných projektov a postupne som sa rozhodol ísť práve touto cestou. Odišiel som zo svojej pôvodnej firmy a rozhodol som sa založiť BALTEUS, čo mi aj typologicky viac vyhovovalo ako práca v cestovnom ruchu, a to najmä preto, že v BALTEUS-e viac pracujeme modernými technológiami a inováciami.

Odkedy to robíš?

Firma je založená od roku 2015, no už predtým som to cez svoju predošlú firmu robil zhruba rok a pol.

To by si mal mať už aj celkom dobrý prehľad o výzvach ktoré sú otvorené, nie?

Pomerne áno. Tu je dôležité si uvedomiť, že som to začal robiť v podobnom období ako je práve teraz. Eurofondy alebo lepšie povedané európske dotačné schémy (tj. „Bruselské peniaze) fungujú v takých „sedemročniciach“, ktoré voláme programové obdobia. Ja som začínal s eurofondami keď začínalo programové obdobie 2014 – 2020. Toto prechodné obdobie je vlastne aj teraz, kedy sa začína ďalšia „sedemročnica“, a teda nové programové obdobie 2021-2027.

Čo to v skutočnosti pre spoločnosti znamená, že máme nové programové obdobie?

V prvom rade je potrebné povedať, že existujú grantové schémy a programy priamo riadené Európskou komisiou, ako napríklad program Horizont Európa určený pre unikátne projekty s nadnárodným rozmerom, Erasmus+ - program pre všetky formy vzdelávania s medzinárodným rozmerom a ďalšie. Potom sú tu tzv. Národné schémy riadené Slovenskou vládou.

Nové programové obdobie v podstate znamená, že je vyčlenený nový balík peňazí, nové nastavenie grantových schém a ich prioritných oblastí na 7 rokov. Ak hovoríme o „Slovenských eurofondoch“, tak v novom programovom období je plánovaný jeden operačný program – Operačný program Slovensko 2021-27, pričom minulé programové obdobie bolo týchto operačných programov 8, a každý tento program spravoval jeden alebo viac riadiacich a sprostredkovateľských orgánov. Takéto zložité rozdelenie spôsobovalo pomerne veľké rozdiely vo výklad podmienok grantov a metodiky ich čerpania medzi jednotlivými inštitúciami. Veľmi často sa stávalo, že rôzne inštitúcie si rôzne vykladali tú istú metodiku. A nielen čo sa týka grantových metodík, ale aj metodík pre verejné obstarávania. Toto nové programové obdobie bude centralizované pod Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, bude jeden Operačný program Slovensko, ktorý bude mať ešte väčší balík peňazí ako operačné programy predtým, a sú nastavené legislatívne zmeny / reformy, ktoré majú zjednodušiť čerpanie týchto grantov, hlavne po legislatívnej a byrokratickej stránke. Dokonca aj žiadatelia (príjemcovia) grantov budú mať pri žiadaní o grant silnejšiu pozíciu, napríklad v prípade, ak budú mať pocit, že je rozhodnutie hodnotiteľov nepravdivé, resp. nesprávne alebo im bolo neprávom siahnuté na grant, budú sa môcť odvolať.

Čo teda môžeme od nového programového obdobia očakávať?

Na rovinu treba povedať, že je momentálne hluché obdobie. Treba očakávať, že v rámci starého programového obdobia sa ešte musia do roku 2023 dočerpať prostriedky s tým, že projekty, na ktoré budú tieto prostriedky vyčlenené musia byť do konca roka 2023 aj fyzicky dokončené. Je to približne 8 miliárd Eur. Tieto výzvy sú aktuálne vo fáze riešenia, s tým, že z časti pôjdu tieto prostriedky aj na realizáciu Plánu obnovy, z časti sa očakávajú, nazvime to „rýchle výzvy“, aby sa tieto prostriedky do spomínaného konca roku 2023 stihli dočerpať. Balík týchto výziev by mal ísť von už na jeseň 2021 po letnom dovolenkovom období.

Následne by mal byť v rámci nového programového obdobia balík úplne nových výziev z nových schém Operačného programu Slovensko 2021-27. Tretím veľkým balíkom, ktorý očakávame je Plán obnovy, ktorý je taktiež vo fáze, že je schválený na úrovni európskych autorít a vlády SR a sú zadané všeobecné priority tohto plánu. V pláne obnovy síce sú rozpracované detaily, no prvé investície a prvé možné výzvy z tohto plánu obnovy pôjdu von až niekedy v zime. Tu je dôležité povedať, že Plán obnovy má oproti klasickým eurofondom ešte trošku inú logiku. Je to špeciálny mechanizmus na zlepšenie pocovidovej ekonomiky, ktorý síce tiež rieši rôzne témy a tematické oblasti, no každá z nich sa skladá z dvoch úrovní – reforma a investície. Napríklad jednou z oblastí Plánu podpory je aj Zelená ekonomika a pre túto oblasť rieši plán obnovy reformy aj investície. Buď sa do projektov zainvestuje priamo alebo takou formou, že sa vyhlási výzva a poskytovateľ, v tomto prípade Ministerstvo financií, si vyberie z predložených projektov tie, ktoré podporí.

Predpokladám, že si plán obnovy čítal. Ja osobne tento dokument chápem vizionársky, že po realizácií jeho obsahu by nás ako krajinu mal významne posunúť dopredu. Je tento plán podľa teba dostatočne vizionársky, nechýba v ňom niečo? Čo naň hovoríš?

Podľa mňa je ten plán obnovy v tejto fáze vo všeobecnosti dobrý. Áno sú tam veci, ktoré tam chýbajú – to je napríklad podpora oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, no ja si myslím, že tá reálna funkčnosť Plánu obnovy sa ukáže až keď sa tento Plán rozpracuje do detailov. Aj keď je ten dokument dosť rozsiahly, stále to je len všeobecný rámec. A to, ako sa to rozpracuje do detailov – do metodiky čerpania – a ako sa to skombinuje s možnosťami podpory zo starého a nového balíka Eurofondov (možnosti zo starej novej „sedemročnice“) bude podľa mňa definovať tú konečnú efektivitu a funkčnosť.

Z nového programového obdobia sa finančné prostriedky na oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu dajú vyčleniť a teda sa táto oblasť môže finančne podporiť aj bez Plánu obnovy, len na to treba myslieť. Pre ilustráciu, keď napríklad oblasť kultúrneho a kreatívneho priemyslu Plán obnovy nerieši priamo, tak napríklad ak by z Plánu obnovy išlo dostatočné množstvo na Vedu, výskum a inovácie, potom z nového balíka Eurofondov už nemusí ísť až taká veľká čiastka a môžu sa financovať oblasti, ktoré Plán obnovy nepokryl, napríklad práve spomínaná oblasť kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Preto je dôležité to, ako sa tie tri balíky – staré programové obdobie, nové programové obdobie a plán obnovy skĺbia.

Koľko je v pláne obnovy oblastí podpory?

Oblastí podpory je 6 – Zelená ekonomika; Vzdelávanie; Veda, výskum a inovácie; Zdravie; Efektívna verejná správa; Digitalizácia. Každá táto oblasť má niekoľko komponentov a tých je spolu až 18. Pre každú z týchto oblastí sú v pláne obnovy definované reformy a investície.

Oblasti a komponenty Plánu obnovy - Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Čo teda môžem ako spoločnosť a potenciálny žiadateľ o grant alebo dotáciu očakávať?

Očakávaj to, že ako prvé budú výzvy zo starého a aj nového balíka eurofondov už teraz na jeseň. Sám som veľmi zvedavý, ako sa so starým balíkom na príslušných ministerstvách vysporiadajú. V rámci nového balíka grantov a dotácií je pre Operačný programu Slovensko definovaných 5 priorít – Inovatívne Slovensko; Ekologické Slovensko pre budúce generácie; Mobilita, doprava, prepojenosť; Sociálne spravodlivé a vzdelané Slovensko; Kvalitný život v regiónoch. V týchto oblastiach budú môcť potenciálni žiadatelia na jeseň očakávať prvé výzvy. V rámci Plánu obnovy sa pravdepodobne začne najprv reformami a až potom investíciami. Kedy by sa mohli začať čerpať financie z Plánu obnovy ešte nevieme, predpokladám to tak na zimu, možno až v novom roku.

Keby som chcel získať grant alebo dotáciu, samozrejme musím čakať až kým bude vyhlásená výzva aby som sa mohol prihlásiť. Čo môžem robiť dovtedy?

Pripraviť si projekt! Pripraviť si takpovediac univerzálne veci, ktoré ja osobne chápem ako skupinu aktivít alebo krokov, ktoré nezávisia od konkrétnej výzvy. To sú napríklad, pri stavebných prácach projektová dokumentácia, stavebné povolenie, keby šlo o technológie, tak technické zadanie či prieskum trhu, keby šlo o napríklad vzdelávací projekt tak logiku, nadväznosť a účel projektu voči cieľovej skupine. V podstate také to vecné definovanie, čo idem robiť a následne si podľa toho vyhľadať vhodnú výzvu. Nie je dobrá cesta, keď si najprv nájdem výzvu a budem do nej chcieť narýchlo napasovať nejaký projekt. Určite je lepšie začať od prípravy projektu a následne hľadať vhodnú výzvu. Tento postup je pre celý ďalší proces písania projektu a uchádzania sa o grant oveľa prínosnejší.

Kedy v procese písania žiadosti vstupujete do procesu vy?

My s väčšinou klientov spolupracujeme už od úplného začiatku od fázy, kedy začínajú uvažovať, že budú čerpať granty. Už vtedy pomáhame pri formulovaní prvotnej myšlienky, robíme stručnú štúdiu realizovateľnosti tak, aby náš klient získal základnú predstavu o tom, čo to znamená realizovať jeho nápad „cez fondy“, čo musí dodržať a aké tam sú časové miľníky. Následne pomáhame s vyhľadaním vhodnej výzvy alebo výziev. Niektoré väčšie investície/projekty dokážeme vyskladať aj z dvoch - troch eurofondových projektov.

A samozrejme, následne pomáhame implementovať projekt, poskytujeme poradenstvo a pomoc s projektom počas celej realizačnej fázy projektu a jeho následného monitorovacieho obdobia.

V čom je výhoda, že ste v procese úplne od začiatku?

Šťastie praje pripraveným! Eurofondy a všetky granty sú behom na dlhú trať, pričom to pomyselné ovocie sa z nich dá očakávať až po veľmi dlhom úsilí. Aby bol celý proces naozaj efektívny, klient potrebuje strategickú prípravu, pričom našou najväčšou pridanou hodnotou je vďaka našim skúsenostiam práve táto strategická časť. My nielenže píšeme projekty, sme aj pri ich implementácií či monitoringu – čiže vieme, čo papier znesie a aká bude realita.

Takže keby som si povedal, že potrebujem rozšíriť výrobu alebo vybudovať zelenú strechu na skladových priestoroch našej spoločnosti tak prídem za BALTEUS-om, predstavím myšlienku, spoločne ju rozvinieme a potom počkáme na vhodnú výzvu pre tento projekt.

Áno, my pomôžeme sformulovať základnú myšlienku tak, aby bola variabilná a ľahko a efektívne upraviteľná. Potom si prejdeme čo ideme robiť, ako to ideme robiť a pre koho to ideme robiť – teda cez akú výzvu bude najlepšie daný projekt financovať. Následne vypracujeme už spomínanú stručnú štúdiu realizovateľnosti. Keď ma klient toto všetko v rukách tak si sám zváži, či sa mu to oplatí a rozhodne sa či pôjdeme do projektu s finančnou podporou Eurofondov.

Tento postup by teda mohol fungovať aj na tie výzvy z predošlého a aktuálneho programového obdobia a plánu obnovy, ktoré sa majú na jeseň a zrejme v zime otvoriť. Teda, že celý projekt si začnem pripravovať už teraz.

Áno, so stálymi a aj novými klientami už teraz pripravujeme väčšie projekty, ktoré chceme využiť do pripravovaných jesenných výziev. Naše služby sú komplexné a mapujeme všetky možné vhodné výzvy. Teda pravidelne skladáme investičný plán projektu pre klientov z viacerých grantových zdrojov. Dokonca pripravujeme novú službu v spolupráci s aktérmi v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Keďže je táto oblasť trošku iná v tom, že sa tu dlhšie presne definuje téma a zámery projektu, v spolupráci s profesionálmi, nazvime ich produkčno-umeleckí aktéri, aktívne pôsobiacimi v umeleckej tvorbe chceme efektívne pomáhať nájsť a sformulovať projekt, ktorý bude umelecky zaujímavý a prospešný a zároveň vhodne nastavený na grantové financovanie. Následne keď už definovaný rámec projektu uchopíme, nájdeme vhodnú výzvu a začneme projekt pripravovať. Ukázalo sa, že pri kreatíve a vo vzdelávacích projektoch sa na začiatku dlhšie tvaruje rámec projektu a logika aktivít, chce to totiž niekoho, kto má skúsenosti s manažmentom a produkciou v rámci kultúrneho a kreatívneho priemyslu a v rámci umeleckej tvorby.

Je niečo, čoho sa klienti obávajú pri písaní žiadosti o granty a dotácie?

Otvorenie poviem, že Eurofondy na Slovensku majú zlú povesť. Klienti sa častokrát obávajú transparentnosti celého procesu, či sa to vôbec dá realizovať transparente. Tým, že my už s niektorými klientmi realizujeme druhý či tretí projekt, mnohí noví klienti k nám prídu práve cez ich referencie a preto sa dokážeme vďaka referenciám úspešne realizovaných projektov prehupnúť cez tieto obavy.

Matej Novotný, konateľ BALTEUS spol. s r.o. a špecialista na poskytovanie poradenstva v oblasti grantov a dotácií

Rozhovor nadväzuje na tému Plánu obnovy, ktorú sme riešili aj v predošlom článku o verejnom obstarávaní.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."