Prednáška advokátskej kancelárie k aktuálnej téme určovania konečných užívateľov výhod na veľkej konferencii k Legislatívnym zmenám v daňovej úprave od 01.01.2019

Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
2 min čítania

V dňoch 10. - 12. decembra 2018 sa vo Vysokých Tatrách konala veľká 3-dňová konferencia organizovaná spoločnosťou ProFuturion accounting s.r.o. na tému Legislatívne zmeny v daňovej oblasti od 01.01.2019 + daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018. Na konferencii sa popri iných významných lektoroch a špecialistoch pre oblasť daní, miezd a odvodov ako je Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimný a Júlia Pšenková aktívne zúčastnili aj zástupcovia advokátskej kancelárie JUDr. Róbert Hronček a Mgr. Andrea Domény, ktorí aktívne vystúpili s prednáškou na tému Koneční užívatelia výhod, nové zákonné povinnosti v súvislosti s ich identifikáciou a evidenciou.

Prednáška advokátskej kancelárie k aktuálnej téme určovania konečných užívateľov výhod na veľkej konferencii k Legislatívnym zmenám v daňovej úprave od 01.01.2019

-

Organizátorom a hlavným lektorom konferencie bol Ing. Mgr. Martin Tužinský, Phd., člen Slovenskej komory daňových poradcov a špecialista na dane a účtovníctvo, ktorý previedol účastníkov celou konferenciou. Konferencia sa viedla v  duchu získania aktuálnych poznatkov v oblasti schválených a pripravovaných legislatívnych zmien týkajúcich sa účtovníkov a ich vybraných povinností vrátane praktických tipov a príkladov vyplývajúcich z praxe.

Lektori z advokátskej kancelárie HRONČEK & PARTNERS s.r.o. priniesli nový náhľad do problematiky týkajúcej sa povinností všetkých podnikateľských subjektov od 01.11.2018 identifikovať a zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra a iných príslušných registrov, v ktorých sú príslušné podnikateľské subjekty zapísané.  V tejto súvislosti sa prednáška týkala aj povinností podnikateľských subjektov a osobitne aj účtovníkov, audítorov a daňových poradcov ako osôb v postavení povinných osôb v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

V rámci prednášky boli účastníci prevedení okruhom všetkých povinností, ktoré pre podnikateľské subjekty z právnej úpravy vyplývajú a súčasne vysvetlili praktické kroky potrebné ku ich splneniu. Veľký dôraz bol položený na uvedomenie si významu a dôležitosti plniť tieto povinnosti. „Je potrebné uvedomiť si, že povinnosť zapísať konečných užívateľov výhod do obchodného registra, či iného príslušného registra v ktorom je právnická osoba zapísaná nie je jediná a nemožno ju oddeliť od iných na to nadväzujúcich povinností, a teda len samotné vykonanie zápisu v registri nie je postačujúce. Dotknuté osoby sú totiž povinné predovšetkým konečných užívateľov správne identifikovať a to exaktne danými postupmi v zmysle príslušnej právnej úpravy a tiež musia viesť s tým súvisiacu evidenciu v listinnej alebo elektronickej forme po zákonom požadovanú dobu.“ Dokonca upozornili na skutočnosť, že povinnosť právnických osôb mať identifikovaných svojich konečných užívateľov výhod a viesť k tomu prináležiacu evidenciu so všetkými zákonom požadovanými náležitosťami nadobudla účinnosť už od 15. marca 2018 a vyplýva zo zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov. Na túto povinnosť dotknuté osoby zabúdajú a to aj napriek tomu, že za jej nesplnenie hrozia sankcie zo strany štátu.

Údaje o konečných užívateľov výhod musia všetky podnikateľské subjekty zapísať do Obchodného registra Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra 2019. Tieto údaje budú ďalej prenášané do centrálneho registra právnických osôb zriadeného podľa zákona č. 272/2015 Z.z.

Osobitná pozornosť bola venovaná objasneniu problematiky ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrany pred financovaním terorizmu podľa zákona č. 297/2008 Z.z. a osobitne povinnostiam účtovníkov, audítorov a daňových poradcov, ktorí majú ako povinné osoby v zmysle príslušného zákona pomerne veľký rozsah povinností. „Základnou povinnosťou účtovníkov, audítorov, daňových poradcov vo vzťahu k plneniu postupov podľa zákona a kontroly klienta znamená mať vypracovaný program vlastnej činnosti so všetkými náležitosťami, napr.  vymedzenie postupu pri identifikácii klienta, pri vykonávaní potrebnej starostlivosti, vedení dokumentácie či postup v prípade podozrenia z vykonania neobvyklej obchodnej operácie. Samozrejme len samotné vypracovanie programu vlastnej činnosti nie je dostačujúce a povinné osoby musia tieto postupy uplatňovať vo svojej každodennej praxi.

Bolo evidentné, že prednášaná téma poslucháčov zaujala a celá prednáška sa viedla formou diskusie a aktívneho zapájania  účastníkov. Interaktívne prostredie konferencie však umožnilo s oporou zákona,  vysvetliť zásadné zameranie a účel novej legislatívnej úpravy a odbúrať prvotné obavy účastníkov konferencie preto veríme, že prednáška naplnila očakávania účastníkov konferencie.

-

Naša advokátska kancelária sa uvedenej problematike intenzívne venuje a to celej problematike povinností povinných osôb v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu. Taktiež sme pripravení poskytnúť Vám pomoc a poradenstvo pri splnení povinnosti správne identifikovať konečných užívateľov výhod, vypracovať potrebnú evidenciu s náležitosťami podľa zákona ako aj zabezpečiť zápis konečných užívateľov do obchodného registra, či iného príslušného registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná (register nadácií, registra fondov a iných). V prípade záujmu o poradenstvo a naše služby nás neváhajte kontaktovať na účely nezáväznej ponuky tu.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci".