Dôsledky sankcií uvalených na Ruskú Federáciu

04. 04. 2022 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
5 min.

Aktuálna nepriaznivá situácia s vojnovým konfliktom prebiehajúcim na území Ukrajiny má nepriaznivé následky, či už priame alebo nepriame aj pre štáty, ktoré do tohto konfliktu nie sú aktívne zapojené.

Dôsledky sankcií uvalených na Ruskú Federáciu

Agresia Ruskej Federácie viedla Európsku úniu k uvaleniu rôznych reštrikcií najmä v odvetviach obrany, energetiky, technológií, letectva a financií. Napríklad vo forme zákazu vykonávania akýchkoľvek finančných operácií s Ruskou centrálnou bankou, zavedenie zákazu preletu ruských lietadiel cez vzdušný priestor členských štátov, vylúčenie ruských bánk zo systému SWIFT a viaceré ďalšie. Tieto reštrikcie majú dopad aj na obchodné aktivity slovenských osôb, v dotknutých oblastiach alebo s niektorými ruskými subjektmi. Obmedzený je napr. vývoz, dodávky, predaj určitého tovaru a poskytovanie niektorých služieb a to vrátane finančnej oblasti. V tejto súvislosti ďalej odkazujeme na Nariadenie EÚ zo dňa 25.02.2022.


V prípade obchodných vzťahov s majetkom ležiacim na území Ruskej federácie, resp. so subjektami z Ruskej federácie odporúčame osobitne pristupovať k realizácii týchto vzťahov a venovať pozornosť overeniu, či daná transakcia nie je v danom čase, s ohľadom na vyššie uvedené sankcie obmedzená alebo zakázaná. Aktuálne informácie o sankciách, uvalených na Ruskú federáciu (ale aj iné krajiny), prípadne aj na konkrétne osoby, nájdete napríklad na webovej stránke EU Sanctions Map, ktorú spravuje Európska komisia, prípadne aj na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.


Vzhľadom na aktuálnu situáciu je možné dôvodne predpokladať, že aktuálny zoznam sankcií nie je konečný a dá sa očakávať prijatie ďalších sankcií a obmedzení. Ak v rámci svojej činnosti vstupujete alebo pôsobíte vo vzťahoch so subjektmi Ruskej federácie, prípadne prichádzate do dispozície s ich majetkom, odporúčame vo zvýšenej miere sledovať rozsah týchto sankcií. Aj napriek tomu, že v súčasnosti nie je určitá aktivita obmedzená uvalenými sankciami je z dôvodu opatrnosti vhodné konať obozretne a overiť si, či na danú transakciu (činnosť) nedopadajú určité obmedzenia alebo zákazy, nakoľko sa môže stať, že zakázaná bude v budúcnosti aj takáto transakcia. Prípadný budúci zákaz tak môže ovplyvniť možnosť splniť váš zmluvný záväzok, čo by mohlo predstavovať aj jeho porušenie a s tým spojené uplatnenie sankcií. Nakoľko sa v tomto smere pohybujeme v rovine medzinárodného práva, môže byť otázka odvolávania sa k okolnostiam vyššej moci alebo iným okolnostiam vylučujúcim zodpovednosť podľa právnych noriem problematická, a to s ohľadnom na určenie rozhodného práva. Z tohto dôvodu odporúčame mať zmluvné vzťahy v opísaných vzťahoch dostatočne jasne upravené, čo sa týka podmienok plnenia, resp. neplnenia zmluvy za určitých okolností. Ide o zmluvné doložky, ktorými vopred upravíte právne následky z uvalených sankcií.

V rámci kontraktačného procesu je určite vhodné zohľadniť špecifickosť tejto situácie a jej možné dôsledky na uzatvorenie zmluvy a jej plnenie. Týmto ochránite seba a svoju podnikateľskú činnosť.

Záverom si dovolíme poukázať, že v prípade, kedy by došlo zo strany podnikateľského subjektu k porušeniu uvalených sankcií, napríklad realizáciou zakázaných obchodov, by mohlo dôjsť nielen k zmareniu celého obchodu, ale za vážnejších okolností aj k uloženiu pokuty až do výšky 1 659 700 EUR. Podrobnosti o spôsobe a výške sankcií sú upravené zákonom č. 289/2016 Z. z.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."