Spor o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa

17.02.2022 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
6 min

Dňa 01. marca 2021 vstúpila do účinnosti rozsiahla novela Zákonníka práce prinášajúca do úpravy pracovnoprávnych vzťahov viaceré zmeny. V tomto článku by sme radi objasnili nový § 230a, ktorý rieši spor o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa.

Spor o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa

Kedy vznikne spor o pôsobenie odborovej organizácie?

Právo zamestnancov združovať sa v odborových organizáciách patrí k ústavou garantovaným právam. Právu zamestnancov zakladať odborové organizácie zodpovedá povinnosť zamestnávateľa umožniť ich pôsobenie na svojom pracovisku. Od nadobudnutia účinnosti novely (1. marca 2021) je zamestnávateľ povinný umožniť pôsobenie odborovej organizácie na pracovisku, len za predpokladu, že medzi zamestnancami v pracovnom pomere sú členovia tejto odborovej organizácie.

Z použitia gramatického výkladu ustanovenia § 230 ods. 2 Zákonníka práce (vyššie zvýraznená časť nového ustanovenia) možno vyvodiť, že pre splnenie novozavedenej podmienky nestačí, ak by bol zamestnancom pôsobiacim u zamestnávateľa v pracovnom pomere (pozn. výška úväzku nie je zákonom špecifikovaná a teda ani osobitne požadovaná) len jeden člen príslušnej odborovej organizácie, ale súčasne by malo byť postačujúce, ak odborová organizácia združuje dvoch a viac členov, ktorí sú súčasne v pracovnom pomere so zamestnávateľom, u ktorého chce odborová organizácia otvoriť svoje pôsobenie.

Zákonodarca predmetnou úpravou reagoval na skutočnosť, že v praxi často dochádzalo k pôsobeniu odborových organizácií, ktorých členovia nemali žiadny vzťah k zamestnávateľovi, neboli u neho zamestnaní v pracovnom pomere a cieľom teda takéhoto pôsobenia ani nemohol byť skutočný zákonom prezumovaný účel pôsobenia odborovej organizácie. V praxi sme sa stretli s prípadmi, kedy sa začatie pôsobenia odborovej organizácie zneužívalo len na ciele jednotlivcov, bez akejkoľvek väzby na zamestnávateľa. Cieľom úpravy je poskytnúť zamestnávateľom ochranu a istotu, že na ich pracoviskách pôsobia len odborové organizácie, ktoré skutočne zastupujú záujmy zamestnancov. Túto zmenu vnímame veľmi pozitívne.

Novelou bol do Zákonníka práce včlenený nový §230a, ktorý upravuje zákonný postup v prípade existencie sporu o tom, či odborová organizácia spĺňa vyššie uvedené kritérium. Do prijatia novely zamestnávateľ nemal k dispozícií žiadny prostriedok, ktorý by mu umožnil zistiť, či odborová organizácia naozaj združuje jeho zamestnancov, keďže podľa platnej právnej úpravy zoznam členov odborovej organizácie je dôverný a zamestnávateľ nemá právo si ho vyžiadať.

Spor o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa vznikne ak zamestnávateľ alebo odborová organizácia, ktorá u zamestnávateľa pôsobí, má pochybnosť o tom, či medzi zamestnancami v pracovnom pomere sú členovia odborovej organizácie, ktorá písomne informovala zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia. Spor rieši rozhodca, na ktorom sa strany sporu dohodnú, v opačnom prípade rozhodcu na žiadosť ktorejkoľvek zo strán sporu určí ministerstvo práce zo zoznamu rozhodcov, ktorý vedie podľa osobitného predpisu. Predpokladom výkonu funkcie rozhodcu je skutočnosť, že tento súhlasí s prijatím riešenia sporu o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa.

Priebeh riešenia sporu o pôsobenie odborovej organizácie:

Rozhodca určený stranami sporu alebo ministerstvom práce oznámi stranám sporu a zamestnávateľovi (ak zamestnávateľ nie je stranou sporu), že prijíma požiadavku vyriešiť spor o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa.

Rozhodca následne určí lehotu, v ktorej:

je zamestnávateľ povinný poskytnúť rozhodcovi zoznam zamestnancov v pracovnom pomere,
je odborová organizácia povinná poskytnúť rozhodcovi zoznam zamestnancov v pracovnom pomere u zamestnávateľa, ktorí sú jej členmi, a zároveň ich členstvo v odborovej organizácii preukázať.

Strany sporu sú povinné poskytnúť rozhodcovi aj ďalšiu potrebnú súčinnosť, pričom platí, že neposkytnutie súčinnosti ide na ťarchu strany sporu, ktorá ju neposkytla. Rozhodca je povinný zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa pri riešení sporu dozvedel.

Rozhodca by mal vyriešiť spor do 30 dní od jeho prijatia.

Odmena rozhodcu:

Rozhodca, ktorý vyrieši spor o pôsobenie odborovej organizácie zamestnávateľa, má nárok na odmenu, na ktorej sa strany sporu dohodnú. Ak k takejto dohode nedôjde, zákonodarca určuje, že rozhodcovi patrí za vyriešenie sporu odmena vo výške 500 eur. Odmenu vyplatí rozhodcovi odborová organizácia, ak rozhodca zistí, že medzi zamestnancami v pracovnom pomere nie sú členovia odborovej organizácie. V opačnom prípade teda ak sa preukáže, že odborová organizácia spĺňa nové kritérium a združuje zamestnancov zamestnávateľa, odmenu uhradí zamestnávateľ alebo odborová organizácia, ktorá spor vyvolala.

Dôsledky sporu:

Po obdobie 12 mesiacov odo dňa oznámenia, že odborová organizácia nezdružuje zamestnancov v pracovnom pomere, sa táto odborová organizácia nepovažuje za odborovú organizáciu, ktorá pôsobí u zamestnávateľa.

Odborová organizácia, ktorá podľa rozhodcu nemá medzi zamestnancami v pracovnom pomere členov, môže jedenkrát počas 12 mesiacov odo dňa tohto oznámenia požiadať rozhodcu zo zoznamu rozhodcov, ktorý vedie ministerstvo práce podľa osobitného predpisu, o opätovné posúdenie, či má medzi zamestnancami v pracovnom pomere členov. Ak rozhodca žiadosť príjme, vyrieši spor vyššie uvedeným spôsobom. Rozhodcovi patrí za takéto posúdenie odmena vo výške 1000 eur, ktorú uhrádza odborová organizácia.

Tím odborníkov advokátskej kancelárie Hronček & Partners, s. r. o. je pripravený pomôcť Vám aj pri riešení otázok v oblasti kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov. V prípade, že sa potrebujete poradiť alebo potrebujete pomôcť s akoukoľvek otázkou v oblasti pracovného práva, neváhajte sa na nás obrátiť.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."