Webinár nariadenie MiCA - otázky a odpovede

03.06.2024 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min
Webinár nariadenie MiCA - otázky a odpovede

Dotýka sa zákon aj sprostredkovateľov PFA v sektoroch úvery, vklady a poistenie? 

Odpovedá: Michaela Mokrá, Legal associate, Hronček & Partners s.r.o. 

Nariadenie MiCA sa vzťahuje na nasledujúce služby kryptoaktív:  

 1. poskytovanie úschovy a správa kryptoaktív v mene klientov - je úschova alebo kontrola kryptoaktív alebo prostriedkov prístupu k takýmto kryptoaktívam v mene klientov, v náležitých prípadoch vo forme súkromných kryptografických kľúčov;  
 2. prevádzkovanie obchodnej platformy pre kryptoaktíva - je správa jedného alebo viacerých multilaterálnych systémov, ktorým sa spája alebo uľahčuje spájanie záujmov viacerých tretích strán nakupovať a predávať kryptoaktíva v systéme a v súlade s jeho pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je zmluva, buď výmenou kryptoaktív za finančné prostriedky, alebo výmenou kryptoaktív za iné kryptoaktíva;    
 3. výmena kryptoaktív za finančné prostriedky - je uzatváranie kúpnych alebo predajných zmlúv týkajúcich sa kryptoaktív s klientmi za finančné prostriedky s využitím vlastného základného imania;    
 4. výmena kryptoaktív za iné kryptoaktíva - je uzatváranie kúpnych alebo predajných zmlúv týkajúcich sa kryptoaktív s klientmi za iné kryptoaktíva s využitím vlastného základného imania;    
 5. vykonávanie príkazov týkajúcich sa kryptoaktív v mene klientov - je uzatváranie zmlúv v mene klientov o kúpe alebo predaji jedného alebo viacerých kryptoaktív alebo upísanie v mene klientov jedného alebo viacerých kryptoaktív a zahŕňa uzatváranie zmlúv o predaji kryptoaktív v okamihu ich verejnej ponuky alebo prijatia na obchodovanie;    
 6. umiestňovanie kryptoaktív - je uvádzanie kryptoaktív na trh pre kupujúcich, v mene alebo na účet osoby, ktorá ponúka kryptoaktíva, alebo strany spriaznenej s osobou, ktorá ponúka kryptoaktíva;    
 7. prijímanie a postupovanie príkazov týkajúcich sa kryptoaktív v mene klientov - je prijatie príkazu na kúpu alebo predaj jedného alebo viacerých kryptoaktív alebo na upísanie jedného alebo viacerých kryptoaktív od osoby a postúpenie tohto príkazu tretej strane na vykonanie;  
 8. poskytovanie poradenstva v oblasti kryptoaktív - je ponúkanie, poskytovanie alebo súhlas s poskytnutím personalizovaných odporúčaní klientovi buď na žiadosť klienta, alebo na podnet CASP poskytujúceho poradenstvo, pokiaľ ide o jednu alebo viacero transakcií týkajúcich sa kryptoaktív alebo o využívanie služieb kryptoaktív;    
 9. poskytovanie riadenia portfólia kryptoaktív - je spravovanie portfólií v súlade s oprávneniami, ktoré udelili klienti, na základe voľného uváženia pre jednotlivých klientov, ak tieto portfóliá obsahujú jedno alebo viacero kryptoaktív;    
 10. poskytovanie služieb prevodu kryptoaktív v mene klientov - je poskytovanie služieb prevodu kryptoaktív v mene fyzickej alebo právnickej osoby z jednej adresy alebo účtu distribuovanej databázy transakcií na inú adresu alebo účet distribuovanej databázy transakcií.  

Finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo upravuje zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 186/2009 Z. z.“).  

Na zodpovedanie tejto otázky nemá vplyv, v akých sektoroch je vykonávané finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo, pretože služby kryptoaktív nespadajú do definície finančnej služby v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. Podnikateľský subjekt, ktorý je finančným agentom alebo finančným poradcom, však môže vykonávať aj inú podnikateľskú činnosť, keďže predmet jeho činnosti regulovaný zákonom 186/2009 Z. z. nemá výhradnú povahu.  

Preto ak v súčasnosti finančný agent alebo finančný poradca vykonáva niektorú zo služieb kryptoaktív (napr. poskytovanie poradenstva v oblasti kryptoaktív, prijímanie a postupovanie príkazov týkajúcich sa kryptoaktív v mene klientov, riadenie portfólia kryptoaktív), nerobí tak na základe zákona č. 186/2009 Z. z., ale vykonáva to ako neregulovanú činnosť, ktorá nie je pod dohľadom NBS.

Od 30.12.2024 môžu ale na základe čl. 59 a nasl. nariadenia MiCA služby kryptoaktív poskytovať len:  

 1. poskytovatelia služieb kryptoaktív, ktorým bolo príslušným orgánom udelené povolenie na poskytovanie služieb kryptoaktív,  
 2. určité typy finančných inštitúcií na základe naplnenia notifikačných pravidiel.  

Ak finančný agent chce aj po 30.12.2024 vykonávať činnosť, ktorá napĺňa znaky poskytovania služieb kryptoaktív, je potrebné, aby požiadal NBS o udelenie povolenia na vykonávanie niektorej z činností služieb kryptoaktív. 

 

V rámci žádosti o licenci musí subjekt, který žádá o licenci mít bankovní účet ve státě, kde žádá o licenci? Tj. jsem z SK musím mít bankovní účet v SK? 

Odpovedá: Michaela Mokrá, Legal associate, Hronček & Partners s.r.o. 

V licenčnom konaní musí žiadateľ o povolenie na poskytovanie služieb kryptoaktív  preukázať, že splnil podmienky podľa článku 70 odsekov 1 a 3 MiCA tým, že prijal primerané opatrenia na ochranu vlastníckych práv klientov.  

Podľa návrhu regulačných technických predpisov, ktoré špecifikujú určité požiadavky nariadenia MiCA (ESMA18-72330276-1634), žiadateľ musí okrem iného predložiť podrobný opis svojich politík a postupov na oddelenie kryptoaktív a finančných prostriedkov klientov, vrátane spôsobu zabezpečenia, že finančné prostriedky klientov budú držané na účte oddelenom od účtov patriacich žiadateľovi. Opis postupov na oddelenie finančných prostriedkov klientov musí teda obsahovať informácie o bankových účtoch, ktoré bude na tento účel viesť budúci poskytovateľ služieb kryptoaktív. Žiadateľ musí zároveň predložiť aj doklady preukazujúce oddelenosť finančných prostriedkov klientov od jeho vlastných účtov, napríklad zmluvu uzatvorenú s finančnou inštitúciou o otvorení bankového účtu. 

Zo samotného nariadenia MiCA ani z návrhu delegovaných predpisov však nevyplýva taká požiadavka na poskytovateľa služieb kryptoaktív, podľa ktorej by bolo potrebné mať tento účet otvorený finančnou inštitúciou v rovnakom štáte, ako je miesto podania žiadosti o udelenie povolenia na poskytovanie služieb kryptoaktív. Je teda možné, aby žiadateľ využíval služby finančných inštitúcii aj cezhranične (vrátane služieb bankového účtu alebo účtu v platobnej inštitúcii), pokiaľ zároveň dokáže preukázať oddelenosť finančných prostriedkov.  

 

Zdaňovanie kryptoaktív-novela: Bude sa musieť hodnota kryptoaktív vždy účtovne koncom roka prehodnocovať podľa trhovej ceny a podľa toho platiť daň z príjmov? 

Odpovedá: Róbert Kalmár, Tax Manager, VGD SLOVAKIA s. r. o. 

Dobrý deň prajem, 

Dovoľte mi, aby som Vám odpovedal na Vašu otázku týkajúcu sa prehodnocovania hodnoty kryptoaktív na základe vášho podnetu o doplňujúcu otázku. 

Na základe analýzy navrhovaného konsolidovaného znenia zákona o niektorých povinnostiach a oprávneniach v oblasti kryptoaktíva a novely zákona o účtovníctve, nevyplýva žiadna zmena v oblasti účtovania kryptoaktív. To znamená, že aj po novelizácii zákona sa bude virtuálna mena oceňovať len ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, t.j. v okamihu nákupu, predaja, výmeny a podobne. 

Novela zákona sa zameriava predovšetkým na spresnenie definície kryptoaktív a zavedenie novej registračnej povinnosti pre osoby, ktoré prevádzkujú ťažbu kryptoaktív. Zdaňovanie kryptoaktív zostáva v podstate nezmenené, s výnimkou niektorých technických úprav. 

Preto sa aj po novelizácii zákona nebude vyžadovať prehodnocovanie hodnoty kryptoaktív na konci roka podľa trhovej ceny a následne zdaňovanie rozdielu medzi obstarávacou a trhovou cenou. 

Dúfam, že táto informácia je pre Vás užitočná. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok ma neváhajte kontaktovať. 


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci