Ako je to s účinnosťou noviel Trestného zákona a Trestného poriadku?

12.04.2024 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
8 min

Prijatie noviel Trestného zákona a Trestného poriadku, a najmä ich obsah a rozsah a predkladateľom komunikovaný účel, boli terčom rozsiahlej kritiky a dokonca aj dôvodom občianskych protestov. Z tohto dôvodu, ako aj iných dôvodov predpokladáme, že celý legislatívny proces návrhov zákonov sa môže zdať neprehľadný, a to najmä z pohľadu nadobudnutia účinnosti noviel, resp. ich konkrétnych častí.

Ako je to s účinnosťou noviel Trestného zákona a Trestného poriadku?

V posledných mesiacoch, pomerne dlhodobo a intenzívne bola v laickej ako aj v odbornej verejnosti komunikovaná téma noviel tzv. trestných kódexov, a to zákona č. 300/2005 Z. z. TRESTNÝ ZÁKON (ďalej aj len „Trestný zákon“) a zákona č. 301/2005 Z. z. TRESTNÝ PORIADOK (ďalej aj len Trestný poriadok“). Prijatie uvedených noviel, ich obsah a rozsah a predkladateľom komunikovaný účel boli terčom rozsiahlej kritiky a dokonca aj dôvodom občianskych protestov. Z tohto dôvodu, ako aj iných dôvodov predpokladáme, že celý legislatívny proces návrhov zákonov sa môže zdať neprehľadný a to najmä z pohľadu nadobudnutia účinnosti noviel, resp. ich konkrétnych častí. Účelom tohto článku je ozrejmiť a informovať o dôležitých dátumoch a poskytnúť rýchly prehľad, ktoré časti noviel už nadobudli účinnosť a ktoré sú pozastavené a akými štádiami prešiel legislatívny proces.  

Ako prebiehal legislatívny proces?

Úvodom je potrebné uviesť, že oba zákony – Trestný zákon a Trestný poriadok boli zmenené jedným právnym predpisom - zákonom č. 40/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej aj len „zákon č. 40/2024 Z. z.").

Návrh zákona bol v zákonodarnom orgáne prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní s týmito výsledkami: 

 1. I. čítanie – Návrh zákona bol prerokovaný na 6. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 95 zo dňa 26.01.2024.
  Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia/návrhu uznesenia výborov
 2. II. čítanie - Návrh zákona bol prerokovaný na 6. schôdzi NR SR dňa 08.02.2024
  Výsledok štádia procesu: Návrh zákona postúpil do III. čítania
 3. III. čítanie - Návrh zákona bol prerokovaný na 6. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 100 zo dňa 08.02.2024
  Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie
 4. Redakcia - Zákon bol 29.02.2024 odoslaný do Zbierky zákonov  SR

Následne vyšiel schválený zákon v Zbierke zákonov SR dňa 11.03.2024 pod číslom 40/2024.

Viď legislatívny proces:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=9577

Ktorých právnych prepisov sa novela týka?

Zákon č. 40/2024 Z. z. sa týkal mnohých predpisov, nielen trestných kódexov:

 1. v článku I. menil a dopĺňal Trestný zákon
 2. v článku II menil a dopĺňal Trestný poriadok
 3. v článku III. menil a dopĺňal zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
 4. v článku IV. menil a dopĺňal zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
 5. v článku V. menil a dopĺňal zákon č. 350/1996 Z. z.  o rokovacom  poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
 6. v článku VI. menil a dopĺňal zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 7. v článku VII. menil a dopĺňal zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre
 8. v článku VIII. menil a dopĺňal zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
 9. v článku IX. menil a dopĺňal zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 10. v článku X. menil a dopĺňal zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 11. v článku XI. menil a dopĺňal zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 12. v článku XII. menil a dopĺňal zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 13. v článku XIII. menil a dopĺňal zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze
 14. v článku XIV. menil a dopĺňal zákon č. 383/2011 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste
 15. v článku XV. menil a dopĺňal zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 16. v článku XVI. menil a dopĺňal zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 17. v článku XVII. menil a dopĺňal zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 18. v článku XVIII. menil a dopĺňal zákon č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok)

Aká bola navrhovaná pôvodná účinnosť zákona č. 40/2024 Z. z. a čoho sa týkala?

V zmysle chváleného znenia zákona mal návrh zákona č. 40/2024 Z. z.  nadobudnúť účinnosť 15. marca 2024 okrem čl. II bodu 52, čl. V, čl. VI, čl. VII bodov 1 až 18 a 20, čl. VIII bodov 1 až 21, čl. XII, čl. XIV, čl. XVI a čl. XVIII, ktoré mali nadobudnúť účinnosť 20. marca 2024.

Zo schváleného znenia zákona bolo zrejmé, že:

 1. zmena Trestného zákona mala byť podľa schváleného znenia účinná od 15.03.2024 (všetky body novely Trestného zákona)
 2. zmena Trestného poriadku mala byť podľa schváleného znenia účinná od 15.03.2024, okrem bodu 52 (konkrétne bod 52. V § 196 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová „Úrad špeciálnej prokuratúry, ak sa týka pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu, a“), ktorý mal nadobudnúť účinnosť dňa 20.03.2024 (zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry).

Viď schválené znenie zákona:

https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=540530

Ako rozhodol Ústavný súd SR?

Ako bolo vyššie uvedené, schválenie zákona č. 40/2024 Z. z. vyvolalo v spoločnosti vlnu nespokojnosti a nestotožnila sa s ním ani odborná verejnosť, súladnosť zákona č. 40/2024 Z. z. s Ústavou SR a inými predpismi je tak v súčasnosti posudzovaná na Ústavnom súde SR.

V rámci rozhodovania o návrhoch

 1. prezidentky Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky
 2. skupiny 36 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky
 3. skupiny 39 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky

o súlade zákona z 8. februára, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s Ústavou Slovenskej republiky a inými právnymi predpismi prijal Ústavný súd SR Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 3/2024-112 z 28. februára 2024, ktoré vyšlo v Zbierke zákonov SR pod č. 41/2024 Z. z. v pléne zloženom z predsedu Ivana Fiačana a sudcov Jany Baricovej, Ladislava Duditša, Libora Duľu, Miroslava Duriša, Rastislava Kaššáka, Miloša Maďara, Petra Molnára, Petra Straku (sudca spravodajca), Ľuboša Szigetiho, Roberta Šorla a Martina Vernarského, ktorým rozhodol tak, že:

 1. návrhy prijíma na ďalšie konanie v celom rozsahu.
 2. pozastavuje účinnosť čl. I, čl. II bodu 39, čl. II bodu 134 v časti týkajúcej sa § 567t ods. 4 a čl. XVII zákona z 8. februára 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a
 3. návrhom na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti nevyhovuje.

Odôvodnenie Uznesenia Ústavného súdu SR

Stručne povedané, o novelizáciách trestných kódexoch bolo zatiaľ rozhodnuté tak, že Ústavný súd SR pozastavil všetky schválené zmeny v Trestnom zákone, zákone o trestnej zodpovednosti právnických osôb a iba niektorých paragrafov Trestného poriadku.

Dôvodom na pozastavenie účinnosti zmien v Trestnom zákone je podľa Ústavného súdu SR možné ohrozenie základných práv a slobôd poškodených, ale aj niektorých stíhaných osôb. Ústavný súd SR poukázal na to, že pri posudzovaní dôvodov na pozastavenie účinnosti je dôležitým kritériom (ne)napraviteľnosť následkov. „V prerokúvanej veci by nepozastavenie účinnosti a vyhovenie návrhu vo veci samej znamenalo, že v pomerne krátkej dobe by boli platné tri úpravy trestného práva,“ uvádza Ústavný SR súd v odôvodnení svojho rozhodnutia.

V rámci Trestného zákona Ústavný súd SR pozastavil znižovanie trestných sadzieb za ekonomickú kriminalitu, skracovanie premlčacích lehôt či nižšie tresty za drogovú trestnú činnosť. Okrem toho pozastavil aj niektoré ustanovenia v Trestnom poriadku, a to konkrétne tie, ktoré mali umožniť spätné otváranie už uzavretých dohôd o vine tzv. kajúcnikov. Pozastavil aj ustanovenia o zavedení procesného pravidla, podľa ktorého majú orgány činné v trestnom konaní a súd možnosť použiť dôkaz získaný nezákonným spôsobom v prípade, ak sa použije iba v prospech obvineného. Ďalšia pozastavená časť sa týka predĺženia lehoty na podanie dovolania v neprospech obvineného zo šiestich mesiacov na tri roky.

Viď Uznesenie Ústavného súdu SR:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2024/41/20240311.html

Ktoré novelizácie trestných kódexov teda nadobudli účinnosť?

Z predmetného Uznesenia Ústavného súdu SR teda vyplýva, že

 1. novela Trestného zákona v zmysle zákona č. 40/2024 Z. z bola v celom rozsahu pozastavená účinnosť Uznesením Ústavného súdu SR
 2. novela  Trestného poriadku nadobudla účinnosť od 15.03.2024

okrem častí:

 1. čl. II bodu 52
  konkrétne:
  "bod 52. V §196 ods. 1 druhej vete sa vypúšťajú slová "Úrad špeciálnej prokuratúry, ak sa týka pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu, a“), ktorý nadobudol účinnosť dňa 20.03.2024 v zmysle schváleného znenia návrhu zákona
 2. čl. II bodu 39
  konkrétne: bod 39. § 119 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie: „(6) Ak bol dôkaz získaný nezákonným spôsobom a je dôvodný predpoklad, že bude svedčiť v prospech obvineného, orgány činné v trestnom konaní alebo súd ho môžu použiť ako dôkaz v trestnom konaní, a to iba v prospech obvineného; to neplatí, ak ide o dôkaz získaný nezákonným donútením alebo hrozbou takého donútenia, ktoré boli použité za účelom získania dôkazu v prospech obvineného.
  a čl. II bodu 134 v časti týkajúcej sa § 567t ods. 4 - „(4) Ustanovenie § 370 ods. 1 v znení účinnom od 15. marca 2024 sa použije aj na dohody o vine a treste schválené pred 15. marcom 2024.“ 
  bola pozastavená účinnosť Uznesením Ústavného súdu SR
 3. ostatné body článku čl. II nadobudli účinnosť dňa 15.03.2024.      

Ktoré ustanovenia Trestného poriadku nadobudli účinnosť?

Medzi najvýznamnejší zásah v Trestom poriadku bolo zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý bol zákonom č. 40/2024 Z. z. zrušený dňa 20. marca 2024. Pred nadobudnutím novely, ktorou sa zrušil Úrad špeciálnej prokuratúry, však nadobudla účinnosť skoršia novela Trestného poriadku účinná od 15.03.2024 ktorá sa výrazne dotkla viacerých ustanovení Trestného poriadku.  

Prehľad zmien v Trestnom poriadku, ktoré nadobudli účinnosť od 15.03.2024:

 1. V zmysle § 2 ods. 6 sa  zavádza povinnosť prednostne  a urýchlene vybavovať okrem väzobných trestných vecí aj trestné veci, v ktorých bol zaistený majetok
 2. Zavedenie legálnej definície podozrivej osoby ako aj stanovení práv podozrivej osoby
 3. Zavedenie definície spolupracujúcej osoby ako aj právnu úpravu jej výhod
 4. Zmena ustanovenia o zastavení trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, ktoré môže zastaviť iba sudca pre prípravné konanie 
 5. Pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu pri majetkových a hospodárskych trestných činoch sa mení tak, že sa bude odvíjať od sumy 7.000.000 eur
 6. Povinná obhajoba bude vo všetkých konaniach, v ktorých pôjde o trestný čin, ktorého horná hranica trestu odňatia slobody bude najmenej 10 rokov s tým, že obvinený sa po prvej porade s obhajcom môže vzdať práva na povinnú obhajobu
 7. Dĺžka trvania kolúznej väzby v zmysle § 76 ods. 8 sa skracuje z 5 mesiacov na 3 mesiace
 8. Zadržanie osoby, ktorej duševný stav vyžaduje jej umiestnenie v zdravotníckom zariadení
 9. Nariadenie a vykonanie prehliadky iných priestorov a pozemkov bude mať rovnaký režim ako nariadenie domovej prehliadky
 10. Zmeny v ustanoveniach, ktoré sa týkajú výsluhu svedka
 11. O prostriedkoch nápravy bude rozhodovať sudca pre prípravné konanie
 12. Zmena v oblasti úpravy dočasného odloženia vznesenia obvinenia 
 13. Zavedenie možnosti preskúmania nielen postupu policajta ale aj prokurátora
 14. Zmena pri zastavení trestného stíhania podľa § 215 ods. 1 písm. a) až c) TP
 15. Formálne rozhodovanie o prijatí obžaloby súdom v niektorých prípadoch
 16. Neprijatie vyhlásenia o vine obžalovaným
 17. Možnosť samosudcu konať na neverejnom zasadnutí
 18. Možnosť opätovného prejednania vec, ktorá bola rozhodnutá v konaní proti ušlému
 19. Zmeny v dovolaní v zmysle § 370 ods. 1 Trestného poriadku
 20. Preskúmanie rozhodnutia v dôsledku zmeny zákona
 21. Zmeny vo vykonávacom konaní
 22. Zmeny v procesných zárukách sudcov pri trestnom stíhaní pre trestný čin ohýbania práva

Bude zaujímavé sledovať, ako o súlade zákona č. 40/2024 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky a inými predpismi rozhodne Ústavný súd SR a aké praktické dopady noviel trestných kódexov bude mať bude mať na aplikačnú prax. 


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci.