Aké sú výhody autorizácie zmlúv advokátmi?

15.06.2021 | Autor: Hronček & Partners, s. r. o.
5 minút

Autorizácia zmluvy advokátom je pojem dnes už známy medzi osobami, ktoré sa vo vyššej miere spoliehajú na odbornosť poskytovaných služieb advokátom, avšak povedomie širokej verejnosti o tejto problematike je nízke. V rámci predmetného článku by sme Vás radi oboznámili s touto právnou službou poskytovanou advokátmi.

Aké sú výhody autorizácie zmlúv advokátmi?

Zákon č. 304/2009 Z. z. umožnil advokátom od 01.09.2009 poskytovať služby autorizácie zmlúv o prevode nehnuteľností. Spočiatku bolo zabezpečovanie výkonu autorizácie zmlúv advokátmi pomerne rozpačité, a to najmä z dôvodu, že spoločnosť má spojené osvedčovanie a overovanie právne záväzných dokumentov s osobou notára. Hoci autorizácia zmlúv advokátom ešte stále nie je úplne bežná, využíva sa vo väčšom rozsahu. Autorizovanie zmluvy o prevode nehnuteľností advokátom je ust. § 1a Zákona 586/2003 o advokácii je definované úkonmi, ktorými sú spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie či zmluva neodporuje, alebo neobchádza zákon, či sa neprieči dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody. Advokát potvrdí autorizovanie zmluvy v doložke.

Autorizácia zmluvy o prevode nehnuteľnosti advokátom má niekoľko výhod

  1. „Šetrí Váš čas“
    Zmluva o prevode nehnuteľnosti autorizovaná advokátom je posudzovaná okresným úradom iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu. Okresný úrad nekontroluje či zmluva obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Ako sme už spomenuli, toto všetko zabezpečuje advokát, čo v konečnom dôsledku šetrí váš čas. Okrem toho podľa ust. § 32 ods. 2 Zákona č. 162/1995 Z. z. katastrálny zákon je katastrálny odbor povinný rozhodnúť o návrhu na povolenie vkladu do 20 dní. Konanie o návrhu na povolenie vkladu na katastri môže trvať aj niekoľko mesiacov. Účastník zmluvy o prevode nehnuteľnosti môže požiadať advokáta, ktorý autorizuje zmluvy, o uskutočnenie podania na správu katastra. Advokát na základe písomného plnomocenstva účastníka vyhotoví toto podanie a zabezpečí jeho doručenie správe katastra vrátane príslušných listín o úkone, čím účastníka odbremení od ďalších povinností.
  2. „Šetrí Vaše peniaze“
    V prípade, že chcete urýchliť katastrálne konanie môžete zaplatiť správny poplatok vo výške 266,- EUR a kataster rozhodne o povolení na vklad do 15 dní, pričom treba pamätať na ďalšie poplatky spojené napr. s overovaním podpisov na zmluve o prevode nehnuteľnosti. Je tu však možnosť využiť autorizovanie zmluvy advokátom, ktoré poskytuje ďalšiu výhodu, kedy advokát:
  3. „Chráni Vaše záujmy“
    Ak vystupujete v pozícii zmluvnej strany zmluvy o prevode nehnuteľnosti, najmä ako kupujúci, autorizovanie zmluvy advokátom Vám poskytuje ochranu. Za škodu vzniknutú porušením povinnosti advokátom pri autorizácii zmluvy zodpovedá sám advokát. Advokát je povinný oznámiť účastníkom zmluvy výšku poistného krytia. Poistné krytie môže byť v rôznej výške, a to od 100 000 EUR. Poistné krytie spoločnosti Hronček & Partners, ako spoločnosti s ručením obmedzeným, je 1 500 000 EUR. Advokát musí postupovať s odbornou starostlivosťou a oboznámiť strany s obsahom zmluvy.

Advokát môže autorizovať všetky zmluvy o prevode nehnuteľnosti, ako napríklad kúpna zmluva, darovacia zmluva, dohoda a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, dohoda o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a ďalšie. Advokát môže odmietnuť autorizovať zmluvu. Môže tak urobiť najmä v prípade, ak nebude možné spoľahlivo zistiť totožnosť niektorého z účastníkov zmluvy.  Ustanovenie § 1b ods. 3 zákona o advokácii upravuje zodpovednosť advokát za okolnosti, že sa advokátovi nepodarí zistiť skutočnú totožnosť účastníkov a právnu službu neodmietne poskytnúť. V tomto prípade sa nemôže zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti; to neplatí, ak preukáže, že poškodený účastník zmluvy vedel o zneužití totožnosti.

Ako sme uviedli autorizovanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti advokátom ma viacero výhod. Zmluva je vypracovaná odborníkmi, konanie o návrhu na vklad na katastri je promptnejšie, zväčša finančne výhodnejšie a v krajnom prípade, ktorý by nastať nemal, ste chránený poistením advokáta. Napíšte nám, sme tu pre Vás.


Hronček & Partners, s. r. o.

Hronček & Partners, s. r. o.

"Kvalitný obsah netvoria copywriteri, ale odborníci."