Nová Vyhláška MZ SR upravujúca výdavky určené na zdravotnú starostlivosť pre rok 2023

15.05.2023 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
3 min

V článku o Vyhláške ministerstva zdravotníctva informujeme o ustanovení percent určených pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti, pričom táto Vyhláška nadobúda účinnosť od 30. marca 2023. V roku 2023 bude mať rezort zdravotníctva k dispozícii o jednu štvrtinu viac finančných zdrojov oproti predchádzajúcemu roku, čo je takmer o milión eur viac. V prílohe k Vyhláške sú uvedené jednotlivé typy, určené percento výdavkov rovnako aj minimálna celková suma v eurách určená pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti. Odkaz na prílohu nájdete na konci článku.

Nová Vyhláška MZ SR upravujúca výdavky určené na zdravotnú starostlivosť pre rok 2023

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej aj len „MZ SR“) vydalo dlho očakávanú VYHLÁŠKU MZ SR z 28. marca 2023, ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti a minimálna celková suma z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2023 (ďalej aj len „Vyhláška“). 

Na Vyhlášku čakali mnohé subjekty pôsobiace v rezorte zdravotníctva, a to najmä Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) či ambulantný sektor, a to okrem iného aj z dôvodu úpravy zmlúv so zdravotnými poisťovňami. 

V tejto, tzv. prerozdeľovacej Vyhláške MZ SR podľa § 15 ods. 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovilo: 

a) percento výdavkov určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte a minimálna celková suma v eurách určená pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2023 – uvedené v prílohe k Vyhláške 

b) percento výdavkov podľa písm. a) predstavuje percentuálne vyjadrenie podielu výdavkov na typ zdravotnej starostlivosti k celkovým výdavkom zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť určeným v rozpočte na rok 2023 

MZ SR na svojom webovom sídle zároveň zverejnilo, že z Vyhlášky vyplýva, že rezort zdravotníctva bude mať v roku 2023 o 1,72 mld. eur, teda o 27 % viac finančných zdrojov ako bolo rozpočtované v roku 2022, a teda na zdravotnú starostlivosť by malo ísť o 950 mil. eur viac oproti roku 2022. 

MZ SR ďalej uvádza, že vývoj príjmov a výdavkov v zdravotníctve bol aj v roku 2022 ovplyvnený pandémiou ochorenia COVID-19 (výdavky týkajúce sa hospodárskej mobilizácie, mimoriadneho príplatku za sťažený výkon práce na tzv. COVID oddeleniach, nákupu vakcín, obstarania antigénových testov či nákupu liekov, ale aj opätovného nárastu čerpania zdravotnej starostlivosti po pandémii). 

K báze – očakávaná skutočnosť roku 2022 boli podľa MZ SR navyše pripočítané tieto skutočnosti: 

  • rast výdavkov bez zmien politík, ktorý zohľadňuje rast miezd podľa automatickej valorizácie miezd, infláciu a rast spotreby liekov 
  • vplyv starnutia populácie 
  • dodatočné výdavky, ako napríklad vládou schválené zvýšenie miezd zdravotných pracovníkov v ústavnej zdravotnej starostlivosti nad rámec valorizácie miezd, 
  • podpora inovatívnej liečby 
  • podpora dlhodobej starostlivosti. 

Pri tvorbe rozpočtu boli kvantifikované aj nasledovné oblasti zdravotnej starostlivosti, v ktorých by bolo možné dosiahnuť vyššiu hodnotu za peniaze - nákladová efektívnosť liekov, podpora vstupu generických a biosimilárnych liekov na slovenský trh, redukcia nadbytočných laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení a iné. 

MZ SR uvádza, že celkové výdavky v sektore zdravotníctva v roku 2023 by tak mali dosiahnuť sumu 8,1 mld. eur. Tieto výdavky pozostávajú najmä z výdavkov verejného zdravotného poistenia, výdavkov kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR a z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti. Celkové výdavky verejného zdravotného poistenia sa očakávajú na úrovni 7 mld. eur, z čoho 6,8 mld. eur tvoria priamo výdavky na zdravotnú starostlivosť. 

Táto suma je v zmysle Vyhlášky rozdelená medzi tri zdravotné poisťovne podľa ich podielu na disponibilných zdrojoch - Všeobecná zdravotná poisťovňa bude mať na zdravotnú starostlivosť k dispozícii 63,87 % z disponibilných zdrojov, poisťovňa Dôvera 27,46 % a poisťovňa Union 8,67 %

Vyhláška vyšla v Zbierke zákonov SR dňa 30.03.2023 a je účinná týmto dňom, prečítať su ju môžete na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/100/20230330 

Prílohu k Vyhláške si môžete prečítať na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2023/100/20230330_5520400-2.pdf 


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."